Trafiken i vår region

Kronobergs län är till vissa delar ett glesbygdslän. För att kunna arbeta, studera och ta del av kultur, idrott och fritid samt även klara av dagliga göromål är många beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. En satsning på kollektivtrafik är också tvunget om man vi menar allvar med att bryta oljeberoendet och driva en aktiv och konkret miljöpolitik.

Behovet av satsningar på infrastruktur är idag stort i vår del av landet. Läget är sådant att istället för att främja tillväxt och skapande av jobb begränsar infrastrukturen idag sydöstra Sveriges möjligheter. Detta blir extra kännbart när konjunkturen sviker och arbetslösheten i framförallt de sydöstra länen ökar i raskare takt än i landet i stort.
 
Jämfört med standarden i Sverige i övrigt finns stora luckor i infrastrukturen. Detta belyses bland annat i den studie som OECD gjort över regionen och som presenterades tidigt 2012. Rapporten belyser också en region som fått kraftigt förstorade arbetsmarknadsområden, där 1980 var det 22 stycken och ingen av dem korsade länsgränser. 2009 var dessa 15 stycken varav tre överlappade mer än ett län.

Ett flertal andra granskningar visar att underhållet och standarden på de Småländska järnvägarna är sämre än i landet i stort. Inom flera områden är det viktigt att staten tar ett helhetsansvar. Det gäller såväl järnväg som hamnar och kombiterminaler. Statens hanterande av regionala flygplatser spelar också en stor roll för regionens utveckling.

Det finns några stora satsningar som sticker ut i sydöstra regionen och som är extra angelägna att satsa på: 

Järnväg

 • På kort sikt en uppgradering av Södra Stambanan.
 • Upprustning och mötesplatser av Kust till kust-banan.
 • Triangelspår i Alvesta.
 • På längre sikt ett färdigställande av Götalandsbanan.
 • Sydostlänken Olofström – Älmhult.

Vägtrafiken

 • Motorväg på E4 förbi Ljungby.

IT-infrastruktur

 • Fungerande fiberanslutningar i hela regionen – ett eftersatt område.
 • Upprustning och ökad kapacitet i telefonnätet för att möta ökad datatrafik där.

Flygtrafik

 • Ökat ekonomiskt stöd till regionala flygplatser för snabba resor till och från regionen med speciell inriktning på Stockholm som hub.

 

ATT DISKUTERA

 • Vad är den mest prioriterade satsningen gällande infrastrukturen?
 • Buss eller tåg – vilket är bäst lämpat för regional trafik?
 • Hur får vi fler att åka buss och tåg?
 • Vem ska ansvara för tillgång på fungerande mobilnät/bredband?
 • Hur ser framtiden ut för Småland Airport? Vilken trafik? Ägande?
Sidan uppdaterades senast: 2013-09-15 22:31