Goda livsvillkor en byggsten för framtiden

Vi vill att norrbottningarna ska ha en välfärd i världsklass. Vi vill säkra en gemensamt finansierad välfärd. Vi sätter jobben först för att också klara ekonomin och kvaliteten i vården, skolan och omsorgen. Därför är full sysselsättning det övergripande målet för oss även inom välfärdspolitiken. Vår välfärd bygger på att alla som kan arbeta också gör det. I Norrbotten ska välfärden vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Det är grunden i vår politik och förutsättningen för att välfärden bygger på individernas behov.

Ansvaret för välfärden – vård, skola och omsorg –ett gemensamt samhällsansvar och ska bygga på sammanhållning.  Alla ska bidra och alla ska få del.

Välfärden i Norrbotten bygger också på generell samhällsservice. Här är det  viktigt att staten tar ett ansvar för servicen i hela länet. Ekonomiska intressen får inte styra människors och orters tillgång till samhällsservice som tele,  datakommunikation, apotek, vårdcentraler och omsorg. Staten måste ha ett övergripande ansvar för att basservicen upprätthålls.

Den borgerliga regeringens politik har dock alltmer tydligt slitit isär landet. Det har inte bara  ökat  klyftorna i förutsättningar och utvecklingsmöjligheter öka utan också skapat nya djupa skillnader i enskildas livsvillkor. För närvarande satsar man på ett iögonfallande och både ovärdig och kortsiktigt flera miljarder i landets allra rikaste kommuner.

Istället för en rättvis utjämningsgaranti, som en förutsättning för den generella och rättvist fördelade välfärden, satsar regeringen miljarder på  olika urholkande tävlingsmoment. 

Ett  negativt konkurrenssystem där  verksamheter och patientgrupper ställs mot varandra. Som t e x  rehabiliteringsgarantin, sjukskrivningsmiljarden och kökortningsmiljarden – t o m  en äldremiljard.

 

Ett långsiktigt och brett folkhälsoarbete är avgörande för hur välfärd och livsmiljö i Norrbotten utvecklas. Därför vill vi fortsätta utvecklingsarbetet med bland annat satsningar på barns- och ungdomars psykiska hälsa.  Men vi vill också utveckla det arbete som inletts kring livsstilsval som övervikt, tobaks- och alkoholmissbruk.

Vård när du behöver den

För oss är det ett centralt mål för framtiden att alla i hela länet kan få en god kvalitetssäkrad och tillgänglig vård. Det förutsätter att vården är offentligt finansierad och styrs utifrån människors behov - inte efterfrågan eller vinstintressen. Vi ställer idag samma krav på privata vårdgivare som den landstingsdrivna så att alla har fritt att välja vårdgivare utan att vården eller enskilda drabbas.

 

För att långsiktigt trygga hög kvalitet och tillgänglighet för alla i hela länet vill vi nu satsa vidare på utvecklings- och förändringsarbetet – genomförandet av Närsjukvården. Det handlar om att långsiktigt klara såväl en stark ekonomi som kompetensförsörjning så att vi

 

 också har förmåga att ta tillvara nya medicinska metoder, behandlingar och läkemedel, som ofta är kostnadskrävande.

 

Ett huvudmål i arbetet med en god och tillgänglig vård är en köfri vård. Ingen ska vid sjukdom behöva vänta på behandling eller lindring.

 

God tillgänglighet genom livets alla skeden och oavsett var man bor i länet förutsätter också fortsatta satsningar på utveckling av IT i vården . Genom utvecklandet av distansöverbryggande teknik – glesbygdsmedicin -  kan vi stärka vardagskontakten mellan vården och patienten.  För oss är målet klart: det handlar om att säkerställa en god hälso- och sjukvård i hela länet.

 

För tillgänglighet, tryggheten och kvalitetssäkring vill vi också fortsätta utveckla den regionaliserade läkarutbildningen som på sikt kan minska vårt behov av stafettläkare.

Privatisering och utrealisationen av den offentliga tillgångarna

Omsorg när du behöver den

Vi vill ha ett samhälle där de äldre får stöd att kunna fortsätta ett gott liv i trygghet.

Det är viktigt att det finns olika boendeformer under livets gång. Seniorboenden eller trygghetsboenden, dit äldre kan flytta för att få gemenskap, närhet till service och anpassat boende är avgörande. Det gör att äldre kan bo i sina hem längre, i en miljö de själva valt. För de allra äldsta och svårast sjuka ska de särskilda boendena vara väl utbyggda och tillgängliga. Ingen ska behöva vara orolig för att man inte får det boende eller den omsorg man behöver.

För att kunna ta tillvara personalens kompetens och de gemensamma resurserna och göra omsorgen tillgänglig och trygg för invånarna i länet måste samverkan mellan kommun och landsting fortsätta utvecklas.

OM vi vinner valet:

För en stabil och långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt utveckling med god livskvalitet vill vi lova norrbottningarna att:

●   Öka andelen krav – och rättvisemärkta upphandlingar  inom offentlig verksamhet i kommun och landsting

●   Fortsätta satsningen på gratis akutsjukvård för barn

●   Att kommun och landsting får uppdrag till gemensamma projekt för att stärka barns och ungdomars hälsa och med kraft motarbeta spridningen av drogmissbruk

●   Ha en nollvision för köer i vården - ingen ska vid sjukdom behöva vänta på behandling eller lindring. 

●   Fortsätta arbetet för att minska antalet tonårsaborter med bl a  satsningen på fria p-medel

●   Fortsätta de långsiktiga satsningarna på personalrekrytering och utbildning av bl a läkare för att minska beroendet av s k hyrläkare

●   Stärka och utveckla arbetet kring bemötande i vården

●   Göra kraftfulla satsningar på ökad tillgänglighet och stärkt vård i glesbygden med bland annat utvecklandet av ehälsa och glesbygdsmedicin

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-27 15:34