Kultur - livskvalitet, utveckling och arv

Kulturen – livskvalitet, utveckling och arv
Vad som räknas till kultur är i flera fall en personlig bedömning. När Socialdemokraterna i Kronoberg arbetade fram ett kulturpolitiskt program till valet 2010 prioriterades följande områden:

• Barn- och ungdom
• Kulturarv
• Media
• Skapande verksamhet
• Folkbildning
• Kulturella mötesplatser

Barn och ungdomar ska både kunna ta del av och skapa kultur. De ska få uppleva och själva utföra kulturella aktiviteter. Alla skolbarn bör få tillgång till professionella och aktiva kulturupplevelser. Fler kulturarbetare ska finnas i skolan. Barn och ungdomar skall ha tillgång till bibliotek, konst, dans, teater mm. Vidare ska man möjliggöra för kulturresor så att länets skolbarn ska få ta del av kulturinstitutionerna i Växjö.

Vårt kulturarv ska vårdas. Det är det som gör oss speciella och unika i vår värld. Kulturarvet skall sättas in i ett globalt sammanhang för att belysa vårt ömsesidiga beroende av varandra. Kulturarvet är en central resurs när det gäller att belysa frågor om länets attraktivitet och tillväxt. Länets kulturinstitutioner har ett viktigt uppdrag att verka och synas i hela länet. De ska bidra till att skapa intresse och kunskap om lokala historiska förhållanden. Tillsammans med kommunerna ska man underhålla/märka ut och tillgängliggöra historiska kulturminnen.

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. För oss har alltid folkbildningen varit en grundpelare i vårt arbete. Bildning och kultur har alltid gått hand i hand i vår strävan att förbättra vårt samhälle.  Delaktighet och tillgänglighet till kultur är av central betydelse för att individer och samhällen skall kunna växa och utvecklas. Tillgänglighet innebär att alla, oavsett var man bor skall ha tillgång till kulturella aktiviteter. Det gäller även de som har olika former av funktionshinder, eller tillhör olika minoritetsgrupper.

Folkrörelserna och studieförbunden utgör ofta grundbultarna i kulturlivet i den mindre kommunerna och i glesbygden. I deras regi ges möjlighet till eget skapande, upplevelser och utbildning.

De har förutsättningarna att nå människor med olika intressen och behov och är i högsta grad en friskvårdsfaktor i ambitionen att förbättra den allmänna folkhälsan.

Socialdemokrater ska driva en politik som motverkar kommersialiseringen av det offentliga rummet och koncentration av mediaägandet. Vår kultur och mediepolitik syftar till att alla röster skall komma till tals. Vi anser att public serviceföretagen SR och SVT bör ha både lokal redaktion och produktion i länet. Den digitala utvecklingen innebär möjligheter och satsningar på webbaserad radio och TV.

Vi har ett ansvar att värna och utveckla de kulturella mötesplatserna. Runt om i vårt län finns mötesplatser av olika karaktär, allt från Folkets Hus och hembygdsgårdar till lanthandel och kulturcaféer. Dessa drivs för det mesta av eldsjälar som lägger ner mycket av sin tid på att genomföra sina idéer.

ATT DISKUTERA

  • Vad är kultur för dig?
  • Hur kan kulturen få en tydligare plats och roll i skolan?
  • Gratis inträde på museum – en prioriterad fråga?
  • Ska expansion och nybyggande stå tillbaka för att bevara kulturbyggnader?
  • Hur använder vi vårt folkrörelsearv i det nya kommunikationssamhället?
  • Hur ska Public Service finansieras och organiseras?
Sidan uppdaterades senast: 2013-09-15 22:32