Landstingsgruppens politik för länets och vårdens utveckling

Vi vill att alla i Norrbotten -  oavsett bakgrund eller var man bor - ska ha tillgång till god vård genom hela livet. Alla oavsett var i länet man bor ska också ges förutsättningar till god hälsa och möjligheter att stärka livskvalitet. Vården och vardagen i Norrbotten ska erbjuda möjligheter till hälsobefrämjande val. Ett rikt kulturliv tillsammans med länets naturliga förutsättningar till friluftsliv och upplevelser är förutsättningar som ger hälsa och ett rikt vardagsliv.

Vi vill stärka och utveckla länets förutsättningar genom satsningar på länets företagande och näringsliv. Vi vill stärka länet som en attraktiv region – Norrbotten som ett möjligheternas län.

Norrbotten är ett unikt och rikt län med stora naturtillgångar och stabila industrinäringar. Det är till ytan vidsträckt och glest befolkat vilket är en utmaning inom de flesta av samhällets områden. En stark utveckling har under lång tid inneburit att Norrbotten kunnat bygga ut en modern och tillgänglig välfärd.

På område efter område inom t ex hälso och sjukvården har utvecklingen gett oss  bättre hälsa och därmed ökad livskvalitet. Vi lever längre och är friskare. Inte minst när det gäller utbyggnaden av primärvården har Norrbotten utvecklats till ett föregångslän men också inom den alltmer högspecialiserade sjukhusvården klarar man nu allt svårare sjukdomstillstånd.

En stark utveckling har stärkt välfärd och förutsättningar i ett rikt län.

Nu vill vi gå vidare. Vi vill fortsätta ta tillvara länets möjligheter och utvecklingskraft. Vi Socialdemokrater vill fortsätta utbyggnad och modernisering av hälso- och sjukvård och välfärd. Vi vill prioritera satsningarna de svårast sjuka samtidigt som vi vill fortsätta satsningarna på det förebyggande hälsoarbetet och fortsatt utveckling av den nära tillgängliga vård som människor behöver ofta.
För det behövs satsningar i nya näringar, nya jobb, kommunikationer som tåg- och busstrafik och fortsatt utveckling  inom spjutspetsområden som E-hälsa. Men framför allt behövs det rättvisa. En rättvis och jämlik fördelning av resurserna är en förutsättning för att hela länet ska kunna ta tillvara sina möjligheter till jobb och utveckling och en stabil välfärd.

På många håll i landet skapas nu en annan verklighet. Sjukvård förvandlas till en produkt på en vinstdrivande marknad där de mest välbeställda har störst möjlighet. Gemensamma samhällsresurser som sjukhus säljs ut och privatiseras. Allt fler ställs utanför och får inte den vård eller service de har rätt till och behöver. Klyftor växer mellan människor och regioner, mellan glesbygd och tätort mellan landsbygden och storstadsregionerna. Det är ovärdigt ett modernt samhälle och helt ohållbart i ett län som Norrbotten. Det är en utveckling som vi socialdemokrater aldrig kan acceptera! Vi kommer aldrig att medverka till en orättvist fördelad välfärd.

Vi vill att i möjligheternas Norrbotten ska samhällets resurser och vården vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla . Vi vill att norrbottningarna när så behövs ska ha möjlighet till avancerad specialistvård och vi vill genom användande av ny teknik och utvecklad organisation kunna garantera en köfri vård.

Därför vill vi säkra en gemensamt finansierad välfärd som utgår ifrån människors behov. Ansvaret för vård och omsorg kan inte överlåtas åt enbart privata ekonomiska vinstintressen. Det handlar om ett gemensamt samhällsansvar och enskilda individers behov.

God vård och god hälsa ska vara en resurs och möjlighet för alla i hela länet.

Alla tjänar på rättvisa!
Tillsammans gör vi skillnad.
Vill du vara med ?


Vi vill bygga och långsiktigt säkra en välfärd i världsklass. Därför vill vi:

o Vi vill fortsätta ta tillvara länets möjligheter och utvecklingskraft
o Vi vill säkra en gemensamt finansierad välfärd
o Vi vill att vården bygger på människors behov.
o Vi vill att vård och välfärd ska vara tillgänglig för alla
o Vi vill att alla ska ha tillgång till god vård genom hela livet
o Vi vill bygga ett välfärdssamhälle med en rättvis och jämlik fördelning av utvecklingsresurserna
o Vi vill fortsätta utbyggnad och modernisering av hälso- och sjukvård och välfärd.
o Vi vill prioritera resurserna till de svårast sjuka
o Vi vill använda resurserna och utvecklingsarbetet så att vi kan  garantera en köfri vård
o Vi vill fortsätta satsningarna på - och utvecklandet av - förebyggande hälsoarbete och i aktivt samarbete med bl a kommunerna främja en positiv och jämlik hälsoutveckling.

Visionerna för utskrift   >> 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-12 15:44