Sjukvården - allas ansvar

Alla medlemmar i Socialdemokraterna i Kronoberg har lika stort ansvar för landstingspolitiken. Förtroendevalda på olika nivåer har ett särskilt ansvar för att gemensamma resurser fördelas på ett sådant sätt att de kommer alla kronobergare till del. Vi har därför skapat det här diskussions- och faktamaterialet som ska ge möjligheter för var och en att känna sig säkrare i diskussioner kring hälso- och sjukvården.

De nödvändiga prioriteringarna
Den snabba medicinska och medicintekniska utvecklingen ger allt fler människor möjligheter till diagnos, bot eller lindring. Patientgrupper som tidigare inte fanns inom verksamheten finns där idag tack vare den snabba medicinska utvecklingen.

De ökade möjligheterna har samtidigt inneburit krav på tydligare prioriteringar eftersom det ökade trycket på vården också kostar mer pengar.(För att få acceptans för de beslut som tas i en offentligt finansierad verksamhet är det en förutsättning att så många som möjligt varit med i diskussionerna kring dessa).

Att enbart ställa nya krav ger ingen bättre verksamhet för alla om man samtidigt inte för en dialog om vad som inte skall göras. Prioritera betyder att sätta något före. Vi socialdemokrater vill föra en sådan dialog och därmed också diskutera vad som skall prioriteras lägre eller kanske till och med tas bort från verksamheten.

Prioriteringar är inget nytt. Inom verksamheten sker dessa dagligen. Men i takt med att frågorna blir svårare måste fler vara med i dialogen. Prioriteringar behöver inte enbart handla om stora strukturförändringar utan även om medicinska diagnoser och vikten av förebyggande vård. Det viktiga är att dialogen kring frågor och prioriteringar görs tillsammans med de som har den praktiska erfarenheten av verksamheten.

Diagram över landstingets intäkter
Landstinget Kronobergs totala driftram för 2013 4418 miljoner kronor.
 
Vardagens verklighet
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Ny teknik och ökade kunskaper öppnar upp för ”nya” patienter och demografin mot en allt större andel äldre innebär att kostnaderna för sjukvården kommer att växa. Kostnadsökningen för med sig behov av förändringar.

Arbetslivet och vardagens verklighet har samtidigt blivit tuffare. För att förhindra att människor blir sjuka av sitt arbete och sin livsstil måste vi därför alla satsa på att själva vårda och ta ansvar för vår hälsa.

Vårdvalet har inneburit större möjlighet för medborgaren att själva välja den vårdgivare man önskar. Det har också inneburit att primärvården kan upplevas som mer tillgänglig och att man som patient blir bemött på ett bättre sätt. Är man inte nöjd med sin vårdcentral kan man helt enkelt byta till en annan.

Vad händer med ekonomin om ingenting görs?
Det ekonomiska läget i Landstinget Kronoberg är allvarligt. Flera av verksamheterna går med stora underskott och tvingas till stora besparingar. Den styrande alliansmajoriten har beslutat om personalnedskärningar och att privatisera delar av specialistsjukvården. Prognoserna för de närmaste åren ser dyster ut. Skatteunderlaget minskar och statsbidragen till landstingen kommer inte att höjas.

Diagram över landstingets kostnader

 

Att diskutera

  • Är vår vision om en solidarisk sjukvård rätt?
  • Vad är skillnaden mellan socialdemokratisk sjukvårdspolitik gentemot högerns?
  • Har vårdvalet inneburit inflytande för den enskilde patienten?
  • Är privata vinstintressen i sjukvården ett problem?
  • Hur ska vi lösa det ekonomiska läget i landstinget?