Jobben-grunden för utveckling och nya möjligheter

Totalt sett i landet och på många håll i länet ligger arbetslösheten på en oacceptabelt hög nivå . Försämringarna i ersättningarna vid arbetslöshet och sjukdom gör också livssituationen mycket svår för väldigt många.

Den, i flera av länets kommuner, permanent höga ungdomsarbetslösheten är ett slöseri som riskerar att släcka framtidstron hos en hel generation. Arbetslösheten innebär ofta en tragedi för den enskilde, men följden blir också en stor påfrestning på kommunernas ekonomi och krympande resurser till välfärden. Med den höga arbetslösheten följer dessutom växande klyftor Det är ovärdigt och oacceptabelt.

För de alltför många arbetslösa ungdomarna är Socialdemokraternas nationella löfte  om den s k 90 dagarsgarantin en nödvändig förändring för möjlighet till utbildning, jobb eller praktik och personlig utveckling med egna självständiga kliv in i vuxenliv.

Framtiden och utvecklingen i länet kräver aktiv utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som skapar möjligheter att komma vidare till nya jobb. För oss socialdemokrater handlar det om att stärka tillväxtmöjligheterna  och stoppa utslagningen från arbetsmarknaden.

Vi vill ha en offensiv och modern arbetsmarknadspolitik där människor rustas för att kunna ta de nya jobb som kommer att finnas i en snabbt växande kompetensbrist.

Det goda arbetet

Starka fackföreningar är grunden för ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal har visat sig vara en framtids- och framgångsfaktor. Kommuner och landsting ska vara förebilder och alltid ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar och genomföra en löpande prövning av leverantörer och underleverantörer. Då krävs även en förbättrad lagstiftning kring upphandlingar. Att fackföreningar och arbetsgivare tar ett gemensamt ansvar för avtalen och dess innehåll är av avgörande betydelse för framtidens anställda.

Idag har vi alltför många och tragiska bevis på att lägsta pris och konkurrens med bristande arbetsmiljö fått en för stor plats upphandlingsverksamheten. Effekterna är inte bara dålig arbetsmiljö, hög olycksfrekvens och att svart arbetskraft används med lönedumpning som resultat . Det leder också bland annat till minskade premier för tjänstepension och att seriösa företag slås ut.

En annan av förutsättningarna för att arbetet ska vara långsiktigt är kunskap och kompetens om arbetsmiljöarbetet. Vi vill återupprätta den samordnade arbetsmiljöforskningen och stärka arbetsmiljöverkets resurser, roll och uppdrag. Det handlar dels om att stärka arbetsmiljöarbetet på de mindre arbetsplatserna men också att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån ett norrbottniskt perspektiv. Norrbottens unika förutsättningar med geografi och klimat ställer annorlunda krav på Arbetsmiljöverket och dess resurser.

För oss Socialdemokrater är det självklart att motarbeta lönedumpning och försämring av arbetsvillkoren, ställa krav på att kollektivavtalsenliga villkor för arbete för entreprenörer och hela underleverantörskedjan. Kravet ska gälla för alla löntagare, oavsett om de bor i Sverige eller arbetar här tillfälligt.

Den goda arbetsplatsen kräver också fortsatt arbete för jämställda och lika villkor på arbetsplatsmarknad och på arbetsplatsen. Samhället måste ta tillvara vilja och förutsättningarna till arbete och alla ska kunna erbjudas att arbeta 100 procent av sin förmåga men idag har många och nya grupper har fått sämre förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden och hårdare villkor på arbetsplatsen.

 Det är allas ansvar att se möjligheterna för funktionshindrade och aldrig låta någon behandlas illa beroende på sexuell läggning eller identitet

Efter decennier med krav om lika lön för lika arbete har de senaste årens utveckling åter ökat löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Arbetsmarknadens och arbetsplatsens krav tillsammans med fortsatt allmänt ojämlika villkor i vardagen har också på ett markant sätt ökat pressen på kvinnor. Det drabbar enskildas hälsa men också livskvalitet och utvecklingsmöjligheter.

I ett öppet och framgångsrikt Norrbotten är mottagande och snabb jobb etablering för nyanlända högsta prioritet – alla resurser och kompetenser måste tas tillvara.

Vi vill att Norrbotten blir ett föregångs län  i arbetet för att stoppa den kulturella och etniska diskrimineringen. Kommunerna och landstinget ska gå i täten och ha tydliga mångfaldsmål vid rekrytering. Arbetsgivare måste bli bättre på att ta tillvara möjligheterna till mångkulturella kompetenser. Det långsiktiga arbetet för att ta tillvara allas vilja till arbete och kunskaper är  nödvändigt för att klara länets utvecklingsarbete och framtidssatsningar -

OM vi vinner valet:

För en stabil och långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologisk utveckling med god livskvalitet vill vi lova norrbottningarna att:

●   Kommunerna och landstinget ska gå i täten och ha tydliga mångfaldsmål  vid rekrytering. Stimulera kompetensbaserad rekrytering och stödja socialt företagande

●   Starta ett långsiktigt och brett arbete för avskaffande av s k delade turer inom omsorg och vård i länets kommuner

●   Ta initiativ till att återupprätta och investera i såväl arbetsmiljöforskning och arbetsmiljöverkets verksamhet i hela landet

●   Norrbotten ska bli bäst i landet på arbetsmiljöarbet 

●   Kräva nolltollerans för dödsolyckor på arbetsplatserna

●   Kräva att kollektivavtalsliknande avtal gäller vid all offentlig upphandling

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-27 15:15