Utbildning får människor och länet att växa

Det är viktigt att det livslånga lärandet kan ske i olika former och anordnas av olika utförare. Folkbildningens unika möjligheter måste stärkas och tas tillvara och nya modeller för samverkan mellan näringsliv, kommuner och skola behöver utvecklas.

Universitetet och forskningsinstituten är fortsatt oerhört viktig för länets – och näringslivets utvecklingsmöjligheter. Vi vill att universitetet ges förutsättningar att bidra till kompetens och forskning inom områden som stärker den tekniska utvecklingen både vid industrierna och nya branscher – även inom tjänstesektorn.

Alla har rätt till en bra skola

Utbildning är basen för en positiv utveckling.

Skolan ska – från förskola till universitet finnas för att utbilda och utveckla eleverna och studenterna. Det är nödvändigt för fortsatt framgång i Norrbotten och framtidstro och nya möjligheter.

 

Alla skolor i hela länet ska vara bra skolor och alla barn och ungdomar ska ha tillgång till en god och likvärdig utbildning. Trots krympande resurser och i ett läge med minskande elevunderlag på många håll i länet har länets s-styrda kommuner hittills klarat att prioritera kvalitet och bredd. Enligt vissa mätningar t o m ledande i Sverige. Men långsiktigt behöver mer göras.

Bland annat behöver elevunderlag och lärartäthet anpassas för att säkra fortsatt pedagogisk utveckling och kvalitet. Vi behöver också arbeta för att alla får förutsättningar att fler klarar högstadiet och vidare till gymnasiet. Bristande utbildning är den viktigaste orsaken till att ungdomar är långvarigt arbetslösa.

Målet för oss är att skapa en skola utan sociala klyftor. Resurser till skolor ska fördelas efter elevernas förutsättningar och behov. Varje barn ska ha rätt till det stöd han eller hon behöver för att nå kunskapsmålen och utvecklas efter sina förutsättningar. 

Då förskolan är starten på det livslånga lärandet är det där arbetet för en likvärdig skola måste börja.  Vi vill successivt fortsätta bygga ut den allmänna förskolan så att den är öppen för alla på heltid, oavsett vad föräldrarna gör.

Likvärdighet och tillgänglighet måste också prägla läxhjälp – det får aldrig bli en fråga om föräldrarnas inkomster och ekonomiska möjligheter. Läxhjälp ska erbjudas till alla barn.

Tyvärr har utvecklingen, nationellt i den svenska skolan, under en lång följd av år gått åt fel håll. För sjätte året i rad sjunker resultaten i grundskolan och färre elever är behöriga att komma in på gymnasieskolans nationella program.

Sverige har även tappat den tidigare tätpositionen vad gäller en likvärdig skola. Dagens och framtidens arbetsliv och samhälle kräver gedigna kunskaper av alla och därför måste samhället och skolan  kunna ge alla förutsättningar att klara utbildning och arbetsliv.

Som en viktig del av det livslånga lärandet vill vi ta tillvara folkbildningens unika möjligheter. Det är också viktigt att använda och utveckla metoder för validering så att erfarenheter, kunskaper och kompetens kan synliggöras

Genom den högre utbildningen och tillämpade forskningen som bedrivs på Luleå tekniska universitet har det  blivit  en central och kraftfull motor för länets utveckling och framtid.

Vi vill satsa i utbildning och forskning, i infrastruktur och i klimatsmarta lösningar. Det ger en hållbar utveckling, fler företag och nya jobb.

OM vi vinner valet:

För en stabil och långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt utveckling med god livskvalitet vill vi lova norrbottningarna att:

●   Ta ytterligare initiativ för att stärka det kommunala självstyret när det gäller friskolor

●   Skapa förutsättningar för  sommarskola för de elever i  6-9 som behöver extra stöd för att komma till gymnasiestudier och/eller yrkesutbildning

●   Mindre klasser de första åren – fler lärare och specialpedagoger

●   Införa ett öppet och tillgängligt system för läxhjälp. Ge alla rätt att ha hjälp med läxorna och avveckla et orättfärdigt system med möjligheter för de ekonomiskt resursstarka att avdrag s k läxrut. Vi vill införa ett system för alla.

●   Stärka IT och datortillgången i länets skolor

●   Fortsatta satsningar på samarbete med universitets forskning och utveckling kring vård, tekniska lösningar för industrin och alternativ energi och energieffektivisering

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-27 15:32