Utvecklingen och framtiden kräver uthållighet

När landstingsfullmäktige i Gällivare idagarna diskuterar landstingets verksamhet för de närmaste åren är de flesta frågor kringgärdade av minustecken och hotfulla utmaningar. I förutsättningarna ingår allt från minskande intäkter galopperande underskott, minskande befolkning, liksom minskning  av  skatteintäkter och statsbidrag till ökande klyftor både mellan länets kommuner och i befolkningens hälsoutveckling.

För första gången sedan 1990-talet ser vi ökande skillnader i hälsan mellan låg- och högutbildade och mellan invånarna i länets kommuner.

Parallellt med en fortsatt dramatisk ökning av antalet arbetslösa försämras landstingets ekonomi och vi kommer de närmaste åren att tvingas spara ytterligare 350 miljoner kronor. Förutom de sparåtgärder på 126 miljoner kronor som redan påbörjats.

Mitt i allt detta handlar det om att bygga en grund för stabilitet och utveckling. Vi vill och måste ha resurser nog för att  kunna ta tillvara möjligheterna i den medicintekniska utvecklingen för att också norrbottningen ska få en god och säker vård . Vi vill fortsätta satsa på och utveckla de för vårt län fantastiska möjligheterna med distansövebryggande teknik – telemedicin. I majoritetspartiernas – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  och Miljöpartiet – landstingsplan slår vi också fast att vi måste fortsätta stärka och driva på arbeta med såväl nollvisionen för väntetider som folhälsoarbete, tillgänglighet och bemötande.

Det kräver resurser och investeringar och det förutsätter framför allt uthållighet. Vi kan inte försöka värja oss för lågkonjunkturens härjningar genom att dra ner på våra utvecklingsmöjligheter. Eller genom att göra det så enkelt för oss som exempelvis de borgerliga partierna i sitt förslag som ”tror” att etablerandet av en fri vårdmarknad löser vårdens problem eller att konkurrens stärker utvecklingsförutsättningarna. Eller som Sjukvårdspartiet som i sitt förslag med ett penndrag strukit bort allt vad kultur heter. 

Nej, vill man som vi stå fast vid att hälso- och sjukvården i allt väsentligt ska vara offentligt finansierad och styrd och tillgänglig på lika villkor för alla då måsta man också nu våga ta steget. Fortsätta viktiga satsningar i vården men också i regionen på tillväxt och infrastruktur. Liksom på kultur och utbildning.

Vi måste också mitt i denna djupa lågkonjunktur orka fortsätta arbetet för att göra Norrbotten till en attraktiv region genom konkreta investeringar i en hållbar utveckling. Det handlar till lika delar om miljön, sociala förutsättningar och ekonomi. Men alldeles särskilt viktigt är nu i Norrbotten unga människors villkor – förutsättningar till jobb och utbildning, ökad jämställdhet, mångfald och integration. Vi behöver därför vidareutveckla länets attraktiva miljöer och stärka förutsättningarna för en stark ekonomisk tillväxt. Det är bara så människor och företag kan växa och vara konkurrenskraftiga.

Vi måste för länets skull våga satsa på framtiden. Den sträcker sig längre än till nästa val. 

KENT ÖGREN
landstingsråd (s)

BRITT WESTERLUND
Landstingsråd (s)

Debattartikeln publicerad i NSD 18 juni 2009

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-18 13:49