"Regeringen bör agera mot Ekfors kraft1"

Konflikten mellan Ekfors Kraft och  Haparanda samt Övertorneå kommuner om elleveranser fortsätter nu på sitt andra år. Bolaget som har ansvaret för elleveransen anser fortfarande detta år, att det inte får tillräckligt betalt av kommunerna. Bolaget har under våren och efter den tidigare tvisten ytterligare höjt den fasta avgiften med 33 % . Bolaget meddelade att den höjda eltariffen är motiverad, då den skulle täcka de merkostnader som bolaget har haft på grund av tvister med både stat och kommun under de senaste åren.
Denna prishöjning bestreds av kommunerna och de fortsätter att betala det tidigare priset.  Elbolaget har nu meddelat att strömmen kan komma att slås av den 1 oktober, om den nya höjda eltariffen inte inbetalas.
Situationen för de boende i norra Haparanda och i Övertorneå är åter mycket allvarlig. Att inte ha gatubelysning, när mörkret nu kommer, medför en ökad säkerhetsrisk för befolkningen. Men att kommunala vattenverk, pumpstationer för avlopp, räddningstjänst, skolor och hemtjänst blir utan el, innebär att situationen är samhällsfarlig.
Ärendet var mycket uppmärksammat för ett år sedan och bland annat näringsministern, lovade under ett besök i Tornedalen, vidta åtgärder för att hjälpa de drabbade kommunerna i denna besvärliga situation. Energimarknadsmyndigheten har i våras lämnat in ett lagförslag till regeringen om möjlighet till tvångsförvaltning av elbolag i denna typ av situationer. Lagförslaget har remissbehandlats och är klart att lämnas till Riksdagen för behandling.
Med anledning av detta vill jag fråga näringsministern:
1. På vilket sätt avser näringsministern att agera i denna akuta situation som drabbar innevånarna i Haparanda och Övertorneå kommuner?
2. Om och när i så fall avser näringsministern att komma med ett lagförslag till Riksdagen för att man kan förhindra denna typ av situationer i framtiden?

 

2007-09-27 18:49