Valfrihet eller hot?

I stor enighet har samtliga partiföreträdare i landstinget nu fattat beslut om inriktningen för den vårdvalsmodell som ska börja gälla i Norrbotten från och med 1 januari 2010. Här har vi valt och enats om en modell med tydliga mål för alla vårdcentraler och där huvuduppdraget är entydigt: att ge alla i hela länet – oavsett ålder eller sjukdom – vård på lika villkor.

Grunden är självklar: den som har det största behovet ska ges företräde. Ingen vårdcentral ska som exempelvis i Stockholm – få specialisera sig på enbart kvinnosjukvård eller på annat sätt få avgränsa sitt uppdrag. Primärvården i Norrbotten ska svara för befolkningens behov av allmän vård. Oavsett partitillhörighet har vi i landstingsstyrelsen  kunnat enas om att i Norrbotten med en tredjedel  av landets yta och en femtedel av befolkningen,krävs tydliga mål och ett brett uppdrag för att långsiktigt trygga tillgänglighet och god vård i hela länet.

Den av regeringen beslutade vårdvalsmodellen  innebär nämligen  i korthet inte bara att patienter nu fritt kan välja vilken vårdcentral de vill vara knutna till utan också privata vårdföretags rätt att etablera verksamhet.

Men även annat i det s k fria vårdvalet kan redan på kort sikt urholka ekonomi och förutsättningar för vård och trygghet i framför allt de mindre inlandskommunerna. Invånare i exempelvis Slagnäs utanför den lilla inlandskommunen Arjeplog kan i det nya systemet komma att knyta sig till vårdcentralen i någon av arbetspendlingsorterna i Västerbotten och i Älvsbyn till Luleå eller Piteå.    

Det som är tänkt som en frihet och rätt  för patienten kan felhanterat – särskilt i vårt län - utvecklas till en vinstdrivande vårdmarknad som inte ger frihet för så många men hotar välfärden för alla.

Fortsatt bred enighet är därför nödvändig för att långsiktigt klara välfärden i Norrbotten. Vi behöver ha tyngd och kraft bakom det mesta i vår särskilda modell. Därför att vi har särskilda förutsätttningar i vårt län.

Det handlar om att orka kunna försvara de förutsättningarna för välfärd, vård och omsorg som vårt län lever med och har. Det handlar om att förmå regering och myndigheter att ta hänsyn till vår demografiska utveckling med allt fler allt äldre och i vissa delar kraftig minskande befolkning. Som i första hand leder till minskade skatteintäkter men också till minskade statsbidrag. Samtidigt som vi vill ha en lika vård för alla oavsett var i vårt stora glesbygdslän man bor.

Med samhällsutvecklingen i dagens Sverige kräver det inte bara handlingskraft och mod. Det kräver också bred enighet och ansvarstagande. Vården, tryggheten och framtiden behöver det. 

KENT ÖGREN
Landstingsråd (s)

Nyhetsbrev 090616 för utskrift

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-16 22:58