Peoples Dialogue!

- Seminarium om framtidens politik i Europa

Medverkande:

Åsa Westlund, europaparlamentariker
Billy Gustafsson, riksdagsledamot
Sonia Karlsson, riksdagsledamot

Samtalsledare:

Göran Färm,

Bakgrund

Vårt Europeiska parti ESP har inbjudit alla medlemspartier till en ”people´s dialogue” under reflektionsperioden som EU:s ledare tog beslut om i juni 2005. Socialdemokraterna i Sverige har beslutat att genomföra dialogen som en förberedelse inför den folkrörelsediskussion om Europa som ska genomföras år 2007.

Tanken är att alla partidistrikt fram till Påsk år 2006 ska genomföra ett möte var. På mötena ska 4 stycken olika sakområden diskuteras. Resultatet av diskussionerna från mötena kommer att sammanställas och redovisas som vårt svar till ESP:s kongress i höst om vår syn på den politiska dagordningen.

Tid: Måndagen den 10 april kl. 18.30

Plats: 

Sakområdena:

Jobb och ekonomisk tillväxt

Det första området som handlar om jobb och ekonomisk tillväxt ställer frågan hur vi får fler och bättre jobb? Hur kan Europa och medlemsstaterna klara både ekonomisk tillväxt och arbetslöshet? Här är diskussionen om Vaxholm, kollektivavtal och ordning och reda naturligt.  I februari 2006 röstar parlamentet om Tjänstedirektivet vilket gör frågan naturlig att diskutera. Andra frågor som ESP föreslår diskuteras är: EU:s roll om strategi för investeringar, bättre ekonomisk politisk samordning, energi och skattepolitik, modernisering av arbetsmarknaden, utbildning och forskning, lika lön och anti- diskrimineringspolitik.

Ett socialt Europa

Det andra området ställer frågor om det sociala Europa. Vad kan Europas länder göra för att förbättra sina välfärdsstrategier? Kan EU driva ett gemensamt ”Social Europe” en gemensam riktning? Övriga frågor som ställs är hur kan lagstiftning användas, ska EU godkänna miniminivåer, vad kan EU göra för de fattigaste regionerna, försvara den offentliga sektorn, kampen mot fattigdomen hur ska den se ut, vad är EU:s roll i demografistrategin?

Europa och globaliseringen

Det tredje området ställer frågor om Europa och globaliseringen. Hur kan EU klara en globalisering för européerna och resten av världen? Vad kan EU göra åt de ekonomiska konsekvenserna av globalisering. Hur uppnås bättre standard för löntagare och hållbar utveckling i miljöpolitiken, EU:s medverkan i internationella organisationer hur genomförs det, hur blir EU enat mot krig och mot konflikter, hur kan EU gå i spetsen för utveckling och bistånd?

”Hur mycket Europa”

Det fjärde området handlar om ”Hur mycket Europa”? Huvudfrågan är om vi kan få en gemensam syn för Socialisterna i Europapolitiken, ska vi definiera en EU:s värdekodex, finns det en gräns för utvidgningen, vad görs bäst i EU och i medlemsstaterna, folkliga förankringen hur blir den bättre, hur blir EU effektivare och öppnare, hur kan man förstärka demokratin och medborgarnas medverkan och inflytande?

För mer information se www.pes.org

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-03-29 10:54