Framtidens närsjukvård i Halland!

 

MOTION till regionfullmäktige

 

 

 

För att nå visionen: Halland – bästa livsplats! (för alla)

 

Bakgrund:

I Halland har vi under många år valt att stärka utvecklingen av den nära hälso- och sjukvården. Det har inneburit att många har fått sina behov tillgodosedda på sin vårdcentral. 2007 startades nuvarande vårdval i Halland som pionjär på detta område. Under åren som gått har vi följt utvecklingen av både det egna vårdvalet men även hur övriga landet successivt har format sina vårdvalsmodeller. Diskussion har förts under åren kring eventuella förändringar i framförallt ersättningsmodellen men även modellbeskrivning, avdrag och utveckling av modellen.

 

I och med att vi införde vårdvalsmodellen så beslutades även om en förändring av den politiska organisationen där behovsnämnderna i respektive kommun ersatte primärvårdsnämnderna. Uppdraget innebar en stor förändring där huvudfokus skulle vara medborgardialoger och samverkan.

 

Problembeskrivning:

Trots stor samsyn i de framtida utmaningarna inom hälso- och sjukvården så har inget aktivt arbete skett med att utveckla vår befintliga vårdvalsmodell. Det som gjorts har varit att skruva lite i modellen, mål och uppföljning men vi menar att nu krävs det en kraftfullare översyn och utveckling. Vi anser att det behövs ett tydligare och ökat uppdrag när det gäller framförallt att arbeta med de förebyggande insatserna och rehabilitering. 

 

I EU har konstaterats att 50 % av dödligheten i Europa orsakas av hjärt- och kärlsjukdomar samt att 80 % går att förebygga för att ge ett exempel på vikten av de förebyggande insatserna. De mest omfattande hälsoproblemen i Europa kommer från hjärt- & kärl, cancer, diabetes och luftvägarnas sjukdomar.

Halland som är en del av Europa har samma utveckling och det krävs kraftfulla åtgärder för att bryta denna utveckling. Mycket kan arbetas med förebyggande och ska enligt vårt sätt att se det göras av närsjukvården i ett tidigt skede.

 

Ekonomin spelar självklart stor roll och vår uppfattning är att en översyn av befintlig ersättningsmodell krävs där vi tittar på möjligheten att lägga till ytterligare ersättningsparametrar utöver åldern samt att även fördelningen mellan de olika ålderspannen ses över. En åldrande befolkning, utvecklingen av både behandlingsmetoder och läkemedel kräver att en översyn görs för att i största möjligaste mån agera i förtid istället för att reagera på historiska händelser. 

 

Våra behovsnämnder möter regelbundet både vårdenheterna och patientföreningarna i Halland för att i dialog både lyssna av vad som fungerar och vad som behöver förbättras i den halländska vården, utöver det så har en omfattande behovskartläggning gjorts av hallänningens vårdkonsumtion. Här finns stora förbättringspotentialer att göra för att låta deras resultat bli ett viktigt faktaunderlag i vårt arbete med att utveckla hälso- och sjukvården i Halland.

 

Vi föreslår regionfullmäktige besluta att:

 

En kraftfull översyn och utveckling av befintlig vårdvalsmodell görs för att tydligare styra mot de förebyggande insatserna inom hälso- och sjukvården.

 

En ordentlig översyn görs avseende ersättningsmodellen för att ytterligare stödja intentionerna att arbeta för en jämlik hälso- och sjukvård med ett tydligt folkhälsoperspektiv. 

 

Använda behovsnämndernas underlag som ett viktigt faktaunderlag i det fortsatta arbetet med utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland.

 

Halmstad den 18 juni 2012

Lise-Lotte Bensköld-Olsson, gruppledare Socialdemokraterna

 

Motionen blev besvarad först den 8 oktober 2014

Motionen blev bifallen.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-19 14:04