Fler jobb är grunden för allt

Jobb i Norrbotten och Sverige

 • Först ska arbetslösheten i Norrbotten lösas
 • Försöka att minska arbetslösheten.
 • Kommunerna kan ge jobb som håller i flera år.
 • Decentralisera statliga verk och myndigheter
 • Se över glesbygdspolitiken
 • Samverka över gränser – kommunerna – landsting – idéburna sektor – näringsliv – kultur
 • Förädla länets naturtillgångar inom länet
 • Synliggöra flera olika tillväxtperspektiv
 • Hela länet skall leva
 • Samarbete – kommunerna
 • Använd validering som instrument vid vägledning efter omställning till arbete
 • Satsa på eko-turism.

Ta vara på de lokala/regionalaförutsättningarna

 • Decentraliserande regionalpolitik
 • Lokalt anpassad arbetsmarknadspolitik
 • Hugg skog med ansvar - Fina träd ger ädla produkter
 • Satsa på hela Norrbotten skärgård, Barndoms, Upplevelser
 • Mer skärgårdsstugor för uthyrning
 • Satsa på att lägga ner resurser på byar som ligger på kusten (möjligheter till jobb och turism)
 • Satsa på primärproduktionen! Då också inom mat och odling
 • Närodla för en friskare framtid
 • Istället för ”centralisera” alla statliga jobb till större städer, sprid ut hellre till glesbygdskommuner

Entreprenörskap och företagande

 • Ge näringslivets pris även till de små företagarna, som funnits i generationer.
 • Lyfta entreprenörer inom alla sektorer

Energi

 • Skogen som energi källa. Röjning, gallring = energi = nyttja rätt
 • Bygg små vatten-drivna kraftverk 5-50 kw så slipper ni vindkraft

Ordning och reda på arbetsmarknaden

 • Sluta missbruka visstidsanställningen
 • Föregå med gott exempel och lev upp till visstidsdirektivet i länet
 • Inför ordning och reda på arbetsmarknaden
 • Avskaffa delade turer
 • Slopa delade turer
 • Verka för att reglera så att AF måste ta ansvar för hu man fördelar subventionerade anställningar på företag. I dagsläget kan ett företag leva på subventionerade anställda – detta snedställer hela arbetsmarknaden.
 • Kollektivavtal krav hos alla kommuner
 • Gör inga upphandlingar med företag utan kollektivavtal.
 • Att alla som haft springflicka inom barnomsorgen får en fast anställning och att rättvisa skipas.
 • Att sossarna ser till att alla vikarier/timanställda i kommunen och landstinget får pensionsgrundande lön.

Kommunikationer

 • Infrastrukturen bli bättre
 • Knyt samman Norrbotten med resten av Sverige.
 • Bygg ut järnvägarna.
 • Kollektivtrafik skall få Norrbotten att rulla framåt.
 • Bygg ut Norrbotniabanan (Byggandet av Norrbotniabanan återkommer hos väldigt många idélämnare)
 • Norrtåg
 • Järnväg
 • Bygg järnväg mellan Kaunisvaaara och Svappavaara
 • Satsa på dubbelspår Malmbanan
 • Inftrastruktursatsningar t e x E10
 • Ökade krav på entreprenörer som sköter vägunderhållet
 • Bättre utvecklad regionaltrafik
 • Kollektivtrafik ger frihet till landsbygden
 • Mer bussar på sommaren
 • Bättre busstrafik från byarna till ex Luleå på kvällstid. Bussarna till byarna går 21.00 och från byarna 19.
 • Bygg ut kollektivtrafiken på glesbygden, effektivisera förbindelser mellan byar och centralorter
 • Billigare länstrafik så att det blir mer lockande att åka kollektiv trafik.
 • Kompletterande busstrafik, d v s anropsstyrd trafik från byar utan fastförbindelse u till fasta kommunikationsnätet. Detta kan gälla över hela norrland med tanke på Norrlands stora glesbygd.
 • Utökade bussturer mellan kommunerna
 • Sluta smala av vägar och fixa dom som verkligen behöver fixas
 • Få fler att välja buss & cykel istället för bil och moppe

Med kunskaper växer Sverige

 • Stärka skolan
 • Utökad datalära i skolan
 • Satsa i skolor. Det är samhällets viktigaste investering.
 • Fler högskoleutbildningar i Norrbotten
 • Satsa på LTU och forskningen
 • Utökade möjligheter för omskolning och vidareutbildning
 • Öka platser till eftergymnasiala utbildningar tex Kommvux/vuxenutbildning
 • Få tillstånd utbildningar som matchar arbetsgivarnas behov av arbetskraft – få ungdomar i arbete. Men även omskolning av äldre arbetskraft.
 • Tillskapa en särskild innovationslinje på gymnasieskolan!!!
 • Utveckla yrkeshögskolan för att höja kompetensen bland arbetssökande
 • Lärlingsplatser till elever som inte lyckat bli behörig på högstadiet
 • Lyfta in entreprenörskap och idéutveckling redan i förskolan i länet kommuner genom lek
 • Mer elevstyre i skolorna
 • Färre barn per klass
 • Öka antalet förskollärare och barnskötare i förskolan
 • Minska elevantalet per klassrum
 • Öka lärartätheten i skolan
 • Högre lärarlöner – nu!
 • Musikhögskolan i Piteå, i världsklass!
 • Norrbottensteatern, i Sverigetopp!
 • Dansutbildningen i Piteå!
 • Amatörteatern i Norrbotten!
 • Alla som uttrycker sig i bild och de skulpturala uttrycken!
 • Och SKOLAN I NORRBOTTEN inkl LTU!
 • Med lek och lust lyfta entreprenörskap i förskolorna i vårt län. Genom att ge barnen möjlighet att visualisera sina drömmar och tankar stärks de och deras kreativitet. Tron på och motivationen att förverkliga sina drömmar är ett av länets viktigaste tillgångar.

En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler

 • En jämnare fördelning av resurser mellan byar och orter för att den äldre generationen som inte har möjlighet att flytta ska kunna känna sig trygga i de byar som de bor…

Bra vård och omsorg

 • vinstspärr i privata välfärdsföretag som finansieras av skattepengar
 • Förstatliga apoteken!
 • Skapa möjlighet för äldre att bo tillsammans inom äldreomsorgen (om de är ett par)
 • Återinför sjukvårdsdirektionerna
 • Mera händer i vården
 • Få fler att få upp ögonen för vården som arbetsplats
 • Bra vård efter behov.
 • Avskaffa stafettläkarsystemet
 • Nattis i alla kommuner
 • Satsa på nattis i alla kommuner
 • Nattis i alla kommuner (i lämplig form)
 • Arbeta mot droger!
 • Mindre alkohol i samhället.
 • Satsa på kultur
 • Satsa vidare på kulturuttrycken!
 • Främja kulturen på landsbygden
 • Få billigare träningskort på gym så folk kan fara och träna för det finns så mycket överviktiga människor nu och man mår bättre om man tränar

Finansiering av välfärd och utveckling

 • Införande av mineralavgift för bättre återväxt till gruvkommunerna
 • Bygdemedel från Gruvorna (likt vattenkraften)
 • Gruvbygdemedel (likt vattenkraften)
 • Del av vinster i vattenkraften och gruvorna
 • Naturresursavgifter som går till rörda kommuner och landsting för att kunna finansiera välfärd och regionaltillväxt.
 • Gruvskatten är även den ett måste för att få någon utveckling i ej kustnära kommuner
 • Sca, vattenfall, o gruvorna se till att mer pengar finns kvar i Norrbotten, så löser sej resten ! Vinna el försvinna

Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag

 • Våga satsa på miljön. Låt Norrbotten som ytmässigt är nära en fjärdedel av Sverige bli föregångare genom att införa gratis bussresor med kollektivtrafiken.
 • Skogsbruks och jaktfrågorna måste drivas hårdare.
 • Ha aktiviteter under sommaren om miljö, klimat mm
 • Ordna aktiviteter till mellanstadiet om miljön
 • Man ska bedriva camping och turistverksamhet på solvärme.campinganläggningarna drivs ju för det mesta på sommaren, vi har sol dygnets alla timmar.
 • Att värma vatten med solvärme är gratis och största kostnaden för anläggningarna är uppvärmning av vatten. Om man värmer med solvärme kan vi har fler anläggningar.
 • Erth hour 2 gånger/år istället för 1

En rättvis värld är möjlig

 • Människors lika värde
 • Sätta unga – mångfald – jämställdhet överallt på dagordningen
 • Färre fördomar
 • Eftersom att rasism oftast utvecklas i tidig ålder bör dagis, förskola och låg- och mellanstadium genomföra speciella lekar och övningar för att minska rasismen.
 • Ta fighten mot rasismen direkt och säg åt riksdagsherrarna att stiga upp ur sandlådan
 • Jämställdhetsintegrera Norrbotten
 • 40 % kvinnor i samtliga större bolagsstyrelser i Norrbotten
 • Satsa på de välutbildade kvinnorna i Norrbotten
 • Satsa på unga kvinnor – vi behöver behålla dem i länet
 • Vi behöver alla människor som vill bo i Norrbotten. Ge fler uppehållstillstånd!
 • HBT-certifiera Norrbotten
 • HBT- och genusutbilda alla personer som arbetar med ungdomar.
 • Prata mer om HBT och genus i skolan
 • Mer kunskap om mångfald och HBTQ frågor i skolan
 • Satsa på Barentssamarbetet  - ett nytt Barentsinstitut
 • Ökade satsningar på folkbildning. T ex genom ABF kurser i hur man utvecklar det demokratiska samtalet och informationsinhämtning via internet och sociala medier.
 • Bättre stöd till föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. För demokratin och mindre kulturarrangemangs skull. Det ger mer liv i många byar
 • Plantera Barnens Träd i Luleå.
 • Återinför värnplikt
 • De unga är vår framtid
 • Satsa på ungdomar
 • Lyft fram ungdomar och låt de också få komma fram
 • Billigare buss för ungdomar för 
 •  kontakt mellan städer

Fritid

 • En meningsfull fritid för alla unga
 • Ungdomsgårdar i alla kommuner
 • Se till att det finns mycket aktiviteter för ungdomar under hela året.
 • Ungdomsgårdar i alla kommuner

Inflytande

 • Fler unga i politiken

Jobb

 • Sommarjobb för alla unga
 • Sommarjobb garanti till alla gymnasieelever
 • Tidig hjälp till unga arbetslösa
 • Locka studenter att söka jobb i glesbygden
 • Stegvis avskrivning av studiemedel för den som jobbar i en glesbygdskommun
 • Ta vara på ungas idéer för ett attraktivt framtida företagande
 • Glöm ej unga över 35. Tag tillvara utbildade och ordna vidareutbildning kurser till dem som behöver det.

Bostäder

 • Skapa fler lägenheter för ungdomar
 • Mer resurser till fritidsaktiviteter för ungdomar
 • Fixa ungdomsgårdar i alla kommuner
 • Skapa billiga bra boende-möjligheter åt unga
 • Ha gratis sportaktiviteter under sommarlov
 • Studentbostäder

Heja Norrbotten

 • Positiva ambassadörer,
 • SM-guld till dam- och herrbasketen i Luleå gör att Norrbotten blir attraktivt att bo i.
 • Mer kärlek i Norrbotten
 • Stärk varumärket Norrbotten möjligheternas län.
 • Se till att alla hörn/kommuner av Norrbotten har en tydlig profil. (Vad har din kommun som de andra kommunerna saknar?)
 • Alla högstadieelever söder om Dalälven ska under sin skoltid ha gjort minst 1 studieresa till Norrbotten

Kommunerna

 • Mer sammanbundna idrott/kulturaktiviteter mellan kommunerna
 • Se över Båtskärsnäs där det egentligen finns jobbmöjligheter och en bred möjlighet till utökad turism för att byn inte ska dö ut.
 • Mer internet i form av Wifi i staden centrum
 • Utveckla administrativt samarbete mellan länets kommuner om lönehantering mm
 • Laxtrappor i Luleåälven för att utveckla fisketurismen.
 • Låt alla barn få plats i dans och musikskola
  inga avgifter till dans- och musikskolan
 • Dansinstitution till Piteå
 • 1969 föreslog jag att man skulle göra ngt vettigt av Kalix Strandängar. T.ex en Camping..Men fick då höra att "det går inte" Där är alldeles för sank mark.. well well. Hur ser det ut idag ?
 • Redan på 1960-talet föreslog jag Aleån som ett möjligt fiskeparadis (efter vederbörliga åtgärder naturligtvis) men dåvarande länstyrelsens fiskerimyndighet(?) sa att det var för mycket Alun i jorden och för syrefattigt vatten. Jag har själv, så sent som för några år sedan, tagit Harr där. Harr är en av de mest "syrekrävande" fiskarna. Det kanske vore något?
 • Öppna ett hobby-galleri, där de som vill kan ställa ut sina verk.
 • Fixa ett anpassat aspergerboende i Piteå!
 • Se till att alla företagare får veta när kommunen har olika event och bjudningar/seminarier, då kan vi ha bättre service.
 • Satsa på kommunala ungdomsjobb
 • Låt alla barn få plats i dans och musikskolan
 • Inga avgifter till dans- och musikskolan

Övrigt

 • Gigantisk sockervaddsmaskin och gratis sockervadd till alla
 • Lev politiken
 • Våga prata ideologi. Använd våra värdeord
 • Mentometerknappar/App för kongress, så rösträkningen blir  ”lite” modernare/effektivare
 • Ja, redan på 1600-talet skrev Axel Oxenstjerna : Vad ska vi med Indien, vi har ju Norrbotten,och fortfarande har regeringsmakten den inställningen, kolonisiera och exploatera Norrland
 • Mer rock n´roll i våra sinnen! Våga testa nya lösningar! TÄNK NYTT!!!
 • Alla ska bli snällare med varandra o man ska alltid säga hej åt alla
 • Snällare lärare i skolan. Dom ska vara snälla och trevliga för nu är dom alltid sura och stränga.
Sidan uppdaterades senast: 2013-06-25 14:04