Ordning och reda på arbetsmarknaden

Vi socialdemokrater tror att samverkan mellan löntagare och arbetsgivare både ger fler jobb, högre löner och större vinster för företagen. Sveriges framgångsrika ekonomiska modell bygger på ansvarsfulla starka fackliga organisationer som tryggar löntagarnas intressen och bidrar till en stabil lönebildning och på att våra företag konkurrerar med kunskap och hög produktivitet. Vi ska inte konkurrera med låga löner och sämre villkor – vare sig i Sverige eller i EU.

Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa.

Den moderatstyrda regeringen har inte visat något intresse för att ta strid för viktiga delar i den svenska modellen när dessa har hotats – en sådan passivitet riskerar att slå sönder vår svenska arbetsmarknadsmodell. Vi socialdemokrater tar strid mot de krafter som vill se Europas löntagare tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor.

Därför kräver vi vid framtida fördragsförändringar ett socialt protokoll som slår fast att de fackliga fri- och rättigheterna överordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Socialdemokraterna vill ha lika bra villkor för alla som jobbar i Sverige, oavsett om de kommer från Ronneby, Rotterdam eller Riga. Vi vill också att företagen ska konkurrera på lika villkor så att seriösa företag inte konkurreras ut av oseriösa.

  • Ett socialt protokoll för trygga jobb Vi kräver att EU i nästa fördrag inför ett socialt protokoll som skyddar de fackliga fri- och rättigheterna.

  • Rätt att ta den fackliga kampen i hela EU Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder över gränserna måste göras till en lagstadgad rättighet i EU. EU ska inte hindra svenska löntagare från att ta strid för rättvisa avtal.

  • Kollektivavtal istället för minimilöner Alla ska ha en skälig lön för sitt arbete. I Sverige förhandlas löner och villkor mellan arbetsmarknadens parter. Att lagstifta om minimilöner, som diskuteras på EU nivå, skulle undergräva den svenska modellen.

  • Lika behandling av alla arbetstagare Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån. Utstationeringsdirektivet måste ändras så att facken kan kräva de avtal och villkor som gäller på svensk arbetsmarknad. Det ska även gälla all lagstiftning som reglerar arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, exempelvis vid säsongsanställning.

  • Kollektivavtalskrav vid offentlig upphandling Vi socialdemokrater har arbetat för att skapa ett nytt och bättre EU-direktiv för offentlig upphandling. Nu när EU-direktivet införs i svensk lagstiftning, är det viktigt att det görs tydligt i det svenska regelverket att krav på kollektivavtal alltid ska kunna ställas vid offentlig upphandling. Skyddslösa människor ska inte behöva fara illa i jakten på lägsta pris.

  • Ordning och reda på svenska vägar I Sverige ska kollektivavtalsenliga löner gälla, oavsett vilket land en åkare kommer från. Vi är emot förslaget att öppna alla inrikes transporter för konkurrens – utan att åkarna ska behöva följa de löner och regler som gäller i respektive medlemsland. Istället måste resurser sättas in för att kontrollera att de nuvarande reglerna efterlevs. Det ska kosta att bryta reglerna och tuffare ansvar ska ställas på mer beställaransvar är nödvändigt.

  • Tuffare regler för huvudentreprenörers ansvar Huvudentreprenören måste göras ansvarig för att alla aktörer i ett projekt – till exempel ett bygge – följer gällande avtal och regelverk. Nu kommer huvudentreprenörer undan med att anlita underleverantörer, även om de vet att de är tvivelaktiga.

  • Utvecklat arbetsmiljöarbete i de mindre företagen På initiativ av EU-kommissionen har diskussioner förts om att undanta alla små och medelstora företag från arbetsmiljöreglerna. Det skulle innebära att 99,8 % av alla företag inom Sverige och EU skulle undantas. Det är fel väg att gå. Småföretagen bör istället ges mer stöd för att kunna leva upp till kraven, bland annat genom stärkt arbetsmiljöforskning och ett mer aktivt supportsystem.

  • En ny och starkare arbetsmiljöstrategi Eftersom den europeiska arbetsmiljöstrategin redan löpt ut vill vi att en ny och starkare strategi omedelbart tas fram. Det krävs heltäckande regler för att bemöta arbetsmiljöproblemen. Fokus måste vara att minska de arbetsrelaterade sjukdomarna och att se till att fler orkar till ordinarie pensionsålder. Arbetsmiljöregler är inte administrativa bördor utan räddar liv.