Svar från Trafikverket

Svar på öppet brev angående trafiksituationen på stambanan

Trafikverket är väl medvetna om bristerna på de omnämnda sträckorna och konsekvenser för företag och samhällen. Denna del av vår anläggning står under noggrann bevakning och vi jobbar hårt för att kunna upprätthålla tillräckliga förutsättningar för trafiken. Trafikverket  har genomfört 4 mil spårbyte av totalt 16 mil på sträckan Boden-Bastuträsk. När Trafikverkets anslag iett mycket sent skede iplaneringsprocessen senhösten 2014 minskades beslöt vi att senarelägga återstoden av spårbytet till 2018 och framåt.

Isamband med initiativet att tilldela järnvägsunderhållet extramedel under perioden 2015-18 har vi sett möjligheter att tidigarelägga arbetet. Vi har noggrant undersökt om det skulle vara möjligt att starta det återstående spårbytet redan under 2015.Det har visat sig ogörligt,framförallt p g a tillgång till material. Vi fokuserar nu på att under 2015 förbereda arbetet för att 2016 kunna starta spårbytet. Vi arbetar också med att hitta former för projektet så att vi kan driva det med största möjliga effektivitet och fart utifrån de medel vi tilldelas årsvis. Hur snabbt vi kommer att kunna fullfölja spårbytet på den återstående delen av sträckan är helt avhängigt av de ekonomiska medel vi tilldelas 2016 och framåt,men vi är också väl medvetna om hur högt åtgärderna prioriteras av näringsliv och andra intressenter inorra Sverige.

Lennart Kalander
Avdelningschef Nationell Planering
Verksamhetsområde Planering

Sidan uppdaterades senast: 2015-07-06 20:54