Ett Norrbotten för företagande och nya jobb

Sverige och Norrbotten behöver en modern och framtidsinriktad  näringspolitik för att få fler företagare med företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. Växkraften i entreprenörskap och småföretagande ska tas tillvara. Det handlar om ökade möjligheter att finansiera expansion, rekrytera nyckel personer, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader samt tillgång tillfungerande ekonomisk trygghet.

Det är avgörande för att vi ska nå målet med att Sverige har EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Norrbottens företag är en viktig del i arbetet för nya och bra jobb. Sverige och länet behöver kraften i Norrbottens företag.

Samverkan och samarbete mellan näringsliv, politik, akademi och de fackliga organisationerna, genom samverkansprogram och regionala innovationsråd är nyckeln till att Sverige och Norrbotten ska klara den globala konkurrensen.

Regeringen kallar näringslivet ett särintresse och har varken underlättat eller förbättrat villkor . Tvärtom har vardagen för entreprenörerna i de mindre företagen blivit både krångligare och otryggare.

Vi Socialdemokrater vet att det är för vi vet att det är i företagen de nya jobben skapas och att det är den tillväxtkraften som är grunden för en fungerande och hållbar välfärd. Ett framtidsinriktat näringsliv är förutsättningen för att Sverige ska nå vårt s-märkta mål EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

OM vi vinner valet:

För en stabil och långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt utveckling med god livskvalitet vill vi lova norrbottningarna att:

För en stabil och långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt utveckling med god livskvalitet vill vi lova norrbottningarna att:

  • Utveckla socialt företagande och föreningslivet för en breddad arbetsmarknad.
  • Stärka och effektivisera småföretagen möjligheter att få tillgång till riksvilligt kapital. Det ska bli lättare att ansöka och få snabbare service.
  • Investera i ett särskilt exportinsatser med särskilt stöd till exporten i de mindre företagen.
  • Stoppa användandet av småföretag som banker genom att korta betalningstiderna till 30 dagar.
  • Investera i strategiska forskningssatsningar för att stärka Norrbottens position som ett av landets viktigaste centrum för förnyelsebar energi.
  • Upprätta en regional företagsförmedling för Norrbotten
  • Inrätta ett regionalt innovationsråd för Norrbotten mellan näringsliv, politik och akademi.

En väl fungerande infrastruktur för fler jobb och nya möjligheter

Länets stora naturresurser och stora avstånd kräver en modern och utbyggd infrastruktur med väl fungerande kommunikationer. Exportinkomsterna från länets naturresurser bidrar till välfärden i Sverige och länet.

Underhåll och utbyggnad av länets infrastruktur har blivit kraftfullt eftersatt de senaste åren.

Vi kräver en framsynt fördelning av statens infrastrukturinvesteringar och vill nu göra hållbara investeringar för en hållbar utveckling.

Det handlar om Norrbotniabanan….

En aktiv arbetsmarkandspolitik kräver bättre transporter. I Norrbotten behöver vi vidga våra arbetsmarknadsområden via utbyggnad av snabbtåg. Norrbotniabanan måste byggas för att hålla ihop Sverige.

Med en socialdemokratisk regering kommer bygget att starta – det handlar om investeringar i människor, livsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

 -och Malmbanan….

Malmbanan måste också få den kapacitet som såväl gruvindustrin som möjlighet till persontransporter kräver. Banan måste på sikt få ett dubbelspår och i närtid ett dubbelspår mellan Kiruna och Narvik.  De brister och störningar som finns i norra Sverige är mycket allvarliga redan idag, och med tanke på den industriella expansion som pågår så måste dessa transportbehov tillgodoses om inte den framtida svenska tillväxten ska hämmas. I Norrbotten investeras de närmaste åren över 200 miljarder kronor i industrier och nyetablering. Det kräver politik och framsynthet att ta tillvara utvecklingsmöjligheterna.

…liksom delar av vägnätet…

Det nationella vägnätet måste få en bättre standard. E10, framförallt mellan Gällivare och Kiruna är en sträcka med många olyckor. Den måste få en högre standard som svarar mot klassningen som Europaväg . Det handlar om att den tunga industrins förutsättningar till transporter säkras via bärighetssatsningar.

-och  hamnarna och sjöfarten ….

Hamnarna i Bottenviken är strategiskt viktiga för att industrin fortsatt ska kunna konkurrera på goda villkor. Det är viktigt att  deges förutsättning att utvecklas Sjöfarten måste säkras året runt.

…likasom flygplatserna…

Utan fungerande flygtrafik hotas tillväxten i länets industrier liksom många av länets utvecklingssatsningar och näringar. På ett flera håll är flygtrafiken till norra Norrland helt beroende av upphandlad flygtrafik för tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft. 

 -och sist men inte minst bredband åt alla!

Norrbotten har en av Sveriges bästa bredbandsnät. Det är viktigt att fortsätta utbyggnaden för att ge alla norrbottningar och företag förutsättning att verka i Norrbotten men med världen som marknad.

OM vi vinner valet:

För en stabil och långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt utveckling med god livskvalitet vill vi lova norrbottningarna att:

●   Sätta spaden i marken och börja byggandet av första  etapp  från  Umeå av Norrbotniabanan

●   Offenssiva satsningar för att säkra på de  kommunala flygplatserna överlevnad

●   Vi kommer att fortsätta täppa igen de vita fläckar som finns i Norrbottens bredbandskarta.

●   Kräva att det  europeiska vägnätet rustas  så att de håller måttet för industri och trafiksäkerhet

●   Kräva pengar till tjälsäkring för att garantera länets behov av en väl fungerande infrastruktur

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-27 15:38