Regionalpolitiskt program 2007-2010

Socialdemokraternas regionpolitiska handlingsprogram för Kronoberg 2006-2010.

Inledning

I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra gränser. Människor upptäcker vilket fantastiskt län vi har och allt fler vill besöka oss, etablera företag här och flytta hit. Ett livskraftigt län blomstrar och utvecklas!  Människor har arbete, känner sig trygga och delaktiga i utvecklingen av länet. Vi har miljöer som ger lugn och ro likväl som stimulans för de som önskar lite mer puls. Goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter kännetecknar länet. Vi känner solidaritet med de som drabbas av svårigheter här i livet. Att arbetslösa och sjukskrivna får möjlighet till utbildning respektive rehabilitering är viktigt för oss socialdemokrater. Trygghet är viktigt för alla och trygga människor vågar!

Vårt samhälle bygger på solidaritet, jämställdhet och respekt för det mångkulturella. Detta ger förutsättningar för en hållbar utveckling inför framtiden
Alla skall känna sig delaktiga och vara med – så enkelt är det!

Ny omvärld:
Vi socialdemokrater vill skapa förutsättningar för nya etableringar som skapar arbete åt människor. Det ger trygghet och stabilitet inför de utmaningar som möter oss i framtiden. Vi skall vara öppna för samarbete inom länet och inte minst utåt: Sydsverige, Sverige. Östersjöregionen och EU. Vi är beredda att ingå i olika samarbetsorganisationer för att utveckla möjligheterna till goda livsvillkor för våra medborgare. Idag kan ingen längre vara sig själv nog. Vi är alla beroende av vår omvärld. Under mandatperioden skall vi arbeta för att på sikt ingå i en större sydsvensk region. Vi skall vara rustade att göra det genom att ha en god plattform och identitet att bottna i.

En ny värld öppnar sig genom den digitala revolutionen. Det gäller att bygga broar mellan människor bl a med stöd av den nya tekniken. Digitala medier och kommunikation blir allt viktigare. Därför vill vi Socialdemokrater bidra till att stödja utvecklingen av mediecenter i samarbete med Universitetet och andra intressenter i kommunerna. Genom en utvecklad mediekommunikation skapar vi förutsättningar till utveckling av hela länet. Vi kan sprida kunskap, kultur och engagera medborgare i den aktuella samhällsdebatten med hjälp av den digitala tekniken

Vi socialdemokrater:
- vill stödja projekt som bidrar till att skapa mötesplatser mellan generationerna.
- vill arbeta för att vi på sikt ingår i en större sydsvensk region

Trygghet:
Vi lever i ett glesbefolkat län. Därför är det centralt att vi kan lita på att elförsörjningen och telekommunikationerna fungerar och inte slås ut eller blir överbelastade vid olika typer av påfrestningar. Vi skall vara förvissade om att vi i kritiska situationer kan lita på att vi har stöd från polis, m fl när vi blir utsatta. Vi skall göra allt vad vi kan för att förebygga brott och kriminalitetens orsaker, men när det väl händer skall vi klart markera var gränserna går. Brottsoffer skall respekteras och stödjas.

Vi Socialdemokrater:
- vill verka för att polisen i Kronobergs län skall vara starkt lokalt förankrad. Det skall finnas lokalt förankrad polis i varje kommun.
- vill verka för att elförsörjningen och telekommunikationerna säkerställs

Kommunikationer:
Vi har behov av goda kommunikationer för att utveckla länet. Folk måste enkelt kunna ta sig hit med olika transportmedel, Småland Airport är en viktig faktor. Dagliga resor för arbete inom och utom länet måste kunna genomföras på ett smidigt sätt. Kollektivtrafiken anpassas till de behov människor har. Samarbete med angränsande Länstrafikbolag är nödvändigt för att hitta smidiga biljettsystem och övergångar vid byten.

Tågtrafiken utvecklas. Vi är beredda att satsa på Kust till kustbanan genom länet och att satsa på att persontrafiken på Markarydsbanan snarast kommer igång och på sikt kopplas till systemet med Öresundståg i södra Sverige. Vi vill se planerna för Alvesta resecentrum förverkligade.

Vi vill fortsätta utveckla kombiterminalen för godshantering i Älmhult och arbeta för att skapa en ny i Alvesta. Godstrafiken ökar ständigt och öppningarna mot Balticum och Polen gör att trafiken på hamnarna i Blekinge ökar. Därmed ökar behoven av transportleder i Småland. Ambitionen är att få över mer gods på järnväg för att minska belastningen på miljön. Vägarna i länet rustas upp. Riksväg 23 är av stor regional betydelse för oss och vi verkar för att den och de övriga riksvägarna i länet får standardförbättringar så snart som möjligt. E4:an byggs ut till motorväg på den återstående delen genom Ljungby kommun.

Det är viktigt att skapa bättre förutsättningar för person- och godstransporter i öst – västlig riktning. Därför behöver Tvärleden genom den södra länsdelen förverkligas. De mindre vägarna i länet behöver ständigt förbättras och underhållas. Detta underlättar möjligheterna till arbete och boende på landsbygden.

Vi Socialdemokrater:
- vill satsa på förbättrade kommunikationer med buss, tåg och flyg
- vill satsa på utbyggnad av väg- och järnvägsnätet


Näringsliv:
Länet karaktäriseras av många små och medelstora företag. Företagsamheten, klurigheten och kreativiteten är stor. Näringslivet präglas av mångskiftande tillverkningsindustri. Åtskilliga företag är världsledande inom sina branscher, t ex företag som utvecklar tunga fordon. Det finns även en stark tradition av företag kopplat till boendet. Detta vill vi utveckla ytterligare. I länet finns det företag som är ledande inom energiområdet - uppvärmning. Vi vill se framtida företag inom energiproduktion i Kronoberg. Vi har det gröna guldet - skogen. Ur den hämtar vi både inspiration och försörjning. Vi har trähus- och fönstertillverkare, ventilationsexperter. Vi har glas- och möbelföretag, världsberömda inredare och designers. Allt tillsammans ger förutsättningar att utveckla ett koncept kring ”gott boende” både här hemma och som en exportprofil. Vi socialdemokrater vill stödja utvecklingen så att våra företag tar tillvara på sin utvecklingskapacitet ytterligare. Vi vill också stimulera till att fler företag startas och att avknoppningar kan genomföras. Tillgången till riskkapital i nystartade företag skall tillgodoses på ett bättre sätt. Vi vill särskilt uppmärksamma och stimulera kvinnors engagemang i nystart av företag.
Åtskilliga företag med koppling till den nya IT- och mediebranschen utvecklas framgångsrikt i länet.

De resurser vi har skall tillvaratas och förfinas. Vi skall inte kopiera alla andra och enbart gå på trender. Dock skall vi hålla oss väl orienterade om vad som händer i vår omvärld och vara beredda att satsa när vi ser något som stämmer in på vår kompetens och på det som är unikt för oss. Vi skall våga fånga fågeln i flykten när vi ser möjligheterna. Det innebär att vi måste vara lyhörda för varandra och beredda att uppmuntra kreativa och initiativrika personer.
 
Vi Socialdemokrater:
- vill uppmuntra nyföretagande
- vill satsa speciellt på kvinnors företagande
- vill satsa på konceptet ”bra boende”


Turism:
Turismen är den snabbast växande näringen i världen. Vi har nordens sydligaste vildmark. Naturen och den goda miljön ger rika möjligheter till friluftsliv med bl a jakt och fiske. Stormen Gudruns härjningar ger oss möjligheter att utveckla attraktioner knutna till skogen och klimatet.

Vi kan erbjuda den exklusiva varan ”tystnad”. Något som storstadsmänniskor runt om i världen längtar efter. Hästens betydelse för näringsverksamhet, rekreation och fritid skall utvecklas ytterligare.

Vi Socialdemokrater:
- vill satsa på ett ”stormens hus”
- vill utveckla förutsättningarna för kulturturism

Utbildning:
Barn och ungdomar är vår framtid. De skall engageras för att vara med att skapa sin egen framtid.
En god kvalité i våra förskolor och skolor är grunden för all utveckling. Barn har en inneboende kreativitet. Det gäller för våra skolor att bejaka detta och se varje barn som en enskild individ. Varje barn behöver få stöd och uppmuntran så att de kan känna glädje över att lyckas och utvecklas i en god och trygg arbetsmiljö. Det är självklarheter men behöver ständigt påtalas. Alla barn har rätt att skaffa sig goda kunskaper i skolundervisningen. Därför skall vårt mål vara att all undervisande personal i skolan skall ha relevant utbildning för den viktiga uppgiften.

Vi vill se ett större samarbete mellan olika kommuner för att gymnasieskolan skall utvecklas och kunna erbjuda god kvalitet på sina utbildningar. Skolorna skall utveckla sina starka sidor och stärka de lokala och regionala profiler som finns. Ungdomarna skall fritt kunna välja utbildning på en viss ort och vara förvissad om att utbildningen håller en god kvalitet. Många gymnasieskolor driver projekt genom Ung företagsamhet. Detta är bra men konceptet kan utökas betydligt, det är viktigt att även barnens kreativitet i grundskolan tillvaratas och stimuleras. Det betyder inte att alla blir egna företagare, men en positiv anda bör genomsyra våra skolor så att utveckling bejakas i alla verksamheter privata som offentliga.

Vi vill ge förutsättningar för det livslånga lärandet. Det innebär att vi satsar på utbildningar för vuxna. Folkbildning, Komvux, KY-utbildning och Universitets- och högskoleutbildning ger oss möjlighet att utvecklas som personer och vi kan möta de krav som en föränderlig arbetsmarknad och omvärld ställer.

För att öka kunskapsinnehållet i våra företag behöver samarbetet med Universitetet, regionala högskolor och lokala lärcentra utvecklas.

Vi Socialdemokrater:
- vill satsa på det livslånga lärandet
- vill utveckla lärcentra i länet
- vill samverka i utbildningsfrågor


Kultur:
Vi behöver kultur för att utvecklas och bli hela individer. Kultur är en central faktor för hela vårt välbefinnande, en viktig faktor i arbetet med att förbättra den allmänna folkhälsan. Vi skapar vår kultur beroende av vilka förutsättningar vi har. Kulturen betyder alltmer i vårt förhållande till andra regioner. Har vi ett sjudande kulturliv avspeglar det sig i hela samhällsutvecklingen. Regioner och kommuner som vågar satsa på ett rikt kulturliv utvecklar mer arbetstillfällen och befolkningstillväxt. Det gäller för oss att ta tillvara det rika kulturarv vi har och förfina och utveckla det så att det kommer alla till del. Småland betyder de små landen. Det innebär att vi inte har någon enhetlig kultur i vårt län utan historiskt har vi olika traditioner och utgångsläge. Det gör att vi har en spännande variation i länet som vi skall tydliggöra och samarbeta kring. Vi behöver ökat samarbete i länet.
Våra kulturinstitutioner är en resurs för hela länet och detta skall tydliggöras. Vi vill stärka deras roll och uppmärksamma deras speciella uppdrag för barn- och ungdomar.
Berättartraditionen lever starkt i länet och skall utvecklas ytterligare. Vi kan berätta för oss själva och för besökare om spännande människor som levt och verkat här. Det finns många berättelser som väntar på att bli uppmärksammade.


Vi Socialdemokrater:
- vill bejaka kulturella yttringar som gör att vi växer som individer och bidrar till att bli aktiva skapande samhällsmedborgare.
- vill utveckla berättartraditionen
- vill arbeta för att barn- och ungdomar skall erbjudas minst en professionell kulturupplevelse per år.


Vi Socialdemokrater är beredda att bygga broar: Broar mellan generationer, broar mellan kulturer, broar mellan individer och alla ska med! Så enkelt är det!

Detta är vår vision och våra målsättningar. Du behövs för att förverkliga dem!