En rättvis sjukvård för alla

Sjukvårdspolitiskt handlingsprogram 2010-2014: Hela programmet som PDF

Socialdemokraterna vill att sjukvården i Kronoberg ska vara lätt att nå och få besöka när behov finns. Vården ska också vara säker, jämlik och tydligt förebyggande för att förbättra hälsan för medborgarna i Kronoberg.  

Vårt mål är en köfri sjukvård, det vill säga att du som medborgare ska få komma till sjukvården när du behöver. Vi socialdemokrater vill att Landstinget Kronoberg ska ha högre tillgänglighet än vad vårdgarantin kräver. Vi vill också utveckla vårdgarantin så att även tiden för att få diagnos inkluderas i tiden för vårdgarantin. 

Vi vill behålla våra sjukhus i offentlig drift. Landstinget Kronoberg ska inte heller bedriva privatfinansierad vård på skattebetalarnas sjukhus. Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen samt kollektivavtalsliknande förhållanden ska gälla för all skattefinansierad hälso- och sjukvård.

 

Jämlik och säker vård
 • Övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin förbättras. 
 • Barnfattigdomen har de senaste åren ökat och många familjer tvingas att skjuta upp eller bortprioritera inköp av glasögon. Landstingets glasögonbidrag bör därför förlängas upp till 19 års ålder. Kostnad 3 miljoner kronor.  
 • Ungdomsmottagningens åldersgräns jämställs för män och kvinnor. Ungdomsmottagningens verksamhet vänder sig till personer upp till 25 års ålder.
 • Tidvis är är hälso- och sjukvården hårt belastad med överbeläggningar. För att minska den risk för ökade vårdskador som överbeläggningar kan orsaka avsätts medel för personalförstärkning. 
Ett rättvist vårdval
 • Det ska bli lättare att välja vårdcentraler över länsgränserna.
 • Landstingsstyrelsen ska fatta beslut var nyetableringar av vårdcentraler ska lokaliseras samt nedläggning av landstingsdrivna vårdcentraler. 
 • Vårdcentralerna ska inte kunna ta ut extra ersättning av medborgarna förutom av landstingsfullmäktige beslutad taxa.
 • Socioekonomiska faktorer ska väga tyngre i ersättningsmodellen för Vårdval Kronoberg. Resursfördelning ska baseras på 80% vårdtyngd och 20% socioekonomiska faktorer.
Satsning på personal
 • Heltidsschema ska erbjudas till medarbetare som önskar detta (3 miljoner). 
 • Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling och/eller fortbildning varje år (2 miljoner).
 • För att locka ungdomar att söka sig till landstingets olika kompetensområden ska antalet sommarpraktikplatser ska öka.
 • För att minska behovet av hyrläkare ska landstinget Kronoberg inrätta en pool för specialister i allmänmedicin. 


Sidan uppdaterades senast: 2012-05-11 13:47