Nyhetsarkiv t.o.m. okt -07

Gamla nyheter publicerade på den gamla hemsidan under 2007.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nu säljer de ut   2007-10-08        

Med anledning av att den borgerliga alliansen beslutat föreslå fullmäktige att lägga ut hela Ljungby lasarett på entreprenad.

Idag på landstingsstyrelsen tog den borgerliga alliansen beslut att föreslå fullmäktige att lägga ut hela Ljungby lasarett på entreprenad.

- Den Socialdemokratiska gruppen yrkade avslag på ärendet angående upphandling av verksamheten på Ljungby lasarett. Istället yrkade man på att en fullständig konsekvensanalys görs av hur samverkan mellan de båda lasaretten påverkas vid en eventuell upphandling. I konsekvensanalysen skall även ekonomiska, kvalitetsmässiga och personalpolitiska aspekter tas med.

Anna Fransson, landstingsråd (s) ställer sig frågande till varför alliansen vägrar att göra en konsekvensanalys innan man fattar beslut om en sådan viktig fråga som denna. Småsaker utreds i landstinget i åratal, men det största beslutet någonsin har klubbats igenom utan att landstingsledningen tagit reda på fakta i ämnet och utan att väljarna tillfrågats. Alliansen gick inte till val på att sälja ut Ljungby lasarett. Märkligt är också att Centern helt plötsligt tycker att det är ok att lägga ut ett helt sjukhus på entreprenad.

Anna Fransson ifrågasatte också varför inte alliansen har varit intresserade av att ta reda på fakta hur samarbetet mellan Ljungby och Växjö lasarett kommer att påverkas. Vad kommer att hända med samverkan mellan våra båda lasarett? Under de senaste fyra åren har ett stort arbete lagts ner för att öka samverkan mellan våra lasarett för att få en samlad länssjukvård, som ska gynna alla invånare i länet. Båda sjukhusen är beroende av varandra för att fungera tillfredsställande för kronobergarna. Målet har varit att länssjukvården ska uppfattas som ett sjukhus med två ingångar. Det finns många frågetecken som hade behövts klaras ut innan man gick till beslut t.ex. följande:

- Idag har vi flera länsövergripande kliniker med en gemensam ledning t.ex. anestesi och klinisk kemi. Inom klinisk kemi så har man med hjälp av en gemensam organisation på de båda lasaretten höjt produktionen med 30 % medan kostnaderna endast ökat med 3 %. När röntgenklinikerna slås samman vid årsskiftet kommer jourverksamheten att effektiviseras, vilket leder till högre resursutnyttjande utan att drabba patienterna.

- Vi har också en gemensam traumaorganisation, överbeläggningsplan och katastrofplan.

- Vad händer med Gemensam Administration. Denna driftenhet servar både Ljungby och Växjö?

- Datajournaler är ett problem, som vi inte ens lyckats att lösa när det gäller våra vårdcentraler som är utlagda på entreprenad. Eftersom man inte kan få tillgång till varandras datajournaler så finns det en risk för patienterna.

Suzanne Frank abdikerar med orden ”det finns nog de som klarar att sköta Ljungby lasarett bättre än vi” så avsäger sig den borgerliga majoriteten i landstinget ledningsansvaret för sjukhuset. Systemskiftet inom sjukvården har blivit ett faktum.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vi tjänar på rättvisa!   2007-10-05        
Socialdemokraternas budgetmotion i Riksdagen.

- Vi ger även pensionärerna en skattesänkning, berättar Tomas Eneroth och vänder sig till sina borgerliga riksdagskollegor från Kronoberg. Hur motiverar ni att ni själva får en rejäl skattesänkning och pensionärerna ingen?

Han får medhåll av de båda andra s-märkta riksdagsledamöterna Lars Wegendal och Carina A Elgestam. De undrar alla var regeringens solidaritet mot den äldre generationen finns.

- När det nu går så bra för Sverige är det obegripligt att regeringen dessutom försämrar ålderspensionen för de som mist sin arbetsförmåga, lägger Lars Wegendal till.

Carina A Elgestam ser positiva saker med den S-budget som presenterats idag.

- Vi satsar på de som står längst från arbetsmarknaden, säger Carina Elgestam. Det gör vi för att vi vet att konjunkturen vänder och då måste alla vara rustade att hantera de dåliga tiderna.

En fråga som engagerar Lars Wegendal är klimatfrågan. I S-budgeten satsas mycket på miljön, den klimatmiljard som regeringen presenterat är det inte mycket kvar av.

- Vi fortsätter att ställa om transportsektor till mer miljövänliga transporter, säger Lars Wegendal. Samtidigt med detta storsatsar vi på forskning för att bryta oljeberoendet till år 2020.

Carina A Elgestam lyfter fram en detalj i S-budgeten som inte så många andra pratar om, nämligen rättsväsendet.

- Vi satsar två extra miljarder på polisen och rättsväsendet, säger Carina. Det är betydligt mer än vad alliansen pratar om.

S-budgeten är klassisk socialdemokratisk politik och Tomas Eneroth är nöjd när han avslutar med att kommentera budgetens trovärdighet.

- Trots att vi satsar mer på välfärden är vår budget mer ansvarsfull, menar Tomas Eneroth. Borgarna har en budget där inte allt är finansierad. De tycker att det är viktigare att sänka skatten för de rika än att hålla koll på ekonomin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Varför lägger ni ner?   2007-09-26        
Carina Elgestam frågar arbetsmarknadsministerns om nedläggning av arbetsförmedlingar.

Arbetsmarknadsministerns svar på min fråga har inte gjort mig lugnare. Jag frågade vad han är beredd att göra för att det också i fortsättningen ska finnas god tillgång till arbetsförmedlingskontor i hela landet. De förändringar av arbetsförmedlingarnas organisation som nu planeras är mycket oroande. Ett aktuellt exempel är den nedläggning som planeras i Lenhovda i Kronobergs län.

Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik innebär hårdare press på de arbetslösa genom bland annat försämrad a-kassa. I budgetpropositionen föreslås ytterligare försämringar. När man dessutom drar ned på arbetsmarknadsutbildning och andra viktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder drabbas de arbetslösa dubbelt.

Jag är övertygad om att personalen på arbetsförmedlingarna gör sitt yttersta. Men regeringen måste ge dem resurser och inte minst se till att det finns god tillgång på arbetsförmedlingskontor i hel landet. Arbetsmarknadsministern har stor tilltro till Internet. Visst är det ett bra hjälpmedel i förmedlingarnas arbete. Men är han inte medveten om att många människor fortfarande saknar tillgång till Internet eller har otillräckliga kunskaper om hur det fungerar.

Idag är arbetsmarknadspolitiken på väg åt helt fel håll. Arbetsmarknadsministerns svar har inte gjort mig lugnare.


Min fråga:

Arbetsförmedlingen har en central roll för många människors möjligheter att få ett jobb eller för att få möjligheten att pröva något nytt i arbetslivet. Därför är de förändringar av arbetsförmedlingarnas organisation som nu planeras mycket oroande. Ett aktuellt exempel är den nedläggning som planeras i Lenhovda i mitt hemlän Kronoberg.

Om förändringarna genomförs kommer arbetsförmedlingarnas service och tillgänglighet att minska. De som behöver arbetsförmedlingarna kommer i många fall att få längre till kontoren. Det kan bli nödvändigt att ha tillgång till bil för att ta sig dit. Från ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt med lokal kännedom om arbetsmarknaden. Allt för stora områden gör att den lokala kunskapen försvinner.

Vad som nu är på väg att ske med arbetsförmedlingen innebär en nedrustning av arbetsmarknadspolitiken. Det blir svårare för många att få ett arbete. Det sker samtidigt som a-kassan har försämrats. Syftet med försämringen är att öka pressen på de arbetslösa att söka jobb. Det blir då motsägelsefullt att samtidigt minska antalet arbetsförmedlingskontor. En sådan drastisk förändring av arbetsförmedlingarnas organisation kan rimligtvis inte överlåtas på myndigheten. Här krävs ett politiskt ansvar.

Jag vill fråga arbetsmarknadsministern vad han är beredd att göra för att det också i fortsättningen ska finnas en god tillgång till arbetsförmedlingskontor i hela landet.

Arbetsmarknadsministerns svar:

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har regeringens uppdrag att avveckla nuvarande organisation med två myndighetsnivåer av AMS och länsarbetsnämnderna samt att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten, Arbetsförmedlingen. Det innebär att Arbetsmarknadsverket (AMV) från och med den 1 januari 2008 ska vara en myndighet som heter Arbetsförmedlingen.

Regeringens uppdrag till AMS har det övergripande syftet att förändringen ska dels förbättra ledning och styrning inom myndigheten, dels leda till en mer effektiv matchning av vakanser och arbetssökande samt ökad kundorientering. I uppdraget ingår att förmedlingsverksamheten ska i större utsträckning kunna anpassas till de regionala och lokala arbetsmarknaderna. Verksamheten ska bedrivas effektivt, enhetligt och rättssäkert och utformas så den anpassas efter individens förutsättningar.

Förmedlingsverksamheten har utvecklats och kommer att fortsätta att utvecklas på många områden, t.ex. tjänster och service via Internet. AMS samverkar också med andra myndigheter och ser på möjligheten till att ha gemensamma kontor. Självklart ska myndigheten ta tillvara dessa utvecklingsmöjligheter i den nya organisationen. Det innebär också att det kommer ske förändringar i hur arbetsförmedlingen effektivare kan ge service till arbetssökande och arbetsgivare.

AMS har regeringens fulla förtroende att genomföra denna förändring och då utifrån regeringens tydliga uppdrag till myndigheten att det ska finnas en likvärdig tillgång till arbetsförmedlingens tjänster och service i hela landet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oansvarig budget   2007-09-20        
Högerregeringen har nu presenterat sin budget för 2008 och de fortsätter på den inslagna vägen. Det betyder ytterligare försämringar för sjuka och arbetslösa och en omfördelning från land till stad.

- Det är tydligt att man vill vrida tillbaka utvecklingen i Sverige, säger riksdagsledamoten Lars Wegendal (s) från Älmhult. Det blir hemmafrubidrag och indragna satsningar på nödvändig infrastruktur.

- Det kommer också bli kärvt för alla husägare ute i landet, fortsätter Wegendal. Den nya fastigetsskatten och avskaffandet av förmögenhetsskatten flyttar pengar från Kronoberg till de rika i Stockholm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kronobergarna får betala   2007-09-19        

Regeringens besked om att fastighetsskatten kommer att bli 6.000 kronor och finansieras genom höjd reavinstskatt innebär att en majoritet av Kronobergarna enbart får betala andras skattesänkningar.

- De allra flesta husägarna i länet får ingen sänkt fastighetsskatt - däremot får de vara med och betala med höjd reavinstskatt. Varför ska landsbygden betala storstadsbornas skattesänkningar?, frågar Tomas Eneroth (s)

- Länets borgerliga riksdagsledamöter sviker länet ännu en gång. I valrörelsen lovade de guld och gröna skogar, men i fråga efter fråga förs nu en politik som ensidigt missgynnar landsbygden. Fastighetsskatten, bensinskatten och minskade utbildningsplatser på högskolorna är bara några exempel på hur länet nu sätts på undantag av den borgerliga regeringen, konstaterar Tomas Eneroth (s)

- I en motion till riksdagen kräver vi nu att de regionalpolitiska effekterna av skatteomläggningarna redovisas. Jag undrar om de borgerliga riksdagsledamöterna i länet vågar stödja en sådan motion, frågar Tomas Eneroth (s)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dåliga argument - höj rösten   2007-09-19        
Debattartikel av Sven-Åke Gustavsson

Dåliga argument- höj rösten

Svar till Suzanne Frank
Att höja rösten om man har dåliga argument är ett beprövat trix, men man får inte ta i för hårt för då kan man spricka. Som Suzanne Frank blåser upp sig i svaret på min debattartikel är risken stor att det blir en stjärnsmäll. Varför denna arroganta frustration över mitt påstående att det finns en dold agenda bland högerledningen i Landstinget Kronoberg. Var det huvudet på spiken?

Frank skriver att jag plötsligt likt gubben i lådan dyker upp på arenan. Min snälla tanke var att ge högerregimen möjlighet att visa vad den går för innan man kritiserar. Som en ren upplysning till Frank så är jag fortfarande förtroendevald i landstinget, inte som landstingsråd men väl som ordförande för revisorerna. Ett uppdrag som dessutom verkar bli allt mer intressant.

I stället för att ta debatten om agendan så kastar sig Frank över mig och påstår att under min tid var det en låt-gå-politik och att ekonomin krackelerade. Värderingen av mina åtta år som ordförande avstår jag givetvis att kommentera, men i en framtid skulle det kännas bra om någon seriös och kunnig person gjorde det.

I min förra artikel påstod jag att det finns en dold agenda, ett påstående som blivit allt tydligare i och med dagens förslag (12/9) att privatisera hela Ljungby Lasarett. Det sades som sagts inget om detta före valet, men heller inte efter valet. Tvärtom, om man läser högerkartellens programförklaring så står det ”Att sjukhusen i Växjö och Ljungby skall utvecklas genom samverkan och specialisering. Akut och förlossningsverksamhet skall finnas vid båda sjukhusen. Utvecklingen av länssjukvården kommer att ingå som en viktig del av utvecklingsstrategin”. Allt detta kan både jag och alla andra helhjärtat ställa upp på!

Varken före eller efter valet sades det något om Ljungby Lasarett. Det samma gäller andra objekt som labbverksamheten, hudklinikerna och annat som vi anar ”ligger i röret”. Det måste erkännas, jag visste inte hur nära sanningen jag var när förra artikeln skrevs. Faktum kvarstår dock; Det finns en dold agenda i Landstinget Kronoberg! Jag hade fel på en punkt till - även övriga partier i högermajoriteten är medvetna och ansvariga.

Det allvarligaste med högeralliansens förfarande är dock insynen och demokratin. Ärenden bereds i slutna rum för att därefter snabbt och arrogant drivas igenom utan att med tidig insyn från oppositionen ta en reell politisk dialog. Varför den öppna dialogen minimeras kan ha två bottnar. Antingen är man osäker och höjer rösten för att skrämmas eller så är man maktfullkomlig. Svaret lär väl stå i stjärnorna!

Sven-Åke Gustavsson (s)
Förtroendevald i Landstinget Kronoberg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Före och efter valet   2007-09-19        
Debattartikel av Sven-Åke Gustavsson.

Moderaterna i Landstinget Kronober och inte minst Suzanne Frank har som känt är talat för privatisering av landstingsverksamheter under lång tid. Däremot var det inte mycket av den varan under valrörelsen, då var det andra frågor som trummades ut. Frågor som stabil ekonomi, kortare väntetider, fler läkare osv. som var vikiga budskap till kronobergarna. Om privatiseringar och utförsäljningar sades inte ett ord!

Valet klarades av och högeralliansen fick väljarnas förtroende. Vardagsfrågorna började tränga på, däribland Ljungby BB- frågan. En fråga där alla partier sa sig vilja värna om BB:s fortlevnad.

Dold agenda
Helt plötsligt och utan att ens hinna förankra budskapet i den samlade högeralliansen basunerar Suzanne Frank ut att BB skall stängas. Varför så bråttom och varför inte ta en debatt om detta i Landstingsfullmäktige? Det är här man börjar få konspiratoriska tankar! Var det så att det fanns en dold agenda för att starta privatiseringsarbetet. Var det kontakter tagna med privata intressenter före beskedet om nedläggning, eller som man säger; Var det i säck innan det kom i påse.

Ett tag därefter kommer budskapet om att psykiatrin skall spara 30 millioner. Efter ett tag kommer budskapet från Suzanne; Vi skall pröva om det går att lägga ut delar av psykiatrin i privat regi. Det är inte utan att man ställer sig frågan. Används verksamhetsförändringar som ett verktyg till att privatisera och sälja ut enligt en hemlig, dold agenda. En agenda som man i högern inte ville tala om före valet!

Det man som länsinnevånare kan ställa sig frågande till är; När kommer nästa förslag? Blir det hudkliniken, labbverksamheten eller rent av hela Ljungby lasarett?

Om debattartikeln bemöts kommer med stor sannolikhet att sägas att det är bara konspiratoriska tankar utan grund. Det får man leva med, men faktum kvarstår. Vilka verksamheter står på tur på den hemliga agendan? Samtidigt kan man undra om alla högeralliansmedlemmar tagit del av, och ställt sig bakom agerandet.

Sven-Åke Gustavsson (s)
Lenhovda

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rädda Ljungby lasarett åt Kronobergarna!   2007-09-19        
Debattartikel skriven av Anna Fransson:

Så kom då besked som vi anat skulle komma, den styrande högeralliansen avsäger sig ansvaret för sjukhusvården i Västra Kronoberg.

Alliansen, med Suzanne Frank i spetsen, har inte klarat av att rädda Ljungby BB, och då tar man det som förevändning för att avsäga sig ansvaret för den fortsatta driften av hela lasarettet. Carina Bengtsson, centerpartistiskt kommunalråd i Ljungby, ger dessutom sken av att alternativet står mellan att ha ett privat sjukhus eller inget sjukhus alls. Var har hon fått det ifrån?

Inte ens alliansen skulle väl kunna svika sina väljare så till den grad att man la ner hela Ljungby lasarett? I deras programförklaring kan man läsa att ”sjukhusen i Växjö och Ljungby skall utvecklas genom samverkan och specialisering” samt att ”akut och förlossnings-verksamhet skall finnas vid båda sjukhusen.”. Alternativet är alltså att privatisera lasarettet eller att fortsätta driva det som det är idag.

Det företag som får ta över driften kommer att göra en bra affär. Ljungby lasarett är ett litet, väl fungerande och kostnadseffektivt sjukhus som dessutom har mycket goda medicinska resultat. Det kommer säkert att ge stor vinst till sina aktieägare. Men skattebetalarnas pengar ska inte gå till aktieägares vinster.

Det som gör mig mest bekymrad är att ett vinstdrivande företag har som mål att tjäna så mycket pengar som möjligt och då kan det hända att man hellre tar hand om de patienter som betalar bäst än de som har störst behov. Vinstintresset går före behovet helt enkelt. Idag är det företrädesvis Kronobergare som får vård vid Ljungby lasarett, men om sjukhuset privatiseras kan försäkringsbolagen köpa förtur för sina klienter. Och helt plötsligt får Kronobergarna vänta längre.

Högerkartellen säger att man ska skriva avtal för att förhindra att Kronobergare får försämrad vård och längre väntetider. Men hur ska vi kunna kontrollera att detta efterföljs när demokratiska insynen kommer att försvinna?

Jag anser att om det finns överkapacitet vid Ljungby lasarett så ska den användas för att korta väntetiderna för kronobergare, inte för rika personer som har råd att teckna dyra privata sjukförsäkringar!

Upp till kamp och rädda Ljungby lasarett kvar åt kronobergarna! Vi måste se till att privata vinstintressen inte går före människors behov av vård.

Anna Fransson
Landstingsråd i opposition (s)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vad gör ni för telekunderna?   2007-09-19        

Carina A Elgestam tar nu nya tag för de som drabbats av avbrott i teletrafiken.

- Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att öka tillförlitligheten i teletrafiken i hela landet och för att förebygga problem efter bland annat stormar?

- Är statsrådet beredd att ompröva sin uppfattning och införa ett ersättningssystem för telekunder liknande det som finns för elkunder? De frågorna ställer jag till infrastrukturminister Åsa Torstensson i en interpellation.

Den ska debatteras i riksdagen inom fjorton dagar.

Carinas interpellation:

Jag har tidigare tagit upp problemet med störningar i det fasta telenätet. Inte minst i mitt hemlän Kronoberg har många människor drabbats av konsekvenserna av ovädret. Det är tyvärr högst sannolikt att sådant som skyfall, översvämningar och stormar kommer att bli ett återkommande inslag också i svenskarnas verklighet. Inte minst för boende på landsbygden ställer det till med stora problem. Störningar i telenätet är ett av problemen. Jag kan konstatera att det finns människor som fortfarande har teletrafik som inte fungerar trots att det har gått en avsevärd tid sedan de senast drabbades.

Det är inte rimligt att så många ska drabbas av störningar i telenätet. Det är inte bara privatpersoner utan också företag som berörs. En annan allvarlig aspekt är att det inte går att nå SOS Alarm.

Jag är övertygad om att ett ersättningssystem liknande det som finns för elkunder skulle vara en effektiv press på teleoperatörerna att öka tillförlitligheten och driftssäkerheten. Jag beklagar att den ansvariga ministern hittills inte har varit beredd att ta några initiativ om detta.

Statsrådets besked när den här frågan har tagits upp har varit att hon ”i dagsläget” inte är beredd att förorda ett ersättningssystem motsvarande det på elsidan som en verksam åtgärd för att nå målet om funktionssäkrare nät.

Vi närmar oss nu den årstid då vi kan befara att förekomsten av stormar och oväder ökar. Många människor framför allt på landsbygden oroar sig för följderna bland annat när det gäller teletrafiken.

Jag vill fråga statsrådet:
- Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att öka tillförlitligheten i teletrafiken i hela landet och för att förebygga problem efter bland annat stormar?
- Är statsrådet beredd att ompröva sin uppfattning och införa ett ersättningssystem för telekunder liknande det som finns för elkunder?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inget att fira   2007-09-17        

Ett år med borgarna är inget att fira. Det visar sig tydligt efter den granskning som Socialdemokraterna gjort över den borgerliga politiken.

- Idag är inte vädret något att hänga i julgranen, och det är inte den borgerliga politiken heller, menade Carina A Elgestam, riksdagsledamot från Lenhovda som presenterade granskningen i Växjö.

Rapporten visar på ett tydligt systemskifte där den rikaste tiondelen av befolkningen är den som gynnas absolut mest av borgarnas politik. Detta under en högkonjunktur när det finns möjlighet att satsa på de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

- Man straffar de som är utanför systemen, det är inte hållbart i längden, fortsätter Carina.

Den moderatledda regeringens politik har slagit hårt och effektivt. Det är medveten högerpolitik som förs.

- Jag möter idag många väljare som ville ha förändring före valet men som inte trodde att det skulle bli så här illa, säger Carina. De vill gärna ha en ångervecka på sin alliansröst.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sociala nedskärningar   2007-09-13        
Förändringarna i socialförsäkringen: Inget reformpaket - däremot ett besparingspaket i miljardklassen.

- Reinfeldt presenterar inget reformpaket - utan ett besparingspaket i miljardklassen. Sänkta ersättningsnivåer ger miljardbesparingar samtidigt som skatten sänks för friska och välbeställda. Det är orättvist och orättfärdigt, säger Tomas Eneroth (s) vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

- Vad är tanken med att en cancersjuk ska tvingas lämna sitt jobb om han inte blir frisk inom 6 månader? Varför ska den som drabbas av sjukdom få en försämrad anställningstrygghet? Regeringen verkar lida av empatibrist, vilket förvisso inte är grund för sjukskrivning, konstaterar Tomas Eneroth (s).

- Detta är folkpartiets slutgiltiga svek mot socialförsäkringarna - sänkta tak, sänkta ersättningsnivåer är precis tvärtemot vad Leijonborg lovade i valrörelsen. Var finns ryggraden i dagens folkparti? undrar Tomas Eneroth, (s)

- De förslag som beskrivs som offensiva satsningar på rehabilitering innehåller inga nya pengar, utan är bara nya namn på redan pågående projekt. Däremot är naturligtvis satsningar på företagshälsovården välkommet - men då krävs det först att alla på arbetsmarknaden får tillgång till företagshälsovård, säger Tomas Eneroth (s)

- Vi socialdemokrater har önskat en bred och långsiktigt hållbar överenskommelse om socialföräkringarna där arbetsmarknadens parter tar en viktig del genom ett omställningsavtal med rehabilitering. Reinfeldt är dessvärre helt ointresserad av att skapa långsikta reformer - hans prioritering är skattesänkningar, skattesänkningar och åter skattesänkningar, konstaterar Tomas Eneroth (s)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ljungby Lasarett ska privatiseras   2007-09-12        

Det moderatledda landstingsstyret bekänner nu färg och berättar att man vill lägga ut hela Ljungby Lasarett på entreprenad. Socialdemokraternas landstingsråd Anna Fransson är upprörd.

- Vi vill att kronobergarna ska har rätt till vård på de egna sjukhusen, säger Anna Fransson.

Risken finns för gräddfiler där rika stockholmare går före kronobergarnas behov av sjukvård.

- Det finns ingen demokratisk insyn i ett privat drivet sjukhus, fortsätter Anna Fransson. Hur ska man då kunna garantera att behoven går före vinstintresset?

- Rädda kronobergarnas rätt till sjukvård på våra egna lasarett, avslutar Anna Fransson.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jävigt om statliga bolag   2007-09-11        
Carina Adolfsson Elgestam, socialdemokratisk riksdagsledamot i Näringsutskottet kommenterar Mats Odells tillsättande av ett råd inför försäljningen av statliga bolag:

- Det är bra att Odell har insett att han behöver hjälp. Men han har gjort allt baklänges. Först beslutar han att företag för över 200 miljarder kronor ska säljas ut. Och först därefter oroar han sig för konsekvenserna. Dessutom visar det sig att rådgivarna är jäviga. Det bådar illa inför fortsättningen. Regeringens ideologiska utförsäljningar riskerar att bli en mycket dyr affär för svenska skattebetalare, säger Carina Adolfsson Elgestam, socialdemokratisk ledamot i näringsutskottet, i en kommetar.

- Regeringen bröt mot grundlagen inför sitt utförsäljningsbeslut. Det har de egna partikamraterna i Riksrevisionens styrelse nyligen konstaterat. Men att bereda utförsäljningarna i efterhand gör inte detta ogjort. Istället borde regeringen lägga alla fakta på bordet och utförsäljningarna på is tills riksdagen kan fatta beslut enligt grundlagen, säger Carina Adolfsson Elgestam.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regeringen måste ta sitt ansvar   2007-09-05        
Debattartikel från socialdemokrater i Kronobergs län.

Under sommaren har det kommit illavarslande signaler från regeringen och de borgerliga partiledningarna att man tänker lägga locket på ansvarsutredningens förslag till modernisering av vår samhällsorganisation.

Det finns ett stort intresse från landets kommuner och landsting att bilda större regioner för att effektivisera servicen till medborgarna och för att kunna erbjuda bästa möjliga vård för våra skattepengar. På sikt tror vi att detta är nödvändigt. Därför måste vi redan nu ta de första stegen mot en regionalisering med ökat regionalt ansvar för utvecklingen i vår del av landet.

Även om regeringen i dagsläget inte orkar, kan eller vill ta ledningen för direktvalda regionala parlament redan 2010, så finns det ett tydligt behov av förändring på lokal och regional nivå. Regeringen måste ta ansvar för att redan nu organisera de statliga myndigheterna efter den framtida geografin. Det går inte att ha 34 olika kartor när man från kommuner och landsting ska samarbeta med statens myndigheter.

Ansvaret för regional utveckling är idag splittrat på alltför många aktörer och uppgiftsfördelningen varierar från län till län. Vi välkomnar Ansvarskommitténs förslag att föra samman ett antal uppgifter till ett bredare, regionalt utvecklingsuppdrag för regionförbunden / kommunerna.

Länsstyrelsernas uppgifter bör renodlas till ett utvecklat myndighetsuppdrag med fokus på statlig samordning, tillsyn, tillstånd och annan rättslig tillämpning samt uppföljning, utvärdering och tvärsektoriell kunskapsbildning.

Samtidigt som vi är mycket positiva till ansvarskommitténs betänkande så vill vi också tillföra en viktig aspekt som vi inte får glömma bort. Vi måste återinföra en demokratisk styrning av statens regionala nivå. Det måste finnas några som har medborgarens perspektiv vid den statliga kontrollen och myndighetsutövningen.

Nu när den borgerliga regeringen avskaffat både socialförsäkringsnämnder, länsarbetsnämnder och avpolitiserat länsstyrelsen finns det inga som medborgarna kan ställa till svars om de blir felaktigt behandlade.

Vi ser fram emot en modern statlig organisation!

Monica Haider, (s) kommunalråd i Älmhult
Charlotta Svanberg, (s) kommunalråd i Växjö
ClasGöran Carlsson, (s) kommunalråd i Ljungby
Anna Fransson, (s) landstingsråd

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lokala rådslagsledare   2007-08-14 

Socialdemokraternas rådslag är i full gång och partidistriktet i Kronoberg har nu utsett ansvariga för det lokala arbetet.

- Våra lokala rådslagsgrupper kommer arbeta paralellt med de centrala grupperna, säger Tomas Eneroth som är distriktsordförande. Grupperna ska i första hand se till att stimulera en debatt kring frågorna i rådslagen och driva på att aktiviteter görs.

Distriktets styrelse har utsett ansvariga för respektive rådslag som sen får i uppdrag att knyta till sig personer som kan arbeta med frågorna.

Jobb: Monica Haider
Välfärd: Åsa Karlsson
Utrikespolitik: Carina A Elgestam
Klimat/miljö: Lars Wegendal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Det ska gå att komma tillbaka   2007-08-10        
Socialstyrelsen och Försäkringskassan har tagit fram nya gemensamma riktlinjer vid sjukskrivning, som bland annat anger att sjukskrivningstid vid utmattningssyndrom i normalfallet ska vara 0 dagar. Tomas Eneroth säger följande i en kommentar:

- Vi har i sig inget emot att det tas fram gemensamma riktlinjer för sjukskrivningar. Det var ett arbete vi påbörjade under vår regeringsperiod och det syftar till att stärka den enskildes rätt till en likartad bedömning vid sjukskrivning.

- Om man däremot går fram med hårdare riktlinjer för personer med utbrändhet så förutsätter det ett större ansvarstagande från arbetsgivarens sida. Det går inte att enbart erbjuda samma arbete, med samma belastning och stress återigen. Nuvarande regering inledde dessvärre mandatperioden med att ta bort arbetsgivarens skyldighet att göra rehabiliteringsutredning och man har dessutom minskat Försäkringskassans personal med över 1500. Man lämnar de sjukskrivna i sticket och har indragen sjukpenning som enda aktiv åtgärd, fortsätter Tomas Eneroth.

- Från vår sida ser vi helst att arbetsmarknadens parter enas om ett omställningsavtal med rehabilitering så fler får rätten att återkomma i arbete. Vi överväger också skärpta krav på arbetsgivarna att erbjuda sjukskrivna anställda en successiv återgång i arbetet. Att enbart skärpa riktlinjerna för den enskilde kan aldrig vara lösningen. Det behövs stöd och resurser för att kunna komma tillbaka när man blivit utbränd, avslutar Tomas Eneroth.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Har regeringen glömt pensionärerna?   2007-06-15        
Insändare av Tomas Eneroth om regeringens pensionärsfientliga politik.

Häromdagen skrev samtliga landets pensionärsorganisationer ett ilsket upprop mot regeringen. De kritiserade att pensionärerna undantagits från skattesänkningarna och att förtidspensionärernas ålderspension sänks. De kritiserar att pensionärerna ska vara med och finansiera skattesänkningarna utan att själva få ta del av dem. Senast nu med höjda trafikförsäkringspremier.
För att uppmärksamma frågan tog Mona Sahlin - som enda partiledare - upp pensionärernas situation i partiledardebatten. Socialminister Hägglund ägnade då sammanlagt 7 sekunder åt att beröra pensionärernas ekonomiska villkor och svara på frågan. Han uttalade sammanlagt två intetsägande meningar om pensionärerna i en debatt som varade i några timmar. Slutsatsen är enkel. Regeringen är uppenbart inte intresserade av pensionärerna. När PRO i Kalmar frågade statsministern vad de ska göra för att ta del av alla de miljarder som nu delas ut i skattesänkningar fick de svaret – ni kan väl gå och jobba. Alliansens jobblinje handlar i huvudsak om att genomdriva försämringar för alla de som inte kan jobba. Pensionärer, sjuka och handikappade. Var det verkligen så de sa i valrörelsen?

Tomas Eneroth (s)
Riksdagsledamot

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En dag om att vara i opposition   2007-06-14        

 Socialdemokraterna i Kronoberg bjuder in förtroendevalda i kommuner och landsting till en dag om att vara i opposition. Den 1 september träffas man på Kök 11 i Växjö och kommer då bland annat att få lyssna på Ardalan Shekarabi (gruppledare i Nacka), Pelle Pellby (kommunalråd i Mark) och Lena Segerberg (landstingsråd i Kalmar län).

Mycket diskussioner och inspiration utlovas. Inbjudna till utbildningen är fullmäktigeledamöter, gruppledare i nämnder och styrelser, riksdagsledamöter samt arbetarekommunernas ledningar. Detta gäller samtliga kommuner, landstinget och regionen. Utbildningen är en del av partidistriktets arbete att göra Socialdemokraterna till ett bättre oppositionsparti.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Två interpellationer   2007-06-14        
S-politikerna i Landstinget kommer på nästa fullmäktige ställa borgarna mot väggen i en rad frågor.

Eva Löfqvist frågar om vart länsutvecklingens och Grimslövs folkhögskolas verksamhet tagit vägen i årsredovisningen. Landstingsrådet Anna Fransson vill ha svar angående de rapporterade överbeläggningarna på lasarettet i Växjö. Bägge frågorna går till landstingsrådet Suzanne Frank.

Interpellation ang. Årsredovisning 2006
Till Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank

Efter att ha tagit del av årsredovisningen för Landstinget Kronoberg för året 2006, kan jag konstatera att det arbete som har bedrivits i Länsutvecklings styrelsen och på Grimslövs Folkhögskola inte har fått någon plats.

Det arbete som har bedrivits på bägge ställen har helt ignorerats av skribenterna. Ett arbete som är viktigt för länsinvånarna samt för anställda och elever. Jag kan ha förståelse för att sjukvården är viktig och har den största platsen pga storleken på budgeten. Men det hade varit på sin plats att nämna LUS arbete med Kreativa Kronoberg, som rönt stort intresse i hela landet och satt Landstinget Kronoberg på kulturkartan.

Det hade också varit just mot personal och elever på Grimslöv, som vänt en negativ trend till något positivt. Även att Sven-Åke Frödebergs arbete med att kartlägga verksamheten samt komma med förslag till framtida inriktning och utveckling av skolan. Med anledning av ovanstående ställer jag följande två frågor:

1. Hur ser Du som landstingsstyrelsens ordförande på att två av landstingets
verksamheter inte kommit med i årsredovisning?
2. Vad tänker Du göra för att det inte ska upprepas?

Växjö den 6 juni 2007
Eva Löfquist (s)


Interpellation angående överbeläggningarna på CLV

Arbetsmiljöverket har i en skrivelse till Kronobergs läns landsting den 28 mars 2007 riktat skarp kritik mot de överbeläggningar som råder på CLV. Under våren har Arbetsmiljöverket inspekterat och uppmärksammat att överbeläggningarna har fortsatt att öka trots att det inte förekommit några akuta situationer med svåra epidemier eller stora olyckor.

Överbeläggningarna på CLV äventyrar patientsäkerheten eftersom det blir väldigt svårt och onödigt tungt för personalen att arbeta. Detta är också högst ineffektivt när vårdpersonalen får ägna en stor del av sin tid för att hitta sängplatser och flytta sängar.

I Arbetsmiljöverkets underrättelse framkom att Landstinget Kronoberg kunde yttra sig över det föreläggande som Arbetsmiljöverket överväger att besluta om. Synpunkterna skulle vara Arbetsmiljöverket tillhanda före den 1 maj 2007. Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett föreläggande kan de också sätta ut ett vitesbelopp, som landstinget tvingas betala om man inte följer föreläggandet.

I och med ovanstående samt att vi närmar oss sommarledigheter då överbeläggningar brukar öka ställer jag följande frågor:

1. Landstinget Kronoberg har yttrat sig över det föreläggande som Arbetsmiljöverket överväger att besluta om. Vilka synpunkter angav Landstinget Kronoberg i detta yttrande?
2. Hur ser beläggningssituationen ut nu på CLV?
3. Anser Suzanne Frank att överbeläggningssituationen är under kontroll nu och inför sommarledigheten?
4. Vad ämnar Suzanne Frank göra föra att minska dessa överbeläggningar som råder nu och inför framtiden?

Växjö den 7 juni 2007
Anna Fransson, Landstingsråd (s)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sjukvård för alla   2007-06-08        
Socialdemokraterna i Landstinget Kronoberg presenterar nu sitt förslag till budget 2008.

- För oss är det viktigt att bygga vidare på ett samhälle för alla, säger Anna Fransson som är socialdemokratiskt landstingsråd.

Välfärdens princip är enkel - den gemensamma sektorn ska tillhandahålla individen en så god social trygghet att alla medborgare känner att de i livets skiften kan lita på att få den hjälp de behöver.

- Detta gäller i högsta grad sjukvården, fortsätter Anna.

Sverige är unikt som ger en vård på lika villkor baserat på den enskildes behov. För många är det tryggheten i att veta att det finns sjukvård när den behövs, som är grunden för vår välfärd. Vi är stolta över det samhälle som vi tillsammans byggt upp, men det finns mycket kvar att göra.

– Låt oss bygga vidare på ett samhälle för alla, säger Anna Fransson. Vårt förslag innebär särskilda satsningar på tillgängligheten, närsjukvården, samverkan mellan kommun och landsting och att skapa en bra medborgardialog.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klassisk högerpolitik   2007-06-05        
Borgarna i Landstinget Kronoberg har presenterat sitt budgetförslag för 2008 och deras förslag visar på en klassisk högerpolitik.

Anna Fransson är socialdemokrat och leder opposition i Landstinget Kronoberg. Hon kan se att det finns några bra idéer i den borgerliga landstingsmajoritetens budgetförslag.

- Men till största delen är det klassisk högerpolitik, säger Anna.

Två exempel på högerpolitiken:
- Redan nu i sommar höjer man avgiften för sjukresor, vilket påverkar möjligheten till lika vård för alla länsbor.
- Vid halvårsskiftet höjer man tandvårdstaxan.

Borgarna lägger också ett anslag för omstruktureringar på 8 miljoner.

- Detta låter kanske inte så farligt, men vad det i själva verket innebär är att man vill förtidspensionera personal vilket ger effekter på kommande personalförsörjning, säger Anna. Man tappar då också möjligheten för kunskapsöverföring från äldre till yngre personalgrupper.

De borgerliga partierna i landstinget har avsatt medel för att utbilda personalen inför privatiseringar. Man har nyligen fått en redovisning av de vårdcentraler som drivs i alternativ driftsform som visar att tillgängligheten är något sämre medan kostnaden är något högre för de privata alternativen.

- De borgerliga vill privatisera för sakens skull inte för patienternas eller skattebetalarnas.

Ett annat borgerligt förslag som finns är att undersöka möjligheten till alternativ använding av skattebetalarnas operationssalar. Detta betyder troligtvis att man vill släppa in försäkringsbolag att operera på nätterna.

- Jag anser att om vi har en överkapacitet på operationssalar och personal så bör vi använda den för att ta hand om de Kronobergare som behöver vård, avslutar oppositionsrådet Anna Fransson (s).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ge upp vårdnadsbidraget   2007-06-01        
 Socialdemokraterna reagerar på de borgerliga planerna kring vårdnadsbidragen. Vårdnadsbidraget riskerar att bli en dyr reform för kommunerna - redan innan några barn tas ur barnomsorgen kostar reformen över 3 miljarder för landets kommuner.

- Vi socialdemokrater avvisar vårdnadsbidraget. Det är omodernt och bakåtsträvande, säger Tomas Eneroth (s) som är vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet i Riksdagen.

- Land efter land i västvärlden verkar nu gå ifrån idéer om kontantstöd till föräldrar, omöjliga att leva på, fortsätter Tomas. Ska då vi i Sverige göra tvärtom? I Tyskland är det kristdemokraterna som nu väljer att utveckla föräldraförsäkring och förskola istället för vårdnadsbidrag.

Kostnaden i kommunerna är som sagt 3 miljarder och för kommunerna i Kronobergs län innebär det nästan 200 anställda inom barnomsorgen, om man räknar om pengarna i heltidsstjänster.

Se hur det slår i just din kommun och kräv en god barnomsorg. Det har både barn och föräldrar rätt till.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carina med i rådslagen   2007-05-15        
Riksdagsledamoten Carina A Elgestam från Kronoberg är en av ledamöterna i Socialdemokraternas rådslag om jobben.

- Det är intressanta frågor som jag dagligen sysslar med i Näringsutskottet, berättar Carina. Det ska därför bli roligt att arbeta med detta även i partiorganisationen.

Gruppen leds av Thomas Östros och Luciano Astudillo och innehåller flera personer från den fackliga rörelsen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samhällets organisation   2007-05-11        
Tisdagen den 29 maj, klockan 18,30 på IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö anordnas en diskussionskväll med Ansvarskommittén slutbetänkande som underlag ställningstagande gällande välfärdsorganisation, regioner, politisk vilja, opinion och tidsperspektiv är viktiga delar i slutbetänkandet som är angelägna för arbetarrörelsen att diskutera. Remissvaret till Ansvarskommittén ska vara inne den 20 september 2007. Medverkar gör Gun Eriksson, tidigare statssekreterare med ansvar för Ansvarskommittén, numera socialdemokratisk kommunpolitiker i Sigtuna.

Förbered Er gärna genom att läsa igenom Ansvarskommittén slutbetänkande. En utförlig och lättläst sammanfattning finns på regeringens hemsida , länk?

Anmäl Er gärna innan fredagen den 25 maj på e-post: ansvar@kronoberg.sap.se
Kaffe och macka kommer att serveras.

Ett arrangemang i samarbete mellan Socialdemokraterna och LO-facken i Växjö och Alvesta, ABF Södra Småland samt Socialdemokraterna i Kronoberg.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oro för gräddfiler kvarstår   2007-05-03        
Den 20 april ondgjorde sig Anna Bergkvist (m) och Suzanne Frank (m) över vår debattartikel där vi frågar vad moderaterna har för utförsäljningsplaner för vården i Kronoberg.

Som vanligt svarade inte Bergqvist och Frank på vilka planer som finns. De talar istället om att det samhälle och den vård som vi tillsammans byggt upp i Sverige är föråldrad. Nu ska moderaterna ”modernisera” svensk sjukvård.

Det som Bergkvist och Frank glömmer att berätta är att den sjukvårdsmodell som moderaterna kallar modern fanns i Sverige för 100 år sedan. För 100 år sedan fanns inte det gemensamma skyddsnät som medför att alla får den vård de behöver när de behöver den.

Den omdiskuterade stopplagen infördes av den socialdemokratiska regeringen för att garantera att alla patienter ska ha rätt till vård på lika villkor. Reglerna hindrar ”gräddfiler ” i vården på de offentliga sjukhusen genom att stoppa försäkringssjukvård vid sidan av den vanliga vården.

Suzanne Frank har redan förslag på att sälja plats på Centrallasarettet i Växjö till försäkringsbolag. Hon hävdar att detta inte skulle ha någon undanträngande effekt gentemot de patienter som behöver vård via skattsedeln. Socialdemokraterna däremot tror att om plats tas upp av försäkringsbolagens patienter så minskar utrymmet för landstingets patienter.

Socialdemokraterna anser att vården ska utgå från patientens behov och hälsotillstånd. Det är det som ska avgöra när och hur du får vård på ett offentligt finansierat sjukhus - inte hur mycket man kan betala eller vilka försäkringar du har.

Lagen mot utförsäljning hindrade också landstingen från att sälja ut sjukhus till privata vårdkoncerner. Motivet för oss socialdemokrater att hindra utförsäljningen av skattebetalarnas sjukhus är att sjukhusen tillhör den generella välfärdens kärna. De är jätteinvesteringar som byggts upp av skattemedel. Om sjukhusen säljs ut blir skattebetalarna beroende av privata ägare med vinstintressen.

Trots lugnande försäkringar från Fredrik Reinfeldt i valrörelsen att sjukhusen inte skulle säljas ut har den nya regeringen redan hunnit lägga förslag om en ”moderniserad” (läs 100 år gammal) sjukvårdspolitik. De vill införa en särskild ”utmaningsrätt” i sjukvården som gör att offentlig sjukvård ska ut på upphandling så fort något privat företag visar intresse för en viss del av sjukhusets verksamhet.

Vi vill veta! Vilka sjukhus eller kliniker är det som den moderatledda ledningen för Landstinget Kronoberg planerar att sälja ut?

Anna Fransson
Socialdemokratiskt landstingsråd

Lars Wegendal
Socialdemokratisk riksdagsledamot

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fler jobb - mer trygghet |  2007-05-02        
Socialdemokraterna har idag presenterat sin budgetmotion i Riksdagen. Den är en motvikt till den högerpolitik som ger fler otrygga människor.

Några av punkterna:
- Vi vill bekämpa arbetslösheten - inte de arbetslösa.
- Vi vill låta Sverige gå före in i framtiden -inte backa tillbaka till gårdagen.
- Vi vill minska klyftorna - inte öka dem.
- Vi vill ha en politik som är rättvis, modern och tar ansvar för samhällsekonomin - inte en orättvis, oansvarig och omodern politik.

Det är ett mer ansvarsfullt budgetförslag som kommer från Socialdemokraterna. Det innehåller inte stora skattesänkningar som riskerar att underminera statens ekonomi. De bedriver också en omvänd Robin Hood-politik där de tar från de fattiga och ger till de rika.

Budgetförslaget i korthet
1. Fördubblad satsning på kvalificerad arbetsmarknadsutbildning
Trots att 219 000 personer var arbetslösa i februari varnar Arbetsmarknadsverket för arbetskraftsbrist i många sektorer. Det gäller till exempel bygg- och anläggningsbranschen, där det råder brist på byggnadsarbetare, VVS-montörer, byggnadsplåtslagare och elektriker i stora delar av landet. Den starka utvecklingen inom industrin leder också till risk för brist på kvalificerade yrkesarbetare som CNC-operatörer, svetsare och lastbilsmekaniker.
Men det är inte bara i traditionella arbetaryrken som bristsituationer riskerar att uppstå i näringslivet. Arbetsmarknadsverket varnar även för brist på systemdesigner och programmerare till IT-branschen. Detta trots att det finns många människor med relevant datautbildning – men många av dem har arbetat i andra branscher sedan IT-kraschen och behöver uppdatera sina kunskaper för att kunna ta de nya lediga jobben inom IT-sektorn.

Trots arbetskraftsbrist drar regeringen ned resurserna till den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen. Arbetsmarknadsverket tvingades den 25 april meddela landets arbetsförmedlingar att regeringens vårproposition innebär att arbetsförmedlingarna inte kan erbjuda några nya program för arbetslösa under 2007. Det innebär ett stopp för nya arbetsmarknadsutbildningar, nya starta-eget-bidrag, nya anställningsstöd och så vidare.
Därutöver måste arbetsförmedlingarna ställa in redan inplanerade program.

Vi socialdemokrater menar att det i det rådande konjunkturläget behövs betydligt mer av kvalificerad arbetsmarknadsutbildning för att undvika arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden. Därför föreslås i vårbudgetmotionen en fördubbling av de sedan tidigare planerade antalet platser i den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen. Det innebär att vi avsätter resurser så att antalet platser i den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen kan öka till 15 000 i slutet av 2007 och därefter permanentas på den nivån.

2. Särskilda satsningar för att bryta långtidsarbetslösheten bland ungdomar
Vi socialdemokrater är oroade över att långtidsarbetslösheten bland ungdomar ökar. Därför vill vi satsa på snabba åtgärder i form av utbildning och praktik för att undvika att ungdomar fastnar i långtidsarbetslöshet. Det handlar om följande insatser:

- Mer resurser till kartläggning och vägledning för ungdomar.
- Utökade möjligheter till sökanderesor och flyttstöd.
- Kortare yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar som inriktar sig mot bristyrken.
- Praktikplatser till ungdomar.

3. Nya miljösatsningar – nya miljöcertifikatsystem, klimatmärkning och konverteringsstöd
De två största utmaningarna för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige är att effektivisera energianvändningen och bryta beroendet av olja i vägtrafiksektorn. Vi föreslår därför att två nya certifikatsystem ska utvecklas, som kan komplettera det som redan finns för förnybar el. De nya certifikaten ska driva på för en miljövänligare transportsektor och energieffektivisering.

För att skapa möjligheter för var och en av oss att agera klimatvänligt i vardagen vill vi att en ny klimatmärkning ska utvecklas. Vi vill att den svenska livsmedelsbranschen, energibranschen och företrädare för transportsektorn tillsammans ska arbeta fram en enhetlig klimatmärkning. För detta ändamål avsätts 50 miljoner kronor.

Regeringens satsning på miljöbilspremie är otillräcklig. Ska utsläppen av växthusgaser minskas räcker det inte med nya miljöbilar – även de gamla bilarna måste ställas om. Därför föreslår vi en ny skattestimulans för dem som konverterar sin gamla bil till en miljöbil, och avsätter 150 miljoner kronor för detta ändamål.

4. En miljard kronor till psykiatrin
Det finns stora brister när det gäller psykiskt sjukas och funktionshindrades möjlighet till vård, omsorg, boende, rehabilitering och sysselsättning. Såväl verksamheten inom den slutna som öppna psykiatrin behöver förstärkas på många områden. Det behövs ett brett program för kompetensutveckling för personalen, fler vårdplatser, särskilda insatser för vård av utagerande och självskadande ungdomar och bättre möjligheter till rehabilitering och sysselsättning.

Regeringen redovisar ingen ytterligare satsning på psykiatrin i vårpropositionen, trots att den nationella psykiatrisamordnaren i höstas föreslog omfattande reformer. Vi socialdemokrater kräver en nationell handlingsplan för psykiatrin, och vill redan nu avisera att vi satsar en miljard kronor mer än regeringen från och med 2007 till och med 2010.

5. En särskild Afrikasatsning
Många av världens allra fattigaste lever i södra Afrika. Här finns också de största problemen med HIV/Aids. Vi socialdemokrater vill genomföra en särskild Afrikasatsning. Inom ramen för biståndet öronmärker vi särskilda resurser till detta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 maj i Kronoberg |  2007-05-01        

 Kronobergs socialdemokrater firade på tisdagen 1 maj under parollen Alla ska med – Alla behövs!

I Älmhult slöt över 350 personer upp på torget för att lyssna på Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström. Han talade också i Ljungby lite senare och han hade solidariteten i fokus i sitt tal.

- Genom sina förändringar i arbetsmarknadspolitiken försöker den moderatledda regeringen pröva solidariteten mellan olika grupper i samhället. De försöker ställa de som har jobb mot de som inte har.

Häggström talade också om främlingsfientliga på frammarsch.

- De pekar ut vissa grupper som mindre önskade, sa Lars-Anders Häggström. Vi kan bara spekulera i vilka grupper de pekar ut nästa gång.

I Växjö berörde kronobergaren och numera ordföranden i ABF, Karl-Petter Thorvaldsson samma tema.

- Det är viktigt att inte ge de främlingsfientliga partierna någon makt, menade han.

I Markaryd talade partidistriktets ordförande Tomas Eneroth inför 275 personer. Han fokuserade mycket på skatter och slängde också iväg en passning till Kristdemokraterna i Markaryd.

- Är det ett bra betyg på den borgerliga politiken när man bara får runt 3 procent i opinionsundersökningar, frågade sig Tomas.

Han pratade också om det borgerliga systemskiftet inom socialförsäkringarna och på arbetsmarknaden.

- Vi ser idag att väljarna inte lämnat mandat till de förändringar som görs. Man är helt enkelt inte intresserade av att ha en borgerlig politik.

Över 150 kronobergare från i första hand Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd valde att åka till Kalmar och lyssna på partiordföranden Mona Sahlin. Tre bussar och ett flertal personbilar åkte österut under 1 maj.

- Det var ett inspirerande tal, säger Carina A Elgestam som tillsammans med andra medlemmar från Uppvidinge åkt till Kalmar.

Långt över 3000 personer hade tagit sig till Larmtorget i Kalmar för att lyssna på partiordföranden. Samtidigt som Mona Sahlin var klart självkritisk till vad socialdemokratin sysslat med de senaste åren var hon också tydlig i sin kritik mot den borgerliga regeringen.

- Varför ska de rikaste villaägarna få sänkt fastighetsskatt medan många ungdomar har det svårt att överhuvudtaget få någonstans att bo, undrade Sahlin.

Årets firande drog fler än förra året. Det konstateras från hela Kronobergs län. Fler gick i tågen och fler lyssnade på talen. Någon uttryckte att det inte är så konstigt, så mycket som borgarna hittar på.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ny ombudsman |  2007-04-23         
Olof Björkmarker är nyanställd ombudsman hos Socialdemokraterna i Kronoberg. Han tillträder tjänsten på arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj.

- Det ska bli spännande att få vara med att arbeta i partiorganisationen när vi är i opposition, säger Olof. Jag stöter hela tiden på människor som drabbas av borgarnas politik. Det är viktigt att vi som parti kan ta till vara på den frustration som många känner gentemot den förda politiken.

Socialdemokraternas nya ombudsman är en 28-åring som bor i Växjö. Under sina nio år i arbetarrörelsen har han hunnit med att vara aktiv i SSU och i partiorganisationen i Växjö.

De senaste åren har det till stor del handlat om kommunpolitik genom uppdraget som ordförande i Gymnasienämnden i Växjö. Olof har tidigare arbetat som ombudsman hos Socialdemokraterna i Växjö och i Kronoberg men då mer tidsbegränsat under valrörelser och andra perioder.

- Jag har en hel del erfarenhet med mig från mina år i rörelsen, säger Olof. Det ska nu bli intressant att lära sig nytt och kunna arbeta över hela Kronobergs län för att stärka Socialdemokratin.

- Jag märker redan att det finns ett intresse och vilja till utveckling och förändring i hela länet. Det vi som parti framförallt måste bli bättre på att ta hand om våra medlemmars engagemang. Allt är inte kommunpolitik – organisationen är viktig!

Olof är född i Utnäs, ett par mil norr om Växjö, och har förutom politiken ett intresse för fotboll och kultur.

- Det blir en del film men också en del musik. Sommarens skivsläpp är helt klart Kents nya platta och jag kommer att följa Östers framfart, berättar Olof som också arbetar ideellt med Östers damlag i fotboll.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förvirrat, Folkpartiet |  2007-04-20        
Folkpartiet gör nu det ena desperata utspelet efter det andra för att få uppmärksamhet. Senast i raden är Karin Pilsäter som föreslår kvotering av VAB-dagar i föräldraförsäkringen.

- Förslaget är i sig värt att diskutera, men effekterna ur jämställdhetssynpunkt blir knappast dramatiska. Dessutom har ju folkpartiet precis medverkat till att ersättningstaket för VAB-dagarna sänkts kraftigt, vilket innebär en större ekonomisk förlust för de som är hemma med sina sjuka barn, säger Tomas Eneroth (s) vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

- Förvirringen i folkpartiets familjepolitik blir inte mindre av att Nyamko Sabuni nyligen föreslog att taken i föräldraförsäkringen skulle tas bort helt. Förutom att förslaget var helt oförankrat inom regeringen, så går det stick i stäv med folkpartiets övriga agerande inom socialförsäkringarna. Där har man helt och hållet nu anpassat sig till den moderata linjen med sänkta ersättningar och sänkta tak. Vem minns inte Leijonborgs löften i valrörelsen om att folkpartiet skulle medverka till att återställa taken i socialförsäkringarna? Verkligheten har blivit en annan och är sannolikt den tydligaste förklaringen till att väljarna nu i strid ström lämnar folkpartiet. Väljarna ser istället hur vårdnadsbidrag införs och förskolan rustas ner. Knappast den politik folkpartiet förespråkade i valrörelsen, menar Tomas Eneroth (s).

- Folkpartiets svek i socialförsäkringsfrågorna är de senaste årens stora besvikelse. Det är illa nog att folkpartiet tillsammans med övriga allianspartier brutit mot pensionsuppgörelsen genom att sänka ålderspensionen för människor som blivit allvarligt sjuka eller skadade. Om folkpartiet kommande år också fortsätter Leijonborgs väg och anpassar politiken efter moderaterna, så ser förutsättningarna för en bred överenskommelse om socialförsäkringssystemen dessvärre allt mer avlägsna ut, avslutar Tomas Eneroth (s).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bättre tillgång på personal |  2007-04-19        
Den socialdemokratiska gruppen i Regionförbundet med Monica Haider i spetsen kräver nu att förbundet tar initiativ till en personalförsörjningsplan för länet.

- Vi vill att man gör detta tillsammans med näringslivet för att göra hela Kronobergs län till en mer attraktiv plats för människor att arbeta på, berättar Monica Haider.

I motionen tar man bland annat upp kommande pensionsavgångar och den låga arbetslösheten i länet som argument för att en plan behövs. Annars ser man en risk att det kan bli arbetskraftsbrist i Kronobergs län och det är en situation man inte vill ha.

Motion angående personalförsörjningen i länet
Privat och offentlig sektor får allt svårare att rekrytera arbetskraft. Vi ser med oro på framtiden och de kommande pensionsavgångarna vilket medför att det krävs allt fler nyanställningar i båda sektorerna. Den låga arbetslöshet som råder i flera av våra kommuner medför också att behovet av en plan för personalförsörjning ökar. Hur kan vi bli attraktiva i länet för att locka hit utbildad personal, men också för att behålla dem som vi utbildar.

Vi Socialdemokrater yrkar därför

att Regionförbundet tar initiativ till en personalförsörjningsplan tillsammans med näringslivet i Kronoberg.

Växjö den 17 april 2007

Monica Haider
Ordförande i den Socialdemokratiska regionförbundsgruppen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Till rika i storstäderna |  2007-04-16        
Som väntat kommer den moderatledda regeringens budget att gynna de allra rikaste. Dessutom verkar regeringen ha glömt Kronoberg?

- Jag trodde den uteblivna tillsättningen av landshövdingen var ett undantag - men budgeten bekräftar bilden av en regering som bara bryr sig om de välbeställda i storstadsområdena. Inga nya pengar till Kronoberg, men stora skattesänkningar till dem med förmögenheter i Danderyd och Djursholm, säger Tomas Eneroth, ordförande för Socialdemokraterna i Kronoberg.

- Grön skatteväxling är nu ersatt av blå skatteväxling – vanligt folk får finansiera skattesänkningar för några få välbeställda, och arbetslösa, sjuka och förtidspensionärerna får sänkta ersättningar. Det är en politik för ökade klyftor – och det genomförs när vi har den starkaste ekonomiska utvecklingen på årtionden. Det är provocerande! kommenterar Tomas Eneroth.

- Långtidsarbetslösheten bland ungdomar ökar men regeringens enda åtgärd är att ytterligare sänka a-kassan för ungdomarna. Trots att ungdomarna betalar lika mycket till a-kassan som andra så får de lägre ersättningar – vilken signal sänder det till vår nästa generation? Regeringens jobbgaranti för ungdomar verkar enbart vara en garanti för lägre ersättningar, avslutar Tomas Eneroth.

Flera förslag i regeringes vårproposition gynnar de som har mest på bekostnad av de som har minst.

- Ta förmögenhetsskatten, säger Lars Wegendal, socialdemokrat och riksdagsledamot från Älmhult. Det är en ren flytt av pengar från de som har minst till de allra mest välbeställda.

Riksdagskollegan Carina A Elgestam från Lenhovda håller med.

- Dessutom är avskaffandet av förmögenhetsskatten en klart ojämställd reform. Två tredjedelar kommer gå till de rika männen, säger Carina.

De ekonomiska klyftorna kommer att öka med den borgerliga politiken och satsningarna på arbetslösa och sjuka är bara tomt prat.

- Det är alldeles för lite pengar som satsas på den så kallade jobbgarantin, säger Tomas Eneroth. Ekonomin går på högvarv och ändå gör regeringen tvärtom. De riskerar att överhetta ekonomin totalt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inför 1 maj 2007 |  2007-04-16        
Årets 1 maj-firande går under parollen Alla ska med - alla behövs! Det är Sten Andersson, mångårigt aktiv inom Socialdemokratin som finns avbildad på märket.

Sten var minister under många år men partiet minns honom framförallt som partisekreterare under 60 och 70-talen. Han var också engagerad i konflikterna i mellanöstern och fick genom sitt engagemang där ett internationellt erkännande.

Firandet i Kronoberg går på många håll enligt traditionen. Två arbetarekommuner, Tingsryd och Uppvidinge, har valt att inte ha egna firanden, utan kommer istället att åka till Kalmar där nyvalda partiordföranden Mona Sahlin kommer att tala.

I Ljungby och Älmhult kommer Lars-Anders Häggström, förbundsordförande i Handelsanställdas förbund att tala. I Växjö talar kostasonen Karl-Petter Thorwaldsson och partidistriktets ordförande Tomas Eneroth talar i Markaryd. I Alvesta talar SSU-distriktets ordförande Johanna Storbjörk och i Lessebo kommunalrådet Monica Widnemark.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vårdnadsbidrag en kvinnofälla |  2007-04-16        
Riksdagsledamot Carina A Elgestam(s) tar idag emot svar från socialminister Göran Hägglund på de frågor som hon har ställt om vårdnadsbidrag och jämställdhet.

Införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag kommer ytterligare att försämra kvinnors situation på arbetsmarknaden. Det finns stor risk att arbetsgivarna gör bedömningen att kvinnor kommer att vara mer frånvarande än männen eftersom det är få män som kan tänka sig att vara hemma med vårdnasbidrag. Under debatten frågade jag socialministern om det gjorts någon undersökning som visar hur många män som kan tänka sig att vara hemma med vårdnadsbidrag. Socialmininstern hade inget svar på den frågan, säger Carina FA Elgestam och forsätter:

Vårdnadsbidraget blir en kvinnofälla som bidrar till att det blir ännu svårare att förena arbets- och familjelivet. Vi vet redan idag att unga kvinnor blir diskriminerade när de söker arbete därför att de är i fertilålder och väntas skaffa barn i framtiden, vilket inte unga män i samma ålder blir. Med ett vårdnadsbidrag ökar risken ytterligare att kvinnor som bor i kommuner med vårdnadsbidrag får ännu svårare att hävda sig på arbetsmarknaden på grund av i vilken kommun de är bosatta. Detta leder inte till Fatt jämställdheten i arbetslivet ökar. Lösningen är inte ett vårdnadsbidrag på 3000 kr per månad, avslutar Carina A Elgestam.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Falskt om BB  |  2007-03-30        

Debattartikel av Sven-Åke Gustavsson.

Det är intressent att ta del av Jan Schönebecks insändare om Ljungby BB där det framförs synpunkter på såväl Socialstyrelsen, förtroendevalda landstingspolitiker som på kollegor. Att en pensionerad läkare skriver kritiska omdömen kunde kanske bero, det är förvisso även utvecklande att erfarna personer deltar i debatten. Men herr Schönebeck trampar med osedvanlig klumpighet, arrogans, konspiratoriska uttalanden och självgodhet in i debatten.

Vad det gäller SoS (Socialstyrelsen) agerande och vilken ståndpunkt denna myndighet har beslutat sig för har jag inga synpunkter. Det är enligt min mening bättre att ”gilla läget” och agera utifrån detta istället för att försöka bevisa att SoS har fel. Herr Schönebeck får gärna ta debatten och övertyga SoS att dom har fel. Lycka till! Socialdemokraterna i landstinget skrev i uppdragsbudgeten för 2007 in ett uppdrag att förlossningsverksamheten i Ljungby skall säkerställas utifrån SoS krav. För mig känns det bättre att ge ett uppdrag än att tala om för en myndighet att dom har fel även om man rubrikerna inte blir så feta då.

Rödljuga!
Det som fått mig att reagera över insändaren är givetvis det som framförts om mig, att jag skulle till ST- läkare framfört att jag i själva verket efter valet ville lägga ner Ljungby BB, att jag skulle citat; ”rödljuga”. Det är ett osedvanligt fult påhopp som saknar all form av sanning. Min tolkning av uttalandet blir att det har gjorts för att kunna framhäva sig själv som den store räddaren, och det allvarliga, att misskreditera förtroendevalda. Vad jag har sagt och det står jag för är att det är olyckligt om BB-frågan kommer i valrörelsen vilket skulle, inte minst i länets västra delar, helt överskugga alla andra politiska frågor. Nu blev det ett både och, vi fick en liten debatt i valrörelsen men det blev i själva sakfrågan inte skarpt läge fören senhösten 06. Vi Socialdemokrater, och där räknas jag med, har haft samma ståndpunkt hela tiden där en enig landstingsgrupp har ställt sig bakom partiets agerande innebärande att vi skall leva upp till ställda krav och vi är beredda att tillföra resurser. Den nuvarande majoriteten har hanterat frågan rent politiskt på ett anmärkningsvärt sätt. Dessutom vill vi att BB-frågan diskuteras och beslutas i Landstingsfullmäktige vilket vi tyvärr inte fått gehör för hos högerpartierna.

Kverulanten Schönebeck
Det är med vemod man läser herr Schönebecks påståenden om förhållandet mellan CLV och LL om alla spydigheter som sagts, om risken att Ljungby lasarett skall läggas ner mm. Den typen av tramsiga uttalanden tillför absolut ingenting, tvärtom. Det vore mer välkommet att vi för en diskussion hur vi kan utveckla länssjukvården än mer där såväl Ljungbys som Växjös resurser används på ett bra sätt för kronobergarnas bästa i ett samspel där båda lasaretten behövs.

Sven-Åke Gustavsson (s)
f.d. Ordförande Landstingsstyrelsen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Borgarna skapar gräddfiler |  2007-03-30        
Debattartikel av Anna Fransson och Lars Wegendal.

Den 21 mars beskriver Anna Bergkvist (m) i lyriska ordalag allt positivt som nu ska hända när den så kallade stopplagen avskaffas. De borgerliga partierna framställer den lagen som något negativt. I själva verket innehåller den fyra enkla regler:

- Universitetssjukhusen får inte privatiseras eller läggas ut på entreprenad, den viktiga högspecialiserade vården och forskningen ska bedrivas i offentlig regi.
- Inget landsting får sälja ut alla sjukhus (eller lägga ut på entreprenad), minst ett sjukhus ska drivas i egen regi.
- Entreprenörer som får landstingets uppdrag att driva ett sjukhus ska ta emot patienter på samma sätt som offentliga sjukhus, det vill säga ta emot patienter vars vård betalas via skattsedeln och inte ha några gräddfiler för att ta emot patienter med privata försäkringar.
- Skattepengar som satsas på sjukvården ska användas till sjukvården, eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Entreprenörer som får uppdraget att driva sjukhus åt landstinget ska inte driva verksamhet med syfte att skapa vinst åt ägaren
Socialminister Göran Hägglund har nu lagt fram det förslag som innebär att man slopar de regler för sjukvården som idag förbjuder landstingen att lämna ut sina akutsjukhus till bolag som delar ut eventuella vinster till aktieägarna. Dessutom försvinner förbudet för sjukhus att ta emot både landstingspatienter och kunder med privata sjukförsäkringar.

De borgerliga kallar det som nu sker för ökad valfrihet och att sätta patienten i centrum. Men det kommer inte att ske.

I stället öppnar den borgerliga regeringen för gräddfiler i vården. Vi får en uppdelning i två grupper – landstingspatienter och försäkringspatienter med olika rätt till vård där det som styr inte är de medicinska behoven. Vi riskerar att få ett system där plånboken kan avgöra väntetiden i vården. Alltså precis som det är i till exempel USA.

Ett annat resultat av den borgerliga regeringens förslag blir att våra gemensamma och högspecialiserade sjukhus tillåts hamna på börsen eller i händerna på internationellt kapital. För den gruppen blir det alltså ökad valfrihet men inte för patienterna.

Vi vill också påpeka att den borgerliga regeringen genom Göran Hägglunds förslag bryter det löfte som Fredrik Reinfeldt gav i valrörelsen.

Vi är övertygade om att väldigt många människor i vårt land ställer sig bakom de enkla regler vi socialdemokrater införde liksom tanken bakom en gemensamt finansierad och därmed tillgänglig sjukvård för alla.

Vi är också övertygade om att invånarna i Kronobergs län vill ha besked av det borgerliga styret i landstinget. Hur kommer ni att agera nu när era kamrater i regeringen ger er de möjligheter som vi har beskrivit här? Kommer ni att under den tjusiga parollen ökad valfrihet öppna upp för gräddfiler i sjukvården?

Det finns oroande tecken på det. Det pågår en diskussion om att delar av Växjö lasarett ska säljas. Vi antar att det är Göran Hägglunds proposition som har inspirerat förslagsställarna. Ni har tidigare yrkat att Ljungby lasarett ska läggas ut på entreprenad, är det fortfarande ert mål?


Den ansvarslösa hanteringen av frågan om BB i Ljungby är ett annat exempel på att verkligheten ser helt annorlunda ut än den beskrivning av borgerlig sjukvårdspolitik som Anna Bergkvist ger.

Anna Fransson, landstingsråd (s)
Lars Wegendal, riksdagsledamot (s)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Framtidstro |  2007-03-24        

Ett par hundra socialdemokrater samlades under lördagen till distriktskongress på Garvaren i Ljungby. Det var ombud från länets åtta kommuner och diverse gäster. Under distriktskongressen passade Ljungby Arbetarekommun på att fira 100 år. Det innebar att den nyvalde ordföranden i Ljungby, Tony Lindelöv, fick ta emot flera gåvor till jubileumsfonden och en mängd blommor.

På plats fanns bland annat före detta talmannen, riksdagsledamoten Björn von Sydow. Han talade mycket om valet 2006 och att resultatet av det bör leda till eftertanken hos alla socialdemokrater.

- Vi har många saker i valet som bör leda till eftertanke, sa von Sydow. Flera procent av väljarna tyckte inte att något av de sju etablerade partierna var tillräckligt intressanta.

I slutet på sitt anförande kom von Sydow in på de borgerligas planer på utförsäljningar.

- Det är våra gemensamma resurser, och vi måste bevaka alla skattebetalares rätt, menade Björn von Sydow.

Som en del i uppdraget av partistyrelsens representant delade Björn von Sydow ut medaljer till några trotjänare i rörelsen. Roland Nyberg fick Erlandermedaljen för sina insatser som förtroendevald och aktiv framförallt i Uppvidinge kommun och lokalt i Klavreström. Roland var även med i Länstrafiken Kronobergs styrelse under hela dess existens fram till dess att Regionförbundet tog över verksamheten. Erlandermedaljen förordnas av partistyrelsen.

Kongressen antog också några uttalanden. Bland annat påpekade man det dåliga hantering av Ljungby BB som den borgerliga landstingsledningen gjort. Kongressen uttalade sig också kring situationen i Zimbawe och var tydlig på att socialdemokratin är en internationell rörelse. Man menade vidare att uthållig tillväxt aldrig kan skapas genom exploatering av människor och miljö.

Distriktskongressen präglades av stor framtidstro och en väntan på valet 2010. Under den allmänpolitiska debatten fick sig både den egna organisationen och politiken en känga av den lokala valanalysgruppen. Det följdes av flera inlägg där bland annat skolpolitk, A-kassa och utförsäljningar diskuterades.

- En distriktskongress har inte bara till syfte att välja ny distriktsstyrelse, sa omvalde ordföranden Tomas Eneroth. Det är också ett tillfälle där vi får se att vi faktiskt är många. Vi är fler än de man träffar på S-föreningsmötet eller i den kommunala nämnden. Vi är en folkrörelse och det bevisar ni som är här idag.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medaljörer |  2007-03-24        
Partistyrelsens gäst, Björn von Sydow, delade ut medaljer till ett antal trotjänare när han besökte distriktskongressen i Ljungby 2007.

Roland Nyberg fick Erlandermedaljen för sina insatser som förtroendevald och aktiv framförallt i Uppvidinge kommun och lokalt i Klavreström. Roland var även med i Länstrafiken Kronobergs styrelse under hela dess existens fram till dess att Regionförbundet tog över verksamheten. Erlandermedaljen förordnas av partistyrelsen.

Partidistriktet utsåg också ett antal Brantingmedaljörer.

Det var Bertil Andersson som varit medlem i partiet sedan 1963. Han är idag fortfarande aktiv i kommunpolitiken och har bland annat kämpat för Södra Ljungas bygdegård och varit en blåslampa på kommunen vad gäller sin bygd och dess förutsättningar.

Gunnar Andersson från Urshult kom in i politiken via sina uppdrag i Svenska Vägarbetareförbundet. Har länge varit aktiv i Urshults S-förening och även som ordförande i Tingsryd Arbetarekommun några år under 1980-talet.

Kenneth Henrysson är metallarbetaren från Ljungby som under sina många år i Metall också varit aktiv i Folkets Hus-rörelsen och i ABF. Han har även haft kommunpolitiska uppdrag i fullmäktige, kommunstyrelse och personalutskott.

Erling Persson från Ljungby har gjort sig ett namn i partiet som landstingspolitiker med speciellt intresse för den sjukvård som finns i Ljungby. Parallellt med detta har han funnits som förtroendevald i Ljungby S-förening och i arbetarekommunen.

Börje Nickolausson, Alvesta, Kurt Dolck, Ryd och Karl-Erik ”Kalle” Gunnarsson, Liatorp får också Brantingmedaljer men firas vid annat tillfälle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marknaden löser inte miljön |  2007-03-24        

Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress beslutade att göra tre uttalanden.

Marknaden löser inte miljöproblemen
Krav på ökad marknadsstyrning hotar Sveriges framgångar i energiomställningen. Marknadskrafterna klarar inte att driva miljöfrågorna framåt. Miljöhoten kräver att vi tar långsiktiga beslut av det slag som marknaden med sitt kortare tidsperspektiv sällan vågar. Uthållig tillväxt kan aldrig skapas genom exploatering av människor och miljö.

Det krävs politiska beslut för förändring!

Vi socialdemokrater är fast beslutna att nå målet att klara av dagens stora miljöproblem inom en generation. Detta har lett till att Sverige har blivit ett föregångsland i omställningen till ekologisk hållbarhet.
Med stor besvikelse konstaterar vi Socialdemokrater i Kronoberg, att den moderatledda regeringen backar från tidigare miljömål, och inte längre är beredda att låta Sverige gå i spetsen för miljöomställningen.

Nu uppmanar vi Socialdemokrater i Kronoberg den moderatledda regeringen att ta sitt ansvar och fortsätta det framgångsrika arbete som socialdemokraterna påbörjat.

Säkra verksamheten vid Ljungby BB
Den moderatledda ledningen för Landstinget Kronoberg, har under sina första 90 dagar lyckats att rasera förtroendet för sig själva vilket inte var oväntat, men det allvarliga är att man gör det genom att riskera möjligheterna att bedriva en fortsatt verksamhet vid BB på Ljungby lasarett.

Vår uppmaning från Socialdemokraterna i Kronoberg blir därför till den moderatledda landstingsledningen:

Inse att det är Ni som tar ansvar för verksamheten; inte Socialstyrelsen!

Rekrytera personal, och se till att möta de krav som Socialstyrelsen ställer!

Säkra verksamheten vid Ljungby BB!

Afrikas folk behöver stöd
Socialdemokratin är en internationell rörelse, och vi har alltid visat vårt stöd och vårt engagemang för demokratiska och mänskliga rättigheter i hela världen.
Det är viktigt att vara tydlig och rakryggad i dessa frågor.

Idag vill vi rikta särskild uppmärksamhet mot Afrika, vilket också vår nya partiledare, Mona Sahlin, gjorde i sitt tal på partikongressen förra helgen.

Denna jättekontinent som rymmer så stora klyftor: enorm fattigdom och stora rikedomar.
Vi kan på en och samma dag på TV se rapporter om folkmord och massflykt, men också hoppfullhet, ökat samarbete mellan länderna och en spirande tillväxt.

Men Afrikas folk behöver stöd!

I dagens Zimbabwe kan vi se hur dess ledare Mugabe gör allt för att trycka ner oppositionens kamp för demokrati. Man har hotat att slänga ut de ambassadörer som uttalat sitt stöd för de oppositionspolitiker, som fängslats och misshandlats grovt.
Det här kan aldrig socialdemokratin blunda för!

Socialdemokraterna i Kronoberg vill härmed uttala sitt stöd för Zimbabwes befolkning, för de demokratiska principerna och för mänskliga rättigheter.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carina som förbundsordförande |  2007-03-23        
Kronobergs S-kvinnor nominerar Carina Adolfsson Elgestam som ny förbundsordförande

S-kvinnor i Kronoberg har nominerat Carina Adolfsson Elgestam, Lenhovda, som ny förbundsordförande i S-kvinnor. Hon är ordförande i S-kvinnor Kronoberg och riksdagsledamot. Valet av ny ordförande äger rum vid S-kvinnors förbundsmöte den 2-3 juni.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Björn von Sydow |  2007-03-22        

Lördagen den 24 mars samlas ett hundratals socialdemokrater från hela Kronobergs län till distriktskongress på Garvaren i Ljungby.

På förmiddagen kommer före detta talmannen Björn von Sydow tala och dela ut medaljer till trotjänare inom organisationen. Vi kommer också att avhandla sedvanliga årsmötespunkter.

Efter lunch firar Ljungby Arbetarekommun 100 år med underhållning. Därefter kommer en allmänpolitisk debatt att gå av stapeln.

Media är inbjudna att delta i distriktskongressen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Träcentrum?  |  2007-03-18        
Under söndagens sista stund av debatt var Åsa Karlsson från Kronoberg uppe i talarstolen. Hon talade om allmännyttans roll som både en utvecklare av boendet och en pionjär på miljöområdet.

- Det handlar om att våga drömma, säger Åsa. Det handlar om att bygga miljömässigt och på ett sätt som gör att fler har råd att bo.

Åsas inlägg:
Kamrater. Jag kommer från Kronobergs län och bor i Växjö. Jag är inflyttad, ni vet en utbildning som tar en vidare. Jag kommer egentligen från Västkusten och nu har jag hamnat mitt i Småland, mitt i skogen.

Men det händer mycket i Växjö, bland annat vad gäller byggande. Tillsammans med storstäderna är Växjö en av de kommuner där man bygger mest. Allmännyttan är klart dominerande.

Slopade investeringsbidrag och räntebidrag sätter stopp för mycket av det planerade arbetet, men vi har hunnit att gjuta några plattor före årsskiftet. Och där ska vi bygga i trä. Det beror inte bara p att vi inte behöver hugga ner träden, de ligger ju redan ner. Det är ett medvetet val.

Vi måste lyfta miljömässigt byggande och våga drömma om hur vi vill att framtidens allmännytta ska se ut. I Växjö har vi drömt så långt som till flera våningar höga passivhus i trä med indragen fjärrvärme. Det för att ge den lilla energi som behövs för att driva huset.

Här arbetar allmännyttan, näringslivet och universitetet ihop för att utveckla detta.

Mona pratade tidigare om bostäder, arbetarrörelsens kamp för bostäder med vatten och innedass. Ett ställe där man kan känna sig trygg.

Och Mona, när du blir statsminister 2010. Vore det inte då dags att inrätta ett träbyggnadscentrum i Växjö?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fungerande telefoni |  2007-03-18        
Joakim Pohlman gjorde som enda kronobergare två inlägg på extra partikongressen i Stockholm. I sitt första inlägg på lördagen berörde han produktionsfaktorer, vilket han följde upp på söndagen med en släng om illa fungerande telefon- och elnät.

- Det är nog så att vi ska fundera på att telenätet ska vara en statlig angelägenhet, säger Joakim.

Joakim drog också ner en spontan applåd om sin kommentar om VäderTone.

Joakims inlägg:
Ordförande, kongressledamöter.

Igår pratade jag om nödvändigheten av mer pengar till infrastrukturen. Flera har pratat om energi idag. Hur ska vi få mer miljövänlig el och energibesparing. Södra Sverige har sparat mycket el de senaste åren. Vi har nämligen inte haft nån under långa stunder.

Igår när jag ringde hem var det strömlöst i Kronoberg och södra Sverige igen. Det räcker med att VäderTone säger att det ska blåsa lite för att strömmen ska försvinna igen.

Vi görs mer beroende av el och telefoni till allt möjligt. Men bägge de fasta näten är undermåliga.

Riksdagen har stiftat lagar som ska sätta press på elbolagen att säkra sina nät.. Men bolagen kommer aldrig göra mer än de precis behöver.

Jag tycker partiet ska fundera över om det inte är dags att staten tar över ansvaret för hela el och telenätet.

Om vi inte får säkra nät snart, ja då måste det bli tillåtet att ha mer diesel och bensin hemma till våra elverk.

Kongressdeltagare. Det är dags att medborgarna får en fungerande el och telefoni. Att ha fungerande el och telefoni måste vara en rättighet för alla i landet. Det är dags att staten tar över ledningsnäten.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inlägg om arbete |  2007-03-18        

Kongressombudet Joakim Pohlman från Markaryd var en av två kronobergare som gjorde debattinlägg från talarstolen under lördagens allmänpolitiska debatt.

Han pratade om förutsättningarna för produktion i Sverige och tog hemorten Markaryd som exempel. Där finns klara behov av infrastruktursatsningar som i sin tur kommer göra det lokala näringslivet starkare.

Lördagens andra Kronobergsinlägg kom från Per Elgestam, Lenhovda. Han pratade under samma tema som Joakim Pohlman och fokuserade på infrastrukturens vikt för en väl fungerande arbetsmarknad.


Hela Joakims inlägg:
Ordförande kongressdeltagare.

Förutsättningarna för produktion i Sverige måste bli ännu bättre.

I min kommun Markaryd pågår just nu ett av Sveriges största industribyggen för produktion.
Det är värmeföretaget Nibe som bygger en ny tillverkningsfabrik för sina brasvärmeprodukter. Det är en byggnad på ca 24 000 kvm. Man ska tillverka över 100 000 kaminer per år. Det kräver en god infrastruktur för att leverera dessa.

Några mil öster om Markaryd ligger Olofström. I Olofström har Volvo en fabrik där man pressar två färdiga karosser per minut.
En stor del av dessa ska till Torslanda i Göteborg.
Det mesta går på järnväg, men en del måste gå på väg. Man är då hänvisad till en kostig. Det är den så kallade Tvärleden mellan Karlshamn och Halmstad. Den passerar tio kommuner och fyra län. En lastbil i diket kan stoppa produktionen i Göteborg.
På 30 år har denna väg ej byggts ut på grund av pengabrist.

För att vi ska kunna ha kvar industriproduktion i Sverige så behöver vi satsa mer på infrastruktur, och det måste göras innan det är försent. Det måste göras innan det blir fler krispaket som t. ex i Trollhättan.

En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för produktion i Sverige.

Jag vill att Socialdemokraterna jobbar för och blir en garant för att det avsätts tillräckliga resurser till infrastrukturen i Sverige som ger förutsättningar för produktion i Sverige.

Pers inlägg:
Ordförande, kongressombud

Vi är ett modernt folkrörelseparti som är förankrat i människors vardag. Småföretagen, arbete till människor med särskilda behov, infrastruktur måste fungera för alla.

Då måste vi också se till att utveckling även ska omfatta glesbygd och inte enbart våra storstadsregioner. Utvecklingen i såväl storstad som glesbygd är lika viktig. Detta får inte bli ett motsatsförhållande.

Därför måste vi satsa på arbete och infrastruktur i hela landet. Arbetsmarknad och kommunikationer är viktiga områden både vad gäller välstånd och klimatpåverkan.

Jag kommer från Uppvidinge kommun i Kronobergs län. Det är en kommun och ett län med låg arbetslöshet och hög industrinärvaro. Detta krävs bra pendlingsmöjligheter både vad gäller vägar och allmänna kommunikationer.

Därför vill jag genom kongressen påtala vikten av en levande landsbygd och påminna partistyrelsen om detta inför valet 2010. Utnyttja landsbygden och de resurser som finns där. Låt inte dessa frågor bli Alliansens. Det är våra frågor och med dem vinner vi valet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mona vald |  2007-03-17        

 Mona Sahlin valdes före lunch till ny partiordförande för Socialdemokraterna. En enhällig kongress stödde henne och hon fick stora applåder när valet väl var klart.

Ombuden från Kronoberg är glada att partiet för första gången har en kvinna som partiordförande.

- Jag är stolt över att få vara med och välja vår första kvinnliga ordförande, säger kongressens yngsta ombud Johanna Storbjörk från Kronoberg. Det känns bra att få vara med om ett avstamp emot nästa valrörelse och ta del av den debatt som kommer att forma Sveriges framtid.

Delegationskollegan Per Elgestam från Lenhovda håller med.

- Det är fantastiskt att få vara med om detta historiska beslut. Andan på kongressen vittnar om att vi med vår nya partiledare går en ny framtid till mötes som regeringsparti.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kronobergare som funktionärer |  2007-03-17        
Under partikongressen väljs ombud och partimedlemmar till funktionärer på olika sätt. Det är valberedningen som föreslår och de har ett flertal kronobergare på förslag.

Valberedningen utsågs av partiets förtroenderåd hösten 2006. I den sitter Carina A Elgestam från Kronoberg. Det är samma valberedning som också plockat fram Mona Sahlin som förslag till partiordförande.

Som ordförande på kongressen finns Kronobergs distriktsordförande, riksdagsledamoten Tomas Eneroth som ett av sex namn. Han har tidigare suttit ordförande och det gäller även Kostasonen Karl-Petter (Kålle) Thorvaldsson, idag ordförande för ABF.

- Vi har en god tradition med smålänningar i presidiet, säger Tomas Eneroth som berättar att Lena Hallengren från Kalmar finns med på scen tillsammans med Kålle och honom själv.

Joakim Pohlman från Markaryd är ombud på kongressen och han är en av elva rösträknare.

- Vi får se om det blir några röster att räkna, säger Joakim. Det känns inte som en sån kongress där det blir voteringar.

Kronobergsdeleagtionens veteran Lotta Svanberg har återigen fått förtroendet att sitta i kongressens program- och redaktionsutskott. Där är tilltänkta partiordföranden Mona Sahlin som agerar ordförande utskottet och andra kända namn är LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin, Kommunförbundets förre ordförande Ilmar Reepalu och partisekreteraren Marita Ulvskog.

- Det brukar vara väldigt intressanta diskussioner i redaktionsutskottet, berättar Lotta som också är delegationsledare för Kronoberg. Däremot vet jag inte riktigt vad vi ska göra på en sån här kort kongress, men det visar sig.

Kongressens kongressutskott håller på med praktiska frågor och där har varje distrikt med en representant. För Kronobergs räkning håller ClasGöran Carlsson koll där.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Otydligt ledarskap i landstinget |  2007-03-13         
Med anledning av landstingsledningens felaktiga pressmeddelande igår, den 12 mars, gör Landstingsråd Anna Fransson nedanstående uttalande:

Igår, den 12 mars, meddelade landstingsledningen med Suzanne Frank i spetsen att de fyra överklagande, som inkommit om upphävande av landstingsstyrelsens beslut den 12 februari angående avveckling av Ljungby BB, hade avslagits av länsrätten.

Detta är felaktigt eftersom länsrättens beslut endast innebär att de avslagit Michael Öbergs begäran om inhibition av beslutet.

Oppositionsråd Anna Fransson säger i ärendet att det är olyckligt när landstingsledningen hela tiden ger dubbla budskap. Hur ska medborgarna i Kronoberg och framför allt personalen på Ljungby BB kunna lita på landstinget. Det är ju inte första gången som Suzanne Frank ger felaktiga uppgifter. Detsamma gäller för det pressmeddelande som skickades ut den 16 januari angående avveckling av Ljungby BB. Detta beslut tog Suzanne Frank tillbaka i ett nytt pressmeddelande den 31 januari och hävdar då att hon aldrig sagt att majoriteten i landstinget skulle avveckla Ljungby BB/förlossning.

Att ännu en gång gå ut med ett felaktigt meddelande visar på det otydliga ledarskap som Landstinget Kronoberg har under den nya majoriteten. Det är bra att man tar reda på fakta innan man uttalar sig. Det måste bli skärpning i landstingsledningen! Säger oppositionsråd Anna Fransson.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vem är det som lägger ner? |  2007-02-21        
Landstingsrådet Anna Fransson (s) svarar moderaten Katarina Brännström.

Moderaterna försöker skylla ifrån sig ansvaret för sitt beslut att lägga ned Ljungby BB/förlossning, genom Katarina Brännström (m), i Smålänningen den 15 februari 2007.

Katarina Brännström menar att det är den gamla (s)- och (c)-ledningen av landstinget som ska ställas till svars för den borgerliga alliansens beslut att lägga ned Ljungby BB/förlossning!

Socialdemokraternas linje är inte förändrad
Vi vill betona att vi aldrig skulle äventyra den medicinska patientsäkerheten genom att gå emot socialstyrelsens beslut. Vi vill dock att allt som står i landstingets makt skall prövas för att Ljungby BB/förlossning skall finnas kvar.

Socialdemokraterna har under sina tolv år i majoritet i Landstinget Kronoberg värnat Ljungby BB/förlossning. I enlighet härmed så fattade landstingsfullmäktige beslut i samband med uppdragsbudgeten 2007, sid 18. ...”länssjukvården ges i uppdrag att säkerställa förlossningsvården i Ljungby med beaktande av socialstyrelsens meddelade medicinska säkerhetskrav.”…

När denna skrivning diskuterades vid budgetfullmäktigemötet i juni 2006 var moderaterna tysta. De svarade inte på frågan om de ville verka för att ha kvar Ljungby BB/förlossning. Hade ni bestämt er redan då för nedläggning?

Frågan ska avgöras i fullmäktige
Den socialdemokratiska landstingsgruppen anser att ett ställningstagande om Ljungby BB/förlossnings framtid skall avgöras i fullmäktige. Dels eftersom frågan är av så stor principiell betydelse för länet och dels eftersom fullmäktige i juni 2006 fattat ovan citerade beslut. Detta kan inte överprövas av landstingsstyrelsen. Varför vågar ni moderater inte ta den demokratiska debatten?

Dold agenda?
Via ett telefonbesked från Socialstyrelsen den 16 januari, ca klockan 10.30 får landstingsledningen veta att de sedan november planerade förbättringarna av patientsäkerheten vid Ljungby BB/förlossning accepteras av socialstyrelsen, men att de måste verkställas senast den 2 april.

Klockan 12.00 samma dag kallar landstingsmajoriteten till presskonferens, med beskedet ”vi lägger ned Ljungby BB/förlossning fr o m den 2 april”.

Det skriftliga föreläggandet från Socialstyrelsen, som inkom den 16 januari klockan 14.41, meddelar att man avser överväga förbjuda verksamheten vid BB i Ljungby om inte landstinget skriftligen kan visa att samtliga de åtgärder som planeras är uppfyllda senast den 2 april 2007. Det krav som ännu inte är uppfyllt är rekrytering av ytterligare tre barnläkare. (Rekryteringsprocessen påbörjades i november och hade börjat ge resultat i början av januari.)

Den 31 januari går majoriteten i landstinget ut med ytterligare ett pressmeddelande som meddelar att man överklagat socialstyrelsens beslut samt att verksamheten skall fortsätta ansträngningarna att rekrytera barnläkare. Kan detta vara ett grepp för att förändra historieskrivningen? På eftermiddagen säger landstingsstyrelsens ordförande i en direktsänd radiodebatt att det inte påverkar rekryteringsprocessen att man tidigare gett besked om nedläggning!

Faktum kvarstår under alla år av socialdemokratiskt styre i landstinget har Ljungby BB/förlossning funnits kvar. 16 dagar efter att den borgerliga majoriteten tillträdde ges besked om nedläggning. Hur kunde majoriteten redan den 16 januari veta att det inte fanns någon möjlighet att rekrytera ytterligare tre barnläkare till Ljungby BB/förlossning till den 2 april? När fattades beslutet om nedläggning? Vari ligger den dolda agendan? Kan det vara att skaffa opinion för privatisering av Ljungby lasarett?

Anna Fransson (s)
Landstingsråd

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kvinnofrid i Ljungby |  2007-02-20        

Morgan Johansson var folkhälsominister i senaste S-regeringen och på sitt besök i Kronoberg träffade han bland annat några kommunalare som bildade sig i ämnet mäns våld mot kvinnor.

- Roligt att se att det arbete som jag var med och påbörjade ge frukt, tyckte Morgan Johansson. Extra roligt är det när fackliga kamrater över hela landet samlas kring en sån här viktig fråga.

Projektet som Kommunalsektionerna i Ljungby arbetar med har en nationell ram där Kommunal centralt och Folksam samarbetar kring kvinnovåld. Under sitt besök tryckte Morgan Johansson på att den kommande förslagen angående kvinnofrid som den borgerliga regeringen lägger inte är finansierade.

- Det gäller därför att påverka kommunerna att ta det ansvar som staten lägger på dem, menade Johansson. Samtidigt tycker jag det är dåligt av ministern Maria Larsson (kd) och hela regeringen att de inte finansierar reformen om kvinnohus.

I förslaget som är i princip identiskt med det som S-regeringen arbetat fram, ska varje kommun ansvara för att det finns kvinnojourverksamhet och skyddat boende för kvinnor som utsätts för våld. Morgan Johansson tycker att det är bra att regeringen genomför förslagen, men är som sagt kritisk till att man inte skickar med pengar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Håkan Juholt på stan |  2007-02-16        

Riksdagsledamoten och biträdande partisekreteraren Håkan Juholt från Oskarshamn besöker Kronoberg under lördagen den 17 februari.

Han kommer bland annat vara på stan i Växjö mellan 12 och 14 tillsammans med lokala socialdemokrater. Det sker i Willians park där Socialdemokraterna i Växjö brukar ha sitt tält uppsatt.

Håkan kommer även träffa distriktets ombud till den kommande partikongressen i mars. De samlas för en delegationsträff och där kommer Håkan svara på frågor och berätta det senaste från partistyrelsen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kongressombuden valda |  2007-02-13        
Socialdemokraternas medlemmar i Kronoberg har nu utsett vilka som ska åka som ombud till kongressen i mars.

Totalt kommer 350 ombud att samlas på Folkets Hus i Stockholm helgen den 17-18 mars. Av dem är 177 män och 173 kvinnor. Kongressens yngsta ombud kommer från Kronoberg. Johanna Storbjörk är född 1986 och åker på sin första partikongress.

På kongressen kommer val av partiordförande ske samt diverse fyllnadsval. Kongressens ombud kommer också ha möjlighet att diskutera politik i en allmänpolitisk debatt.

Intresset att besöka kongressen är stort och många medlemmar och media kommer befinna sig på plats. Även många medlemmar från Kronoberg kommer finnas på plats.

De valda ombuden:

Ingemar Almkvist, Älmhult, orderarbetare
ClasGöran Carlsson, Ljungby, kommunalråd
Per Elgestam, Lenhovda, oppositionsråd
Ann-Charlotte Kakoulidou, Alstermo, undersköterska
Åsa Karlsson, Växjö, biståndshandläggare
Robert Olesen, Alvesta, kommunalråd
Joakim Pohlman, Markaryd, oppositionsråd
Johanna Storbjörk, Växjö, studerande
Charlotta Svanberg, Växjö, oppositionsråd

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Morgan Johansson till Kronoberg |  2007-02-13        
Före detta folkhälsoministern Morgan Johansson besöker Kronobergs län den 14 februari. Johansson arbetar idag politiskt i Riksdagen och sitter i Konstitutionsutskottet. Morgan kommer från Lund och under sitt besök i Kronoberg kommer han bland annat prata om mäns våld mot kvinnor.

Under dagen kommer han träffa socialpolitiker i Växjö, aktiva i Kommunal i Ljungby och S-kvinnor i Växjö.

Media bjuds in att delta i besöket. I Växjö sker en pressträff på partiexpeditionen klockan 13.30 och i Ljungby på Lasarettet klockan 16.00. Kontakta Olof Björkmarker, 070-241 22 21, för mer information.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mona besökte Kronoberg |  2007-02-06        
Mona Sahlin är ute på turné och träffar företrädare för partiorganisationen runt om i Sverige.

- Jag kommer besöka alla distrikt före kongressen, berättar Mona när hon träffar socialdemokrater från Kronobergs län på sitt besök i Växjö. Mycket fokus ligger på storm, skog och bristande infrastruktur, fortsätter Mona.

Hon har förstått att toleransen och tålamodet för ständiga avbrott i tele och elförsörjningen börjar ta slut i skogslänet Kronoberg. Monica Haider är kommunalråd (s) i opposition i Älmhult och hon är tydlig i sin kritik.

- Det är inte acceptabelt att människor är utan el, säger Monica Haider. Men det är nästan allvarligare att vara utan telefon. Vi har från kommunens sida flera gånger uppvaktat Telia och påtalat bristerna i deras ledningsnät. Det är inte heller rimligt att man på landsbygden inte kommer att bygga upp den fasta telefonin på vissa ställen.

Mona Sahlin möter i Kronoberg samma förväntningar som i många andra delar av landet. Det finns ett behov av ökad dialog i partiet och ett parti som arbetar i kraftig opposition samtidigt som politiken inför 2010 planeras.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bostadssituationen i Växjö |  2007-02-02        
Alla ska ha rätt till ett bra boende. Det var ett av budskapen som Leif Jakobsson fick med sig från sitt besök i Växjö den 2 februari. Riksdagsledamoten från Malmö har ett förflutet i bostadutskottet och ser tydligt hur den borgerliga regeringens förändringar kommer slå mot de mest utsatta på bostadsmarknaden.

- Det finns klara orättvisor mot hyresrätterna, säger Leif Jakobsson. Det räntebidrag som Socialdemokraterna införde och som nu den borgerliga regeringen tar bort handlar just om att kompensera till fördel för hyresrätten. Om man har en bostadsrätt eller villa så får man dra av räntor för dessa. Nu får hyresgästerna betala ökade hyror eftersom hyresvärdarna blir av med räntebidragen.

Under sin dag i Växjö besökte Leif bland annat bostadsområdet Biskopshagen där ett flertal aktörer bygger bostäder. Kjell Olsson är socialdemokrat och vice ordförande i allmännytiga bostadsbolaget Växjöhem och han berättar om Växjös strategi för blandat boende.

- Vi planerar områden som innehåller både privata och allmännyttiga hyresrätter, bostadsrätter och villor. Det gör att områdena får en tydligt blandad profil. Just nu är ett av de stora problemen att byggpriserna är höga. Det blir dyra bostäder för de som vill bo och det gör att inte alla har möjlighet att flytta in. Att sen den borgerliga regeringen drar in på investeringsbidragen drabbar framförallt de mindre hushållen.

Leif Jakobsson, som också är vice gruppledare för Socialdemokraterna i Riksdagen, träffade representanter för Hyresgästföreningen i regionen. De tryckte bland annat på att Allbolagen måste vara kvar och på fördelarna med lokala hyresvärdar med ansvar för det lokala samhället. Man diskuterade också de ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter som planeras runt om i landet.

- Det är tydligt att de som väljer att inte köpa sin bostad, och som bor kvar hos sina grannar som hyresgäst, hamnar i kläm, säger Leif Jakobsson.

Dagen avslutades med ett samtal på studenternas högkvarter Tufvan. Där samlades ett antal studenter för att diskutera bostadssituationen för just de som studerar. Beskedet var tydligt. Studenter ska behandlas på samma sätt som övriga medborgare. Bara för att man är student behöver man inte lägre standard på sin lägenhet. Men mycket handlar givetvis också om pengar.

- Unga studenter bor ofta i små, relativt nybyggda lägenheter säger Leif Jakobsson. Det innebär att de också får höga boendekostnader vilket givetvis gräver ganska djupa hål i plånboken. Det blir inte särskilt trovärdigt när medelålders politiker på den borgerliga kanten tycker att studenter kan bo inneboende hos andra som vill hyra ut sin källare eller något rum. Alla har rätt till en egen bostad även om man precis slutat gymnasiet och börjat studera.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kulturmomsen |  2007-02-01        
 Debattartikel av Lars Wegendal.
När den moderatledda alliansen vann valet i höstas var det många kulturarbetare som tog kontakt med mig och uttryckte oro för sin framtid. Kanske inte så mycket för sin egen framtid utan mer för själva kulturens framtid. Man hade genom åren uppfattat moderaterna som ett kulturfientligt parti som mest satsar på ett bevarande och mindre på nyskapande. Mitt svar till dessa kulturarbetare var att moderaternas kulturfientlighet kommer säkert att dämpas av övriga borgerliga partiers medverkan i formandet av alliansens politik.

Men ack vad fel man kan ha! Efter många och långa turer med tillsättandet av en nyliberal moderat kulturminister, avslöjande oegentligheter och tillsättandet av en ny moderat kulturminister, presenterade regeringen en kulturbudget som säkert gjorde många kulturälskare besvikna. En budget som nu i efterhand synes ha mer av finansministerns signum än kulturministerns. Det kanske ligger lite i hans uttalande att kulturarbetare som inte fullt ut kan försörja sig på sin konstutövning kan lika bra lägga av och istället börja arbeta inom hemtjänsten.

Alla vet att kulturen och de svenska kulturarbetarna ständigt brottas med att försöka få minimala resurser att räcka till. Trots detta har Sverige en levande och inspirerande kulturell identitet. Musik, konst och teater spelar en stor roll för att lägga grunden för det som vi kallar svensk kultur och att skapa en samhörighet. Sverige är världsberömt för att ha frambringat unika och framgångsrika konstnärer, musiker, regissörer och skådespelare. Det är, tror jag, ett resultat av att vi svenskar har värderat kreativa människors uttryck och insett värdet av det.

Men nu visar som sagt moderaterna sitt rätta ansikte. Efter att ha tagit bort fri entré för vuxna på statliga museer går man vidare. Efter många fina ord och löften om att satsa på inte minst våra lokala teatrar och orkestrar, gör man idag precis tvärt emot. Utan förvarning har nämligen regeringen beslutat att skära ner över 50 miljoner på kulturen genom att inte betala ut momspengar till olika kulturinstitutioner. Varför nu detta?

Jo, tidigare har vi haft olika momsregler för olika typer av kulturinrättningar. Men efter att reglerna i somras anpassades till EG-rätten har det framkommit att vi inte längre kan ha det på det sättet. Det gör att ett stort antal kulturinstitutioner plötsligt skall få tillbaka inbetald moms – pengar som dom egentligen hela tiden har haft rätt till.

Här i Kronobergs län drabbas till exempel Musica Vitae och Regionteatern. Verksamheter som med små medel skapar stor kultur som är viktig för hela vår region. Jag tror att alla vet vilken glöd och vilket engagemang som finns hos dessa verksamheter. Dessvärre ser det sedan i tisdags mörkt ut för de här verksamheterna. Vi socialdemokrater tog då upp frågan i Riksdagens Kulturutskott för att förmå de folkvalda borgerliga ledamöterna att rätta till den borgerliga regeringens orättfärdiga beslut.

Men icke! Även dessa tyckte det var riktigt att skära ner 50 miljoner på kulturens område. Ett beslut som drabbar både de nämnda kulturverksamheterna i länet men också många andra verksamheter som vi kronobergare tar del av i våra angränsande län.

Istället för att uppmuntra dessa fantastiska, kreativa verksamheter straffas dom med orättvisa besparingskrav. För kultursektorn handlar det i många fall om skillnaden mellan att överleva eller inte. Regeringens tilltag är småaktigt och dumdristigt, och kulturfientligt inte minst.
Med högeralliansen vid makten tycks kulturskymningen mörkna allt mer.

Lars Wegendal(s), riksdagsledamot
Ledamot i Kulturutskottet
Älmhult

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carina i debatt om teleersättning |  2007-02-01        
Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Adolfsson Elgestam kommer att ha en interpellationsdebatt i riksdagen med infrastrukturminister Åsa Torstensson om ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet. Hon anser att det svar hon fick på sin skriftliga fråga var alltför passivt.

- Jag är övertygad om att ett ersättningssystem liknande det som finns för elkunder skulle vara en effektiv press på teleoperatörerna att öka tillförlitligheten och driftsäkerheten. Jag beklagar att den ansvariga ministern hittills inte varit beredd att ta några initiativ, skriver Carina Adolfsson Elgestam.

Interpellationsdebatten äger rum i riksdagen den 16 februari.

Interpellationen:

Jag har i en skriftlig fråga tagit upp problemet med störningar i det fasta telenätet. Inte minst i mitt hemlän Kronoberg har många människor drabbats under den senaste tidens oväder.
Det är inte rimligt att så många ska drabbas av störningar i telenätet. Det är inte bara privatpersoner utan också företag som berörs. En annan allvarlig aspekt är att det inte går att nå SOS Alarm.

Statsrådets besked har hittills varit att hon i dagsläget inte är beredd att förorda ett ersättningssystem motsvarande det på elsidan som den bästa åtgärden för att nå målet om funktionssäkrare nät.

Men hon delar min, och de drabbades, verklighetsbild att som hon skriver i svaret ”störningar i teletrafiken till följd av oväder är ett återkommande problem”. Ingen kan bestrida det riktiga i det konstaterandet. Därför är det besked statsrådet ger märkligt passivt: ”Det kan därför möjligen finnas skäl att se över denna fråga.”

Jag har sett att ministern besökt Jönköpings län och på plats fått information om att elbolagen klarat sig betydligt bättre än teleoperatörerna efter stormen Per. Möjligtvis kan det finnas ett samband mellan detta och de ökade kraven på elbolagen genom ekonomiska drivkrafter.

Jag är övertygad om att ett ersättningssystem liknande det som finns för elkunder skulle vara en effektiv press på teleoperatörerna att öka tillförlitligheten och driftsäkerheten. Jag beklagar att den ansvariga ministern hittills inte varit beredd att ta några initiativ. Men kanske besöket på plats i Jönköpings län har fått ministern att överväga den åtgärden?

En fråga man måste ställa sig är om statsrådet har uppfattningen att det var fel att införa ett ersättningssystem för elkunderna.

Det skulle också vara intressant att få veta vilken principiellt uppfattning statsrådet har om den typ av ekonomiska styrmedel som ersättningen till drabbade elkunder är ett exempel på.

Det är gott och väl, som statsrådet har påpekat, att Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att verka för att telenäten är robusta. Också till exempel åtgärder för säkrare elförsörjning är givetvis viktiga även för telefonin. Men det är svårt att förstå varför inte ett ersättningssystem för drabbade telekunder skulle kunna vara en av åtgärderna.

Jag vill fråga:
- Har statsrådet för avsikt att ompröva det ersättningssystem som finns för elkunder?
- Är statsrådet beredd att utreda ekonomiska styrmedels roll för säkrare telefoni?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elgestam kritisk mot minister |  2007-01-31        
Carina A Elgestam kritisk mot ansvariga ministern: Alltför passiv i arbetet för säkrare telenät

Åsa Torstensson är alltför passiv. Det säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Adolfsson Elgestam i en kommentar till det svar hon har fått på sin skriftliga fråga om ett ersättningssystem för drabbade telekunder enligt den modell som finns för elkunder. Bakgrunden till Carina Adolfsson Elgestams initiativ är bland annat de problem som på senaste tiden har drabbat telekunder i Kronoberg.

- Det är inte rimligt att så många ska drabbas av störningar i telenätet. Det är inte bara privatpersoner utan också företag som berörs. En annan allvarlig aspekt är att det inte går att nå SOS Alarm.

- Jag är övertygad om att ett ersättningssystem liknande det som finns för elkunder skulle vara en effektiv press på teleoperatörerna att öka tillförlitligheten och driftssäkerheten. Jag beklagar att den ansvariga ministern inte är beredd att ta några initiativ, säger Carina Adolfsson Elgestam.

Carina Adolfsson Elgestams fråga:
Många människor i bland annat mitt hemlän Kronoberg drabbas av störningar i det fasta telenätet. Vi är långt från målet att alla människor oavsett var de bor ska ha tillgång till ett väl fungerande telenät. Problemet blir inte mindre av det faktum att det är svårt för de drabbade kunderna att få kontakt för att göra en felanmälan.

När liknande problem uppstod för elkunderna efter stormen Gudrun införde den socialdemokratiska regeringen ett system med ersättning till de drabbade. Syftet var att sätta press på företagen att öka tillförlitligheten och driftsäkerheten. Jag anser att det nu är dags att överväga att införa ett sådant system också på teleområdet.

Jag vill fråga statsrådet om hon är beredd att överväga att införa ett ersättningssystem för drabbade telekunder enligt den modell som finns för elkunderna.

Åsa Torstenssons svar:
Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig om jag är beredd att överväga att införa ett ersättningssystem för drabbade telekunder enligt den modell som finns för elkunderna.

Tillgång till fungerande telefoni är mycket viktigt och jag är beredd att överväga alla åtgärder som kan minska funktionsstörningar för telefoni vid exempelvis svåra stormar som den som nu dragit fram över delar av vårt land.

Ett par saker bör dock beaktas i sammanhanget. För det första är  elektroniska kommunikationer beroende av elförsörjning. De åtgärder som nu genomförs för att säkerställa driftsäker elförsörjning är därför av betydelse, även för telefonins funktion vid påfrestningar.

Vidare finns påtagliga skillnader mellan marknaderna för el och elektroniska kommunikationer. Bland dessa märks att elnätsägare har koncession inom sitt område, vilket inte den som äger ett nät för elektroniska kommunikationer har. Detta ger en tydligare bild vad avser ansvar och intäkter på elmarknaden. Vidare omfattar elektronisk kommunikation många tjänster.

Det pågår dessutom ett omfattande arbete för att säkerställa att de elektroniska kommunikationerna är driftsäkra. Operatörer är skyldiga att se till att deras verksamhet uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet samt på uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid. Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till allmänna råd om dessa krav vilka myndigheten sänt ut för synpunkter till en bred krets av användare. Råden är avsedda att börja tillämpas under T2007 och PTS bedriver tillsyn över att operatörerna uppfyller sina skyldigheter.

PTS har i uppdrag att verka för att telenäten är robusta. Insatserna är främst inriktade på samhällsviktig verksamhet men de gagnar också övrig elektronisk kommunikation. Insatser finansieras dels genom anslagsbidrag från Krisberedskapsmyndigheten dels genom operatörsavgifter. Arbetet innefattar bland annat satsningar på reservel, redundanta (alternativa) förbindelser och förmåga att hantera kriser. Myndigheten leder tillsammans med Svenska kraftnät även ett samverkansprojekt mellan el- och telebranschen. TDet är viktigt att myndighetens arbete på området fortsätter.

I dagsläget är jag inte beredd att förorda ett ersättningssystem motsvarande det på elsidan som den bästa åtgärden för att nå målet om funktionssäkrare nät för elektronisk kommunikation. Samtidigt kan jag konstatera att störningar i teletrafiken till följd av oväder är ett återkommande problem. Det kan därför möjligen finnas skäl att se över denna fråga. Vi bör därför noga följa hur driftsäkerheten och tillförlitligheten påverkas av det arbete som görs för att öka driftsäkerheten för såväl el som telefoni.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Söker ombudsman |  2007-01-26        
Socialdemokraterna i Kronoberg söker en ombudsman.

Eftersom vår nuvarande ombudsman skall vara tjänstledig för politiskt uppdrag fram till 2010-12-31 söker vi nu en ersättare. Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till fast anställning och tillträde sker efter överenskommelse med 6 månaders provanställning.

Socialdemokraterna i Kronoberg står inför en spännande och utmanande tid. Vi kommer att fortsätta med att förnya och stärka vårt partidistrikt. Därför söker vi en person som tillsammans med distriktsstyrelsen har huvudansvar för att leda och utveckla partidistriktets verksamhet. Du kommer vara en person som knyter samma länets åtta kommuner, arbetar för en god samverkan med fackförbund, andra organisationer, företag och media. Något som kommer medföra regelbundna resor inom länet. I arbetsuppgifterna ingår också att anordna kongresser, utbildningar och medieutspel. Dessutom ansvarar du för personal samt ekonomi.

Den person vi söker bör ha goda kunskaper om partiets organisation och politik. Självklart ska du dela arbetarrörelsens värderingar. Du har några års erfarenhet från politiskt, fackligt eller annat folkrörelsearbete. Du bör vara flexibel och lyhörd samt ständigt beredd på att hitta förslag till lösningar av problematiska frågor och arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har god organisationsförmåga, att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du ska vara en god ledare samt kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Dessutom bör du ha viss datavana eftersom arbete med att uppdatera vår hemsida även ingår i tjänsten.

Vi tillämpar kollektivavtal och tjänsten följer avtal för ombudsmän inom Socialdemokraterna, vilket bland annat innebär oreglerad arbetstid. Tjänsten kräver B-körkort.

Ansökan och frågor
Mer information om tjänsten ges av distriktsordförande Tomas Eneroth 070-530 42 24 eller vice ordförande Monica Haider 0705-55 48 76.

Ansökan, tillsammans med meritförteckning och referenser, skickas senast den 1 mars 2007 till:

Socialdemokraterna i Kronoberg
Liedbergsgatan 31
352 32 Växjö

eller via e-post till: sap.kronoberg@telia.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BB i Ljungby |  2007-01-26        
- Socialdemokraternas linje oförändrad. Det säger landstingsrådet Anna Fransson som ånyo diskuterat frågan i den socialdemokratiska landstingsgruppen.

Den Socialdemokratiska landstingsgruppen vill betona att vi aldrig kommer att äventyra den medicinska patientsäkerheten genom att gå emot socialstyrelsens beslut. Vi vill dock att allt som står i landstingets makt skall prövas för att Ljungby BB/förlossning skall finnas kvar.

Socialdemokraterna har under sina tolv år i majoritet i Landstinget Kronoberg värnat Ljungby BB/förlossning. I enlighet härmed så fattade landstingsfullmäktige beslut i samband med uppdragsbudgeten 2007, sid 18. ...”Budgetberedningen föreslår dessutom att länssjukvården ges i uppdrag att säkerställa förlossningsvården i Ljungby med beaktande av socialstyrelsens meddelade medicinska säkerhetskrav. Landstingsstyrelsen tillstyrkte förslaget.”…

Frågan ska avgöras i fullmäktige
Den socialdemokratiska landstingsgruppen anser att ett ställningstagande om Ljungby BB/förlossnings framtid skall avgöras i fullmäktige. Dels eftersom frågan är av så stor principiell betydelse för länet och dels eftersom fullmäktige i juni 2006 fattat ovan citerade beslut. Detta kan inte överprövas av landstingsstyrelsen.

Avvaktar professionens ställningstagande
Eftersom professionen i åtagandebudgeten inte hade något att invända mot denna skrivning förutsätter vi att professionen anser sig klara den medicinska säkerheten. Det skriftliga föreläggandet som socialstyrelsen gjort innebär att man emotser en rapport från chefsläkaren, senast den 2 april, om huruvida man har genomfört samtliga av de patientsäkerhets höjande åtgärder som angavs i rapporten från november 2006. Den socialdemokratiska landstingsgruppen avvaktar därför professionens ställningstagande.

Dold agenda?
Vidare anser den socialdemokratiska landstingsgruppen att den borgerliga majoriteten i landstinget hanterat ärendet mycket oskickligt. Ca två timmar efter att man fått ett muntligt besked om socialstyrelsens föreläggande kallar man till presskonferens och meddelar sitt beslut att lägga ned BB/förlossning i Ljungby. Detta snabba beslut tyder på att det måste funnits en dold agenda som några få inom borgligheten känt till.

Efter åtta dagar bestämmer majoriteten sig för att överklaga socialstyrelsens beslut. Samtidigt som man hävdar att planeringen för avveckling skall fortsätta så tror man att rekryteringen av barnläkare kan fortgå. Detta anser vi vara ett orealistiskt förfaringssätt.

Våra frågor till majoritetsföreträdarna blir då:
1) När, var och av vilka fattades beslutet om att lägga ned Ljungby BB/förlossning, före eller efter valet 2006?
2) Tror alliansens företrädare att någon barnläkare söker sig till Ljungby med detta ryckiga beslutsförfarande.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mona föreslagen till partiordförande |  2007-01-18        
Mona Sahlin är valberedningens förslag till ny partiordförande. Tomas Eneroth är ordförande i Socialdemokraterna i Kronoberg och tycker att Mona är ett utmärkt förslag.

- Dessutom finns det ett starkt stöd för Mona som ordförande, såväl hos alla landets partidistrikt, som hos fackföreningsrörelsen, säger Tomas.

Kronoberg har haft tydliga önskemål om att nästa partiordförande skulle vara en kvinna.

Vi har lyft fram flera bra kandidater, däribland Mona har tillsammans med Ulrika Messing, Carin Jämtin och Margot Wallström. Mona Sahlin har både erfarenheten, debattförmågan och politiska styrkan att leda Socialdemokratin  till valseger i nästa val, avslutar Tomas Eneroth.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Borgerlig kulturdöd |  2007-01-17        
Regeringens beslut att hålla inne 55 miljoner kronor som egentligen ska tillfalla scenkonsten har väckt stora protester. Även borgerliga kulturpolitiker har instämt - folkpartisten Cecilia Wikström har i media talat om ett ”svek” och slagit fast att regeringens förslag hotar jobben i kultursektorn.

- Detta drabbar både teater och musikliv i Kronoberg, säger Lars Wegendal (s), riksdagsledamot och ledamot i Kulturutskottet.

- Jag förstår att det är jobbigt att vara borgerlig kulturpolitiker i dessa dagar. Många vill säkert väl, men får finna sig i att bli överkörda av moderaterna i regeringen, säger Wegendal från Älmhult.

- Därför är det extra tragiskt att de borgerliga riksdagspolitikerna i kulturutskottet fegade ur idag och inte tog chansen att markera mot regeringens beslut att hålla inne 55 miljoner kronor som egentligen ska tillfalla scenkonsten.

I Kronobergs län drabbas bland annat Musica Vitae och Regionteatern. Samtidigt kommer ett flertal av kulturinstitutionerna i våra angränsande län Blerkinge, Skåne, Halland och Jönköping drabbas av kraftiga nedskärningar av sina budgetar.

- Detta är en allvarlig sak för Kalmar läns kulturliv och -arbetare, säger Wegendal. Men institutionerna i våra grannlän, som kronobergarna ofta tar del av, påverkas även de starkt negativt.

Wegendal uttalar sig med anledning av att utskottets majoritet idag (tisdagen den 16 januari 2007) röstade ner ett socialdemokratiskt förslag att utskottet skulle föreslå att regeringen inte ska hålla inne de medel som enligt momsreglerna tillfaller kultursektorn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Högern sviker pensionärerna |  2007-01-15        
- Det är ett tydligt brott mot överenskommelsen om pensionerna, säger riksdagsledamoten Tomas Eneroth från Växjö.

Han syftar på den borgerliga regeringens förslag som kommer försämra pensionen för många förtidspensionärer i framtiden. Det var socialdemokraterna som tillsammans med de fyra borgerliga partierna gjorde en uppgörelse kring pensionerna. Nu menar Socialdemokraterna med Tomas Eneroth i spetsen att denna uppgörelse bryts.

- Jag vill ha svar på hur man ska kompensera förtidspensionerna, säger Tomas Eneroth och riktar frågan till socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inrätta katastroffond |  2007-01-15        

Ulrica Messing deltog under helgen i Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Där kommenterade hon senaste utvecklingen av stormen och de konsekvenser som drabbat Kronoberg och andra delar av landet.

- I första hand har naturligtvis försäkringsbolag och kommuner det stora ansvaret när återuppbyggnad ska till efter katastrofer. Det finns dock gemensamma intressen där finansieringen kan gå till på andra sätt.

Messing menar att en katastroffond där man kan söka pengar för återuppbyggnad av t ex vägar vid akuta lägen skulle kunna underlätta.

I början på januari föreslog riksdagsledamoten Carina A Elgestam att telefonkunder ska bli kompenserade likt elkunder.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ersätt telekunderna |  2007-01-11        
Carina A Elgestam är socialdemokrat och sitter i Riksdagen. Hon agerar nu för att skydda telekunder som drabbas av avbrott.

I en fråga till infrastrukturminsiter Åsa Torstensson menar hon att ett ersättningssystem bör införas enligt den modell som finns på elmarknaden.

 Ett ersättningssystem för drabbade telekunder enligt den modell som finns för elkunder bör införas. Det skriver den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Adolfsson Elgestam i en skriftlig fråga till statsrådet Åsa Torstensson.

Frågan:
Många människor i bland annat mitt hemlän Kronoberg drabbas av störningar i det fasta telenätet. Vi är långt från målet att alla människor oavsett var de bor ska ha tillgång till ett väl fungerande telenät. Problemet blir inte mindre av det faktum att det är svårt för de drabbade kunderna att få kontakt för att göra en felanmälan.

När liknande problem uppstod för elkunderna efter stormen Gudrun införde den socialdemokratiska regeringen ett system med ersättning till de drabbade. Syftet var att sätta press på företagen att öka tillförlitligheten och driftsäkerheten. Jag anser att det nu är dags att överväga att införa ett sådant system också på teleområdet.

Jag vill fråga statsrådet om hon är beredd att överväga att införa ett ersättningssystem för drabbade telekunder enligt den modell som finns för elkunderna.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Drabbade telekunder bör få ersättning | 2007-01-11
Ett ersättningssystem för drabbade telekunder enligt den modell som finns för elkunder bör införas. Det skriver den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Adolfsson Elgestam i en skriftlig fråga till statsrådet Åsa Torstensson.
 
Bakgrunden till Carina Adolfsson Elgestams initiativ är bland annat de problem som på senaste tiden har drabbat telekunder i Kronoberg.

Frågan:
Många människor i bland annat mitt hemlän Kronoberg drabbas av störningar i det fasta telenätet. Vi är långt från målet att alla människor oavsett var de bor ska ha tillgång till ett väl fungerande telenät. Problemet blir inte mindre av det faktum att det är svårt för de drabbade kunderna att få kontakt för att göra en felanmälan.

När liknande problem uppstod för elkunderna efter stormen Gudrun införde den socialdemokratiska regeringen ett system med ersättning till de drabbade. Syftet var att sätta press på företagen att öka tillförlitligheten och driftsäkerheten. Jag anser att det nu är dags att överväga att införa ett sådant system också på teleområdet.

Jag vill fråga statsrådet om hon är beredd att överväga att införa ett ersättningssystem för drabbade telekunder enligt den modell som finns för elkunderna.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tvingas flytta för jobb | 2007-01-05           
Den moderatledda regeringen har nu lagt ytterligare förslag där arbetslösa utsätts för en allt mer hård behandling.

I en rad förslag försvagar man arbetsförmedlingen och kortar ner tiden man som arbetslös kan ha A-kassa. Samtidigt lägger man förslag på att arbetslösa ska tvingas flytta långt för att arbeta.

- Syftet är tydligt med de borgerligas politik, säger Tomas Eneroth som sitter i Riksdagen för Socialdemokraterna. Det handlar om att sätta åt de som har det sämst och försvaga arbetsförmedlingen och andra instanser som ska hjälpa alla arbetslösa.

Några förslag
- Kortare a-kassa. I dag förlängs arbetslöshetsperioden om den arbetslöse deltar i ett Amsprogram (där ersättningen kommer från Försäkringskassan). Den samordningen avskaffas. Även sysselsättning i Amsprogram ingår i den totala mängden a-kassedagar. 200 med 80 procent av lönen, dock högst 680 kr/dag. 100 dagar (250 för den med barn under 18 år) med 70 procent av lönen, dock högst 680 kr/dag. Resultatet blir att personer som länge går utan jobb snabbare än i dag blir av med sin a-kassa.

- Söka över hela landet. I dag får den arbetslöse under de första 100 dagarna begränsa sökandet till jobb i det egna yrket och i närheten av den egna bostadsorten. Den rätten, som infördes 2001, avskaffas. I stället ska man söka ”lämpligt” arbete.

- Nya regler. För att få a-kassa krävs att man aktivt söker arbete. Regeringen vill förtydliga kraven och att en ansvarig på varje arbetsförmedling ska se till att kraven efterlevs. Jobb- och utvecklingsgaranti. Efter 300 dagar (450 för personer med barn under 18 år) utan jobb flyttas den arbetslöse till jobb- och utvecklingsgarantin. Den ger 65 procent av tidigare a-kassa, dock minst 320 kr/dag. (eller 233 kr/dag för den som inte är berättigad till a-kassa). Individuellt utformade åtgärder ska hjälpa den arbetslösa tillbaka till ett jobb. Detaljerna presenteras senare i vår. Ikraftträdande: 1 juli.

- Färre jobb till arbetsförmedlingen. I dag är företagen skyldiga att anmäla lediga jobb till arbetsförmedlingen. Den skyldigheten avskaffas.

Källa: Aftonbladet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Regionförbundet bildat | 2007-01-02

  Från och med 2007 existerar Regionförbundet Södra Småland. Det är en sammanslutning av länets åtta kommuner och landstinget. Regionförbundet kommer bli navet i utvecklingen av Kronobergs län och har bland annat ansvar för Länstrafiken.

- Vi har valt att samla många av de saker som bidrar till regional utveckling i en och samma organisation, berättar Eva Löfquist (s) som lett den kommitté som förberett arbetet med det nya regionförbundet. Speciellt viktigt är det att samordna mer långsiktiga infrastruktursatsningar med Länstrafikens arbete.

Den 2 januari samlades regionförbundets fullmäktige för sitt första möte. Där valdes ledamöter till styrelsen men också till tre olika beredningar som ska arbeta inom olika ämnesområden.

Till andre vice ordförande i styrelsen valdes Monica Haider, socialdemokrat och kommunalråd i Älmhult. Hon ser fram mot arbetet i regionförbundet.

- Vi har ett spännande arbete framför oss och vi har möjlighet att forma det som kommer bli framtiden i södra Småland. Många uttalar en vision om en framtida region som har ett direktvalt parlament och det vi ser i regionförbundet är nog en förlaga till det.

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-13 19:12