Vilka rättigheter har du som patient?

Ska du som patient ha rätt att ”överpröva” vad den medicinska expertisen säger genom att begära en ”second opinion”(en utomstående persons prövning) kring dina besvär?

Varje vårdgivare inom primär- och specialistsjukvård har ansvar för att informera patienter om det fria vårdvalet.

Valmöjligheter gäller offentligt finansierad vård. Med detta avses vård som drivs av landsting eller privata vårdgivare med avtal med något av landstingen. Patientens möjligheter att få komma dit han själv vill tillgodoses och patienten betalar patientavgift enligt de regler som gäller där vården ges.

Valfrihet gäller inte för högspecialiserad vård, specialistsjukvård som vi själva inte ger i länet eller vård som normalt inte finns på länssjukvårdsnivån.

Akut vård
För akut sjukvård och förlossningsvård får patienten söka vård på närmaste sjukvårdsinrättning. Svenska invånare kan också alltid få akut vård i EU-land eller andra länder som Sverige tecknat avtal med. För att i efterhand få ersättning för kostnaden måste man på resan ha med sig ett särskilt intyg från försäkringskassan.

Second opinion
Utöver ovanstående har man som patient även rätt till en så kallad ”second opinion”. Med det menas att man har rätt att träffa någon annan med medicinsk kompetens om man inte är nöjd med den diagnos man fått.
 
Gräddfiler och två väntrum i sjukvården?
Inom Landstinget Kronoberg finns en livlig diskussion om det är korrekt att sälja t ex röntgenundersökningar till privata försäkringsbolag för att skaffa mer intäkter till landstinget. Försäljningen kan ske både på dagtid om man har överkapacitet, eller på kvällstid då personalen i så fall får förskjuta sin arbetstid eller jobba övertid.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är landstingen skyldiga att ge vård efter behov. Idag har vi 6-8 veckors väntetid för icke akuta röntgenundersökningar. Om man tar emot försäkringsbolagens kunder får landstinget intäkter och kan därmed anställa fler. De avtal som finns med försäkringsbolagen garanterar undersökningen inom en vecka.

Gräddfilspaket

Vård- och behandlingsgaranti
Sjukvården är till för dig när du behöver den. Enligt vårdgarantin i hälso- och sjukvårdslagen ska du få tid för besök och behandling inom vissa tidsgränser uttryckt som 0-7-90-90.

0 innebär att man samma dag man söker skall kunna komma i kontakt med vården.
7 står för att man vid behov skall få träffa en läkare inom primärvården inom sju dagar.
90 betyder att du man ska få komma till specialistläkare inom 90 dagar efter remiss från primärvården. 
90 betyder att medicinsk behandling, exempelvis operation skall ha påbörjats inom 90 dagar efter specialistutlåtandet. 

De landsting som ökat tillgängligheten har fått ta del av regeringens ”kömiljard”. Mycket fokus har därför lagts på förstagångsbesök och väntetider för återbesök och behandlingar har istället ökat. Kroniskt sjuka och äldre multisjuka är grupper som drabbats av denna så kallade ”undanträngningseffekt”.

Idag ser vi också att antalet privata aktörer som endast drivs av vinstintresse ökar inom vården. Man kan även idag teckna privata sjukförsäkringar som kan ge förtur till hälso- och sjukvård. Det är alltså plånbokens storlek som styr möjligheten att få tillgång till vård.

Att diskutera

  • Är tiderna i vårdgarantin tillräckliga?
  • Finns det sjukvård där väntetiden spelar mindre roll?
  • Hur påverkar möjligheten med privata sjukförsäkringar jämlikheten i vården?
  • Finns det ”gräddfiler” i vården idag?
  • Finns det någon anledning att erbjuda försäkringsbolagen att köpa undersökningar?
  • Anta att det är Kronobergare som får undersökningarna som köps av försäkringsbolagen. Är det i så fall acceptabelt att sälja?
  • Strider det mot vår princip om jämlik vård om Landstinget säljer undersökningar till försäkringskunder?