Sjukvårdsprogram 2007-2010

Socialdemokraternas vårdpolitiska handlingsprogram i Kronoberg för 2006-2010.

Inledning

Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens.

Låt oss bygga vidare på ett samhälle för alla

Välfärdens princip är enkel för oss socialdemokrater – den gemensamma sektorn ska tillhandahålla individen en så god social trygghet att alla medborgare känner att de i livets skiften kan lita på att få den hjälp de behöver. Detta gäller i högsta grad sjukvården.

- För många är det tryggheten i att veta att det finns sjukvård när den behövs, som är grunden för vår välfärd. Sverige är unikt som ger en vård på lika villkor baserat på den enskildes behov. Vi Socialdemokrater är stolta över det samhälle som vi tillsammans byggt upp.  Men det finns mycket kvar att göra. – Låt oss bygga vidare på ett samhälle för alla.


Lika vård för alla - ett gemensamt ansvar 
Den stora framtida politiska striden kommer att handla om hur vi ska finansiera sjukvården – via skatter eller privata försäkringar. För oss socialdemokrater är detta en grundläggande ideologisk fråga som handlar om rättvisa. Vi vill ge alla medborgare lika möjlighet till bra sjukvård. Därför anser vi att en förutsättning för att behålla den gemensamma välfärden är att det finns ett folkligt stöd för ett skatteuttag, som garanterar en rimlig nivå på vården. Med skatter betalar vi tillsammans för den vård som varje medborgare behöver.

Möjligheten att få tillgång till bästa möjliga vård efter behov kan endast garanteras på våra egna sjukhus. Skulle sjukhusen läggas ut på en privat marknad kommer lönsamhetstänkandet att slå sönder solidariteten - bolag skall gå med vinst. Försäkringsbolag kommer att fortsätta att köpa plats i vården för sina välbetalande kunder på andras bekostnad. Detta är en politik som vi Socialdemokrater tar avstånd ifrån. Sjukhusvården ska inte tillåtas överlåtas till företag som drivs med privata vinstintressen. Socialdemokratins grundsyn är att behovet och etiken måste gå före ekonomiskt vinstintresse.

Däremot kan vi tänka oss att, som komplement till landstingets övriga verksamhet,
t ex vårdcentraler, pröva olika typer av driftsformer. Sådana lösningar kan stimulera personalen och utveckla verksamheten till gagn för hela den gemensamma sektorn. Den alternativa driftsformen skall antingen leda till bättre vård för samma kostnad eller samma vård till lägre kostnad.


Under mandatperioden, 2002-2006, har tre vårdcentraler lagts ut på entreprenad. Nu vill vi utvärdera dessa vårdcentraler innan vi som socialdemokrater beslutar om eventuella ytterligare försök med alternativa driftsformer.

- Socialdemokraterna i Kronoberg vill fortsätta att utveckla en god vård med hög kvalité och solidarisk finansiering. Vi är medvetna om att människors vilja att betala skatt kräver god tillgänglighet och vård av högsta klass.

- Vi socialdemokrater ser också värdet av en demokratisk insyn i all verksamhet som betalas via skattemedel. Den demokratiska insynen är en förutsättning när driftsformens lämplighet prövas.


Våra tre sjukhus är viktiga hörnpelare i vården
Nya landvinningar görs ständigt inom såväl medicinsk som sjukvårdsteknisk forskning. Detta leder till att allt fler med svåra sjukdomar kan botas. Samtidigt ökar kostnaderna för läkemedel kraftigt. Genom den snabba utvecklingen av informationsteknologin får allt fler kunskap om såväl mediciner som olika behandlingsmetoder. Allt detta är självklart positivt, men ställer högre krav på sjukvårdsapparaten. Till detta ska läggas det faktum att allt fler når högre ålder. Alla dessa positiva förändringar ställer krav på prioriteringar och därmed på en svår men viktig demokratisk debatt. Därför måste en dialog med medborgarna ständigt hållas vid liv i dessa frågor.

För att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt måste vi söka nya vägar inom vården. T ex kan vi förbättra samverkan mellan lasaretten inom länet. Under de senaste åren har ett arbete med att göra gemensamma väntelister till olika specialister inom de båda lasaretten påbörjats.

Vi samverkar också med andra landsting om högspecialiserad vård. T ex har vi tillsammans med Landstinget i Blekinge den bästa hjärtsjukvården i landet. Vi vill utöka samarbetet med andra landsting på nya områden för att ge Kronobergarna bästa möjliga vård.

Socialdemokraterna vill arbeta för att skillnaden i synsätt på kroppslig och psykisk ohälsa suddas ut. Undersökning och behandling ska föras närmare människorna. Därför är utveckling av psykiatriresurserna vid vårdcentralerna ett viktigt område.
Socialdemokraterna har i alla tider värnat de svagaste grupperna i samhället som oftast själva inte kan göra sin röst hörd. Ju snabbare man vid psykisk ohälsa får vård desto snabbare kan man tillfriskna.

- Socialdemokraterna i Kronoberg vill behålla och utveckla våra tre sjukhus i landstingets regi.

- Behov och etik skall gå före de ekonomiska vinstintressena.

- Vi Socialdemokrater vill att psykiatriresurserna vid vårdcentralerna utvecklas. Möjligheten att snabbt få kontakt med psykiatriskt kompetent personal anser vi vara viktigt.

Jämställdhet i vården 
En prioriterad fråga för oss socialdemokrater är allas lika rätt till vård. Idag får vi rapporter om att kvinnors och mäns sjukdomar inte alltid tas på samma allvar. Mediciner provas ut och doseras efter mäns kroppsbyggnad. Kvinnors symtom på
t ex hjärtinfarkt sammanfaller inte med männens. Därför kan kvinnors sjukdomar vara svåra att upptäcka.

Forskning har tyvärr visat att kvinnor ibland kan få en billigare typ av mediciner än män. Vi Socialdemokrater kan aldrig acceptera att vården inte är jämställd.

- Socialdemokraterna vill sätta fokus på jämställdhet ur ett patientperspektiv.

Tillgänglighet till vård          
Blir man sjuk eller orolig för sin hälsa ska man veta att hälso- och sjukvården finns där när man behöver den. Vården ska hålla hög kvalitet överallt i Kronoberg och vara tillgänglig för alla på lika villkor. Det ska vara behovet som styr!De senaste åren har arbetet med att korta väntetiderna inom sjukhusvården i Landstinget Kronoberg prioriterats, men det finns fortfarande mycket kvar att förbättra. Därför gör vi redan nu ytterligare ekonomiska satsningar för att öka tillgängligheten. Från den 1 november 2005 infördes en nationell vårdgaranti. Den innebär att du ska kunna komma i kontakt med vården samma dag, ha rätt till kontakt med läkare inom sju dagar, vid behov träffa en specialist inom tre månader och få behandling inom ytterligare tre månader. Vår målsättning är att vi ska ha en högre tillgänglighet än vad vårdgarantin kräver.

Vi vill också öka samverkan mellan såväl landstingets olika verksamheter, mellan kommuner och landstinget och med andra landsting. Vården ska följa patienten.

- Vi ska förbättra möjligheterna att komma i kontakt med vården. Vår målsättning är att vi ska ha högre tillgänglighet än vad vårdgarantin kräver.

- Förbättrad telefonservice, flexibla öppettider och andra projektet som bedrivs inom landstinget är viktiga led i processen för att göra vården mer tillgänglig.

- Socialdemokraterna vill att hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig för alla på lika villkor. Det ska vara behovet som styr!


Utveckla och förbättra Närsjukvården 
Kronoberg är det län som nått längst med att organisera vårdcentraler nära människorna, i alla större orter. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att det finns en vårdcentral nära där man bor. För oss innebär närsjukvård att man på hemmaplan har tillgång till den vård man behöver allra mest. På nära håll ska finnas primärvård, som hjälper dig med vanliga sjukdomstillstånd. Det är även viktigt att det finns tillgång till psykosocial kompetens på våra vårdcentraler eftersom sökandet för psykisk ohälsa tenderar att öka. Att få tidig hjälp kan ha mycket stor betydelse för att man snabbare kan tillfriskna. Att det dessutom i närsjukvården finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, fotvårdsterapeut, sjukgymnast, rehabiliteringsmöjligheter och tillgång till hjälpmedel är bra. Närsjukvården skall också samarbeta med den kommunala hemsjukvården.

När man behöver råd om vård kan vi i Kronobergs län ringa till sjukvårds- rådgivningen. Där får man svar på om det är något du själv kan göra för att lindra besvären, eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare. Särskilt utbildade och erfarna sjuksköterskor svarar på dina frågor dygnet runt och kan vid behov hänvisa dig till rätt ställe. 

- Socialdemokraterna i Kronoberg vill att det ska finnas en vårdcentral nära där man bor.

- Sjukvårdsrådgivningen kompletterar närsjukvårdens service.

- Vi vill att det ska vara möjligt att aktivt välja vilken vårdcentral man ska tillhöra.


Folkhälsoarbete 
Förebyggande hälsovård är en absolut förutsättning om vi ska klara vården i framtiden. Vårdcentralerna som hälsocentra har huvudansvaret för ett aktivt, förebyggande folkhälsoarbete och skall samverka med skola och sociala myndigheter inte minst vad gäller drogbekämpning. Vi måste arbeta aktivt med fetma, rökning, alkohol- och drog relaterade sjukdomar. En av de sjukdomsgrupper som ökat mest de senaste åren är de stressrelaterade. Individen har sitt ansvar för sin hälsa, men ett gott samhälle har också ett ansvar för att ge stöd, sprida information och effektiva förebyggande program.
 
Folkhälsoutskottet i landstinget har antagit en omfattande folkhälsoplan. Landstinget skall ta täten för en ny ”folkrörelse”.  Vi har inte råd vare sig mänskligt eller ekonomiskt att passivt följa denna utveckling. Den medicinska och sociala kompetens som landstinget förfogar över är en viktig resurs i folkhälsoarbetet. Denna resurs skall utnyttjas offensivt för att förebygga mänskligt lidande.

Folkhälsoarbete handlar också om social rättvisa. Hälsan är ibland orättvist fördelad. Människor med låga inkomster och låg utbildning tenderar att ha en sämre hälsa än andra. Folkhälsoarbetet skall vara ett samspel mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Socialdemokraterna vill också att alla ska ha rätt till en lagstadgad och kvalitetssäkrad företagshälsovård. Denna hälsovård är en viktig del i det förebyggande arbetet mot ohälsan. Den som blir sjuk ska snabbt få hjälp med rehabilitering och de som inte kan gå tillbaka till sitt arbete ska få hjälp med omskolning.

- Socialdemokraterna i Kronoberg vill att landstingets samlade kompetens aktivt används för ett utökat folkhälsoarbete.

- Socialdemokraterna vill satsa på ett utvecklat samarbetet mellan försäkringskassan och landstinget för att öka möjligheten till rehabilitering.

Folktandvården  
Folktandvården i vårt län har bidragit till god tandhälsa hos medborgarna. Kronoberg har bland landets bästa tandhälsa bland barn och ungdomar. Detta är vi stolta över och vill slå vakt om. Tandhälsa får inte bli en klassfråga. Det ska inte synas i munnen vilken socialgrupp man tillhör.

- Vi vill arbeta för att hela befolkningen ska ha en god tandhälsa eftersom tandhälsan är en av de viktigaste välfärdsfrågorna i vår tid.

- Socialdemokraterna vill påbörja en tandvårdsreform, som stärker den förebyggande tandvården och ger ett bra skydd mot höga kostnader. 

Barnen vår framtid
Våra barn och ungdomar är framtiden. Att alla barn får tillgång till vård, när de behöver, är viktigt för oss Socialdemokrater. Det finns krafter som vill avskaffa den fria barnsjukvården. Vi vill slå vakt om den fria sjukvården för alla barn och tonåringar också i framtiden. Det är nödvändigt att lägga grunden till en god hälsa redan i unga år. Därför anser vi att friskvård och motion skall vara en naturlig del för alla under hela skoltiden.

- Socialdemokraterna i Kronoberg vill fortsätta med fri sjuk- och tandvård för barn- och ungdomar.

- Barnsjukvården bör utvecklas för att främja helhetssynen mellan kroppsliga och psykiska vårdbehov.

- Folkhälsoarbete för barn- och ungdomar är ett angeläget område för oss socialdemokrater.


Allt äldre och allt friskare  
Vi blir allt äldre i Sverige, men också allt friskare. Många som går i pension i dag gör det med friska, aktiva år framför sig. Det är en välfärdspolitisk framgång att känna glädje över. Samtidigt växer gruppen pensionärer över 80 år som ofta har särskilda vårdbehov. Det ställer krav på fortsatt forskning, kunskapsspridning och verksamhetsutveckling inom äldreområdet. Socialdemokraterna har beslutat att ta fram en nationell utvecklingsplan för att utveckla äldreomsorgen. Bättre vård och omsorg till multisjuka, rätt till ett bra boende, nationell likvärdighet i äldreomsorgen är några av huvudområdena i denna handlingsplan. Totalt satsas 10 miljarder kronor under en 10-års period för att förbättra situationen för de äldre. Socialdemokraterna har bestämt sig, Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Nu satsar vi på äldrevården!
För oss Socialdemokrater är det självklart att man på ålderns höst ska få tillgång till hjälp och när man behöver den. Socialdemokraterna i Kronoberg vill att samverkan mellan landsting och kommuner blir effektivare när det gäller hjälp till äldre.
Socialdemokraterna vill att den kommunala hemsjukvården utvecklas i samverkan med landstingets primär- och slutenvård. Vårdkedjan måste fungera. Socialdemokraterna har tagit initiativ till en försöksverksamhet med att införa mobila läkare som ska göra hembesök hos äldre. De mobila läkarna ska arbeta tillsammans med kommunens distriktssköterskor för att ge vård åt äldre i hemmet.


Personalens kompetens är en avgörande investering för att höja kvalitén i äldrevården. Socialdemokraterna vill därför satsa på en kompetensutveckling för personalen på alla nivåer.

- Socialdemokraterna vill stärka äldreomsorgen. Alla ska ha tillgång till god vård och omsorg oavsett om man bor kvar hemma eller inte.

- Socialdemokraterna vill satsa på en kompetensutveckling för personalen i äldrevården.

- Landstinget ska öka möjligheten att ge sjukvård i hemmet.

Allas rätt till delaktighet i samhället  
Alla människor känner sig idag inte delaktiga i samhällets utveckling. Alltför många uttrycker vanmakt i vardagen. Att vända denna utveckling är en av arbetarrörelsens viktigaste utmaningar.

Trots höga ambitioner om demokrati är det långt till ett idealiskt förhållande. Det gäller inflytandet för såväl patienterna som de anställda. Vi vill ha en öppen och fri debatt i Landstinget. Därför ska kontakterna med våra uppdragsgivare – medborgarna – förbättras.

I samband med mandatperioden 2003-2006 förändrade landstinget i Kronoberg den politiska organisationen. Utskott under fullmäktige infördes som skall utveckla kontakten mellan förtroendevalda och medborgarna. Detta arbete kommer att fortsätta även under kommande mandatperiod.

Personer med funktionshinder har samma självklara rätt som alla andra till ett aktivt liv.
Det måste vara möjligt att få ett arbete, att ta lokalbussen, att gå på bio eller ta del av föreningslivet som funktionshindrad. Ett handikapperspektiv måste finnas i politiken inom alla samhällssektorer och på alla politiska nivåer.

- Socialdemokraterna i Kronoberg vill att alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i ett samhälle som är öppet och tillgängligt för alla.

Personal 
De flesta medborgare som kommit i kontakt med svensk hälso- och sjukvård berömmer de insatser som görs genom de anställda. Vi måste ta tillvara de anställdas kompetens och kreativitet på alla nivåer och ge möjlighet till egna initiativ. Alla medarbetare ska ha rätt till inflytande, delaktighet och utveckling.

De anställdas kompetens och arbetsinsatser är den viktigaste resursen i välfärdstjänsterna. Personalpolitiken är ett redskap för att vårda denna resurs, för att det ska bli så bra som möjligt. Politikens roll är framför allt att ange vilken värdegrund som ska prägla verksamheten. Vidare ska man sätta mål, skapa förutsättningar för att målen ska uppnås och att utvärdera hur väl målen uppnås.

Trygga människor vågar vara kreativa. För en verksamhet som behöver utvecklas och där människorna står i centrum är det viktigt att ha engagerade, kunniga och kreativa medarbetare.

Bra chefer är viktigt för att de anställda ska må bra och för att verksamheten ska hålla god kvalitet. En förutsättning för att ha bra chefer är att landstinget har en genomtänkt policy för ledarskapet på arbetsplatsen. I själva verket finns det ett mycket klart samband mellan hur ledarskapet fungerar och medarbetarnas hälsa och trivsel. Socialdemokraterna vill kontinuerligt utveckla ledarskapet på alla nivåer inom landstinget.

Det är lika vanligt att anställda tycker att kraven i jobbet är för små som att de är för stora.  Det kan finnas mycket kompetens som aldrig används på våra arbetsplatser. Men kraven på utbildning ökar. Det är naturligt - kompetensutveckling och personalutbildning är en investering! Som vi socialdemokrater vill satsa på.

I sjukvården är det också viktigt att vi har personal med utomnordisk härkomst eftersom många patienter kommer från andra kulturer och språkgrupper.

Deltid och låg lön samtidigt ger individen dåliga förutsättningar till en rimlig försörjning. Det är framför allt kvinnorna som arbetar deltid. Få frågor har så stor betydelse för människors tillvaro som just arbetstiden. Hur lång den är, hur den är förlagd och om medarbetarna kan påverka detta. Arbetstiden och dess förläggning berör så mycket mer än  den tid man tillbringar på arbetet. Heltid en rättighet och deltid en möjlighet! – Som sammanfattar socialdemokraternas mål skall prövas under mandatperioden.

- Socialdemokraterna i Kronoberg vill att all personal skall känna glädje och trygghet i sitt arbete. Vi vill ta tillvara de anställdas kreativitet för att vi skall kunna uppnå landstingets vision ”landets bästa hälsa”