Kyrkomanifest

Frihet 


1.  Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar!

- Förena goda kyrkliga traditioner med människors egna önskemål.

- Respektera vars och ens livssituation och relation till kyrkan.

- Utforma system för att kvalitetssäkra alla kyrkliga högtider.

 

2.  Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan!

- Låt begreppet äktenskap omfatta såväl samkönade som särkönade par.

- Garantera allas rätt till kyrklig vigsel i den egna hemförsamlingen.

- Utbilda de anställda och förtroendevalda i HBT-bemötande.

 

3.  Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade!

- Markera att kyrkorna är hela folkets – och därmed också statens – angelägenhet.

- Framhåll att varje medlemsutträde ökar risken för att kyrkorna ska förfalla.

- Utveckla nya former av lokalt engagemang för hembygdens kyrka.

Jämlikhet

 

4.  Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats!

- Förstärk arbetsmiljöarbetet tillsammans med medarbetare och fackföreningar.

- Främja kvinnors utbildning till ledare på Svenska kyrkans alla nivåer.

- Sätt stopp för all nyrekrytering av kvinnoprästmotståndare.

 

5.  Bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle!

- Sprid kunskap om Svenska kyrkan som öppen och demokratisk folkkyrka.

- Skapa mötesplatser för människor med skiftande religiös bakgrund.

- Var aktiv i kampen mot rasism, antisemitism och islamofobi.

 

6.  Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan!

- Välj verksamhetsformer som inte utestänger grupper med svag ekonomi.

- Stoppa den växande kommersialiseringen av livets stora högtider.

. Bredda utbudet av gudstjänster, konserter och annan kultur.

 

Solidaritet

 
7.  Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa!

- Stöd systerkyrkor som kämpar för mänskliga rättigheter och religiös tolerans.

- Bedriv påverkansarbete mot krafter som hindrar effektiv hiv-bekämpning.

- Reagera mot muren på palestinsk mark och andra brott mot folkrätten.

 

8.  Hitta alternativ till att lägga ned dagens församlingar!

- Skapa en ny lokal nivå som möjliggör bevarande av den lokala samhörigheten.

- Slå vakt om Svenska kyrkans interna, solidariska utjämningssystem.

- Uppmuntra och underlätta samverkan på lokal och regional nivå.

 

9.  Bygg kyrkans sociala arbete på hjälp till självhjälp!

- Ta fasta på kyrkans erfarenhet av att återupprätta människors värdighet.

- Satsa på utåtriktade och uppsökande verksamheter inom diakonin.

- Skapa platser där människor finner ro och kan växa tillsammans.

 

Hållbarhet

10.  Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum!

- Erbjud Svenska kyrkan som resurs för den allmänna förskolan och skolan.

- Låt barnverksamheten präglas av öppenhet och demokratisk fostran.

- Satsa på verksamhet som bygger broar från dop till konfirmation.

 

11.  Gör Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete!

- Ge professionellt stöd till människor som vill göra en meningsfull insats.

- Utveckla arbetsformer som lockar 40-talisterna som nu går i pension. 

- Stärk samarbetet med andra folkrörelser och den offentliga sektorn.

 

12.  Gå före i kampen för Skapelsens överlevnad!

- Var aktiv i det internationella, ekumeniska arbetet för hållbar utveckling.

- Investera i hållbar energianvändning i kyrkans lokaler och verksamhet

- Framhåll vars och ens personliga ansvar för Skapelsens överlevnad.

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-11 13:45