Fler jobb

Här är några av våra punkter för fler jobb i Europa:

  • En kraftfull politik för fler jobb För att klara jobben krävs ordning och reda i medlemsländernas offentliga finanser, en aktiv näringspolitik och investeringar i utbildning. Sverige ska driva på för att EU blir en union för hållbar tillväxt och full sysselsättning.
  • En stark industripolitik Vi arbetar för att EU på alla områden skapar de bästa villkoren för vår industri. Vi vill se god tillgång till energi, tydliga och långsiktiga spelregler och en öppen inre marknad. Vi är emot en forcerad integrering av den europeiska elmarknaden eftersom det riskerar att leda till högre elpriser.

  • Goda villkor för småföretagen Vi behöver fler framgångsrika och växande företag som exporterar till andra länder och skapar nya arbetstillfällen. En väl fungerande inre marknad gynnar jobb och tillväxt, framför allt i de små och medelstora företagen.

  • Bättre regler på finansmarknaden Finansmarknaden är global. Det behövs politiska motparter som kan genomdriva strikta regler och kontroller för banker och andra finansiella aktörer. För euroländerna kan en fungerande bankunion vara en sådan motpart. Därutöver kan en skatt på finansiella aktiviteter prövas.

  • Sätt Europas unga i arbete Vi vill göra verklighet av EU:s gemensamma ungdomsgaranti. Unga ska jobba eller studera – inte vara långtidsarbetslösa. Vi vill skärpa garantitiden till 90 dagar – i Sverige och i EU. 

  • Ökade investeringar i forskning och utveckling Investeringar i forskning och innovation är nödvändigt för fler jobb i både Sverige och övriga EU. EU:s forskningsprogram är den näst största finansiären av offentligt finansierad forskning i Sverige. Vi vill se ökade resurser till forskningen.

  • EU:s resurser ska användas för att skapa jobb EU:s strukturfonder bör användas bättre för att stärka den europeiska arbetsmarknaden och skapa nya jobb. Socialfonden bör användas mer aktivt för bland annat livslångt lärande och att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Regionalfondens satsningar ska inriktas på grön teknik, forskning och innovationer, små och medelstora företags konkurrenskraft och bättre IT. Programmen ska genomföras utifrån den lokala och regionala nivåns prioriteringar. I Sverige skulle en särskild Plus-kommission kunna bidra till ett bättre användande av EU:s resurser.

  • Modern landsbygdsutveckling Alla delar av vårt land ska kunna utvecklas och växa. Vi vill modernisera EU:s landsbygdsprogram genom att fokusera på jobb och miljö, så att EU-stöden till landsbygd och jordbruk styrs om till att utveckla landsbygdens näringsliv och stödja ett ambitiöst ekologiskt jordbruk.