Välfärdsmiljonerna i Halland

g

Halland får välfärdstillskott från regeringen år 2017. Beskedet kom efter regionfullmäktiges budgetbeslut i april. Därför anser vi att ett tilläggsförslag om hur pengarna ska användas är nödvändigt. Välfärden i Halland är i stort behov av extra omsorg. På två områden är det extra tydligt och det är där Socialdemokraterna i Halland väljer att lägga störst krut.

 Personalen, Hallands viktigaste välfärdsinvestering

-        Fasta anställningar istället för bemanningspersonal, 12 miljoner till en personalresursenhet

Kostnaderna för en bemanningssjuksköterska ligger på 2-3 gånger så mycket jämfört med egen personal. Egen personal är dessutom bättre för både patienter och personal.

Vi föreslår att regionen satsar på att starta upp personalresursenheten samt att bemanna upp lämplig personal.

-        Anställningsgaranti och fler upplevelseverkstäder, säkra framtiden genom att börja med de unga

Idag är det inte ovanligt att nyexaminerade undersköterskor från vård- och omsorgscollege är fast i timanställning i över ett år trots att det finns behov av personal i regionen. Vårt tidigare förslag om anställningsgaranti för dom som tar examen med godkända betyg, från våra halländska skolor ligger kvar. Det tror vi både lockar fler till yrket och gör att personalen mår bättre.

”Upplevelseverkstaden” är ett sätt för elever från årskurs 8 pröva på vårdyrket inför sitt gymnasieval. Det är populärt men når idag för få elever. För att öka kunskapen om vårdyrket föreslår vi att regionen satsar på att utveckla verksamheten så den når fler.

-        Arbetsmiljö

Personalbristen riskerar att allvarligt försämra vården. Parallellt med det ökar långtidssjukskrivningar och personalomsättning. En orsak till ökningarna är en dålig arbetsmiljö för personalen.

Vi föreslår att regionen genomför arbetsmiljösatsningar i våra egna verksamheter.

 

Psykiatrin, den nedåtgående trenden måste brytas

 -        Allmän satsning inom psykiatrin:

Senaste åren har vi sett stora utmaningar inom psykiatrin i Region Halland. I nationella mätningar ligger Halland illa till samtidigt som psykisk ohälsa och trycket på psykiatrin ökar. Förutom att avveckla vårdvalet inom psykiatrin ser vi att extra medel måste till för att kunna ta itu med den kris psykiatrin befinner sig i.

Vi föreslår att regionen satsar 10 miljoner på arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt förbättrad organisation inom psykiatrin.

 -        Anhörigstöd:

Att ha en anhörig med psykisk diagnos ställer stora krav på de anhöriga. Det är viktigt att för de anhöriga att få möjligheten till samtal och stöd. Det handlar både om att värna om de människor det berör och att säkra så att de inte hamnar i en nedåtgående spiral som till slut i sin tur riskerar att belasta psykiatrin.  

Vi föreslår regionen att utveckla anhörigstödet inom psykiatrin. 

Sidan uppdaterades senast: 2016-12-20 10:47