Norrbotten som framtidsverkstad för nya jobb och hållbar framtid

Miljö och klimatfrågan måste tas på största allvar. Genom skogen, vattenkraften och tillgång till områden för vindkraft har Norrbotten unika möjligheter att både medverka och leda utvecklingen mot ett mer uthålligt och förnyelsebart energisystem. Med kraftfulla och breda miljösatsningar, som ger en bättre livskvalitet med renare luft och en fortsatt biologiskt mångfald kan Norrbotten också bli ett drivande försökslän för ett nytt hållbart samhälle.

Vi alla måste ta ansvar för den förändring vi skapar genom vårt sätt att bo, leva, och förflytta oss. Vi behöver bland annat energieffektivisera och bryta oljeberoendet. Det sker både genom stora investeringar i ny teknik och små steg i vardagslivet. Alla ska ha möjligheterna att värna om miljön men den offentliga sektorn måste vara en förebild och ledande i  det arbetet. Det kommer att kräva en långsiktig attitydförändring för att förändra allt från transporter, uppvärmning av hus till vanlig vardagskonsumtion.

Regeringspartiernas oklarheter, trixandet med målen och utsläppsredovisningen, har på ett dramatiskt sätt bromsat upp det långsiktiga arbetet med svensk klimatpolitik. Bristen på långsiktighet hejdar miljösatsningar och klimatomställning. Långsiktigt riskerar Sverige att tappa i konkurrenskraft.

Länets naturliga förutsättningar med rik tillgång på natur kan och måste kombineras med ekologiskt hållbara satsningar. Både för besökare och länsinvånare. Gruvnäringens expansion-  och t ex  tillväxten i nya branscher som besöksnäringen - ställer krav på både nya lagstiftningar och ökad flexibilitet i regelverk och  etableringsbeslut.

Det ska vara enkelt, även för den enskilde invånaren, i vardagen  att bry sig om miljön. Avfallshanteringen och sopsorteringen ska fungera och kollektivtrafiken måste utvecklas i hela länet.

Men det ska också löna sig för företagare att arbeta med klimatfrågor och den offentliga sektorn ska ställa miljökrav i samband med upphandlingar.

Vi Socialdemokrater tycker att den offentliga verksamheten ska vara ledande i i miljöomställningen och att länets kommuner och landstinget ska gå i spetsen för en miljöanpassad och hållbar utveckling inom sina egna verksamheter. Målet måste vara att miljöcertifiera den offentliga sektorn.

Redan idag har Norrbotten tagit ett stort ansvar för att nå Sveriges mål om skydd av skog med känsliga biotoper men kommande generationer ska inte belastas med det vi konsumerar och producerar idag. De ur biotopsynpunkt unika skogar och ekologiskt känsliga miljöer måste skyddas så att de kan sparas till eftervärlden..

OM vi vinner valet:

För en stabil och långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt utveckling med god livskvalitet vill vi lova norrbottningarna att:

●    I samverkan med gruvindustri och miljö-teknikforskning utarbeta och kräva genomförande av ett nytt regelverk för återställning av brytningsområden och miljö-

●   Göra Norrbotten till ett föregångslän i det långsiktiga arbetet för både samhällets miljö-och energiomställning och enskildas möjligheter att ta miljöansvar i vardagen

●   Stärka kollektivtrafiken bland annat genom satsningar på biobränsle och utbyggt tågnät

●   Ge förutsättningar för ökad andel av rättvisemärkta och ekologiskt producerade produkter och livsmedel i den offentliga verksamhetens upphandlingar

●   Ta initiativ till att kunskap om miljö och miljöarbete blir en integrerad del i undervisningen i förskola – skola

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-27 15:48