Justa arbetsvillkor vid offentlig upphandling

 

MOTION till regionfullmäktige                                                         1 dec -14

 

Sverige är ett av de länder som är sämst inom EU när det gäller att skydda arbetstagarnas sociala villkor. Det framgår av rapporten Upphandling och arbete i EU (Sieps 2010:3)[1] av Professor Niklas Bruun och Forskningsredaktör Kerstin Ahlberg. Detta trots att den offentlige upphandlaren enligt 1 kap 9a § lagen om offentlig upphandling (LOU) bör beakta miljö- och sociala hänsyn vid upphandlingen.  Många svenska kommuner och landsting bedriver till och med aktiv social dumpning. Till skillnad från i många andra europeiska länder är sådan social dumpning tillåten i Sverige.

 En stor andel av svartarbetet och därmed den sociala dumpningen finansieras anmärkningsvärt nog med skattemedel i offentlig upphandling genom att priserna pressas lågt utan kontroll av företagens seriositet. Genom en sådan prispress försämras de anställdas villkor.”Besparingen” ger sämre arbetsvillkor och missade skatteintäkter även för upphandlarens egna skattebetalare.

En svaghet för kontrollen vid offentlig upphandling är att det saknas ”prislistor” för normala personalkostnader. Oseriösa företag med onormalt låga bud som finansieras med obetalda skatter och sociala avgifter slinker då lätt igenom. Fusket ligger oftast i under- eller underunderentreprenörsskiktet. För låga vinnande anbud gör det omöjligt för seriösa företag med normala branschlöner, skatter, avgifter och vinster att konkurera. De slås ut eller tvingas att också börja fuska. En prislista över normala personalkostnader är nödvändig för att för kontrollera att upphandlade företag är seriösa i alla led.

Trots att kollektivavtalet är normprislistan för skäliga löner i Sverige förbjuder svensk domstolspraxis krav på att upphandlade företag ska ha kollektivavtal. Men tvärtemot vad många tror tillåter LOU upphandlaren att ställa krav som tillkommande kontraktsvillkor att upphandlade arbetstagare skall ha skäliga sociala villkor. Därmed kan man åstadkomma en prislista för arbete som gör det möjligt att bedöma om ett anbud är seriöst. Förbud mot svartarbete också i underentreprenörsledet är även ett tillåtet upphandlingsvillkor.

Upphandlingsmodellen Vita Jobb har som tillkommande avtalsvillkor en miniminivå för sociala villkor. Miniminivån för sociala villkor fastställes genom att vissa utvalda och enligt EU-domstolen praxis tillåtna delar av tillämpligt branschkollektivavtal är miniminorm vid upphandlingen. Entreprenören och av denne anlitade underentreprenörer är därför skyldiga att ge sina anställda lägst dessa villkor under det upphandlade arbetet. Denne förbjudes även använda svart arbetskraft. Den entreprenör som bryter mot dessa villkor kan bli av med kontraktet och dessutom få betala skadestånd.

Modellen har utarbetats i samarbete mellan kommuner och fackföreningar som särskilt drabbas av svartarbete vid offentlig upphandling. Den har justerats med hänsyn till senare domar i EU-domstolen. En beskrivning av modellen och exempel på kontraktsvillkor finns på hemsidan www.avtalsinformation.nu.

 

Därmed yrkar vi på:

Att Region Halland ska besluta att vid all offentlig upphandling av tjänster och arbete tillämpa regler enligt den ovan beskrivna modellen Vita Jobb med krav på sociala villkor i form av specificerade delar av branschens kollektivavtal och förbud mot svartarbete som tillkommande kontraktsvillkor.

 

 

 

 

Jesper Carlsson                                            Margit Bik

Socialdemokraterna

 

 

 

 [1] Sieps är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. Rapporten finns på institutets hemsida: http://www.sieps.se/sv/publikationer/upphandling-och-arbete-i-eu-20103

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-03 08:53