En ansvarsfull miljö- och klimatpolitik

Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Vi socialdemokrater är övertygade om att EU måste leda arbetet, även globalt. För att nå resultat i miljö- och klimatpolitiken måste vi arbeta tillsammans över nationsgränserna.

 • Investeringar i fler gröna jobb Vi vill göra stora investeringar i miljövänlig infrastruktur, klimatsmart teknologi, förnybar energi och energieffektiva bostäder. Vi driver på för hårdare EU-krav på byggnaders energieffektivitet – med satsningar på klimatsmarta bostäder skapas välbehövliga jobb i byggsektorn.

 • Bindande klimat- och miljömål efter 2020 Idag siktar EU:s klimat- och miljömål på år 2020. EU måste nu ta fram nya ambitiösa och bindande mål på längre sikt, om en utsläppsminskning 2030 jämfört med 1990, och ett nytt mål för andel förnybar energi till 2030.

 • Ett ambitiöst klimatarbete för en bättre framtid EU ska vara drivande i arbetet med ett ambitiöst, globalt klimatavtal. Det är fortfarande möjligt att begränsa den globala temperaturhöjningen till 2 grader. EU måste gå före och sätta ambitiösa mål för att få trovärdighet i klimatförhandlingarna. Insatser i tredje land ska inte räknas in.

 • Effektiv energianvändning EU måste gå före i arbetet med energieffektivisering. EU:s mål att effektivisera energianvändningen till år 2020 med 20 procent måste nås. EU ska också ha en politik för energieffektivisering för perioden efter 2020 baserad på bindande mål. EU:s energipolitik ska stödja ny miljöteknik och utbyggnaden av förnybar energi. Energikraven på produkter och byggnader måste skärpas.

 • Miljökrav vid offentlig upphandling Det måste bli enklare att upphandla på ett miljövänligt sätt. När den pågående revideringen av upphandlingslagstiftningen inom EU har slutförts måste det göras tydligt i det svenska regelverket att krav på miljöhänsyn alltid ska kunna ställas vid offentlig upphandling. Upphandlare ska inte tvingas välja det billigaste alternativet på bekostnad av miljön. Det är avgörande att den offentliga upphandlingen blir grönare om vi ska klara omställningen till ett mer hållbart samhälle.

 • Tåg genom Europa För en verklig fri rörlighet måste det bli enklare och snabbare att ta tåget över gränserna i Europa. Kommande satsningar på nya banor i Sverige måste vara kompatibla med höghastighetssystemen i Europa. Kapaciteten för godstransporter på tåg måste byggas ut. Det måste bli enklare att boka biljetter för gränsöverskridande tågresor.

 • Minskade utsläpp av växthusgaser EU ska gemensamt ta ansvar för utsläppsminskningar om minst 30 procent till 2020, oavsett vad andra gör. Problemen med utsläppshandeln måste lösas. Det stora överskott av utsläppsrätter som skapats måste reduceras och ett golv för priset måste sättas för att förbättra systemet.

 • Tuffare krav för bättre luftkvalitet Den dåliga luftkvaliteten i EU leder till allt för många för tidiga dödsfall. Genom satsningar på smarta transportlösningar, förnybar energi, och annan ny teknik ska vi förbättra luftkvaliteten. 

 • Stopp för farliga kemikalier Det är dags att skärpa EU:s kemikaliepolitik. Det ska inte gå att ersätta ett förbjudet ämne med ett annat som fått en mindre kemisk justering. Ämnen ska snabbare komma upp för granskning när risker upptäcks och EU bör utgå från försiktighetsprincipen i bedömningen av ämnens skadlighet för att skydda människors hälsa. Vi vill att EU ska ta initiativ till en global kemikaliepanel inom FN, med FN:s klimatpanel som förebild.

 • En mindre och grönare jordbruksbudget Att en dryg tredjedel av EU:s budget går till jordbruksstöd är orimligt. Stödsystemet måste förändras så att det kommer samhället och miljön till nytta i stort. Klimatomställningen, skyddandet av biologisk mångfald och främjande av den ekologiska produktionen måste ges betydligt högre prioritet.

 • Stopp för utfiske EU:s fiskeripolitik har tagit stora steg framåt men det finns fortfarande mycket att göra. Risken för utfiskning av hotade arter är fortfarande påtaglig. Vi vill se ett totalstopp för överfiske, en europeisk fiskeflotta som är anpassad till hur mycket som bör fiskas och bättre förutsättningar för småskaligt miljövänligt fiske.

 • Biologisk mångfald Vi vill att EU stärker sitt arbete för att värna den biologiska mångfalden. Det handlar om att farliga ämnen inte ska tillåtas förstöra vår miljö och utrota våra arter. Vi vill även att EU:s medlemsländer fortsättningsvis ska kunna säga nej till användning av GMO-grödor.

 • Ambitiösa djurskyddskrav Vi vill se samma höga djurskyddskrav i hela Europa. Djur som går till slakt ska inte få transporteras längre än 8 timmar. Djur ska inte utsättas för antibiotika i onödan, eftersom det höjer resistensen i vårt ekosystem och är skadligt för både djur och människor.