Ungdomssatsningen!

Ungdomssattsning i Östergötland ska ge 1 000 nya ungdomsjobb!

Bakgrund:

Ungdomar har under senare år fått allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt upplever många företag att ungdomar som kommer via arbetsförmedlingen saknar insikt om de krav som arbetslivet ställer och följaktligen inte passar in i verksamheten.

Syfte:

Projektet ”Ungdomsarbetsmarknaden” syftar dels till att förbereda och motivera ungdomar inför mötet med arbetslivet och dels erbjuda värdefull arbetspraktik/utbildning som leder till en anställning med eller utan ett anställningsstöd. Deltagande företag får möjlighet att lära känna ungdomarna vilket underlättar framtida rekryteringar. De får också ett stöd i sin verksamhet som man annars inte skulle tagit sig tid eller ekonomi till att rekrytera till företaget.

Målsättning:

Att förändra attityder till bemanning och utveckling av arbetslivet och erbjuda ungdomar meningsfull arbetspraktik/anställning på både privata företag såväl som offentliga arbetsgivare.  

Genomförande:

Ungdomar i åldersgruppen (18-19 år) 20-30 år, som finns inskrivna som arbetslösa och uppfyller kraven för inskrivning på arbetsförmedlingen är berättigade att medverka efter beslut från arbetsförmedlingen. Dessa är också efter sex månader berättigade till så kallat Allmänt anställningsstöd. (Även Förstärkt anställningsstöd om man varit arbetslös i 24 månader)

Kontakter för samverkan med de fackliga organisationerna utvecklas för att avtal och miniminivåer ska upprätthållas i projektet.

Projektet inleds med en kartläggning av ungdomarnas utbildning och intresseinriktning.

Individuella mål formuleras. Information lämnas om arbetslivet och de krav som företagen ställer på sina medarbetare. Genom processhandledning höjs deltagarnas motivation samtidigt som attityder till arbetslivet förändras. Parallellt så kontrakteras/knyts ex antal privata företag, kommuner och landsting till ungdomsprojektet.

Deltagarna praktiserar/arbetar på ett företag/offentlig arbetsgivare enligt ett schema. Tanken är att deltagarna skall få möjlighet att presentera sig för arbetsgivaren, vilket ökar den enskildes möjligheter till arbete. Arbetsgivarna får möjlighet att lära känna den arbetssökande och förhoppningsvis vara beredd att anställa honom eller henne med eller utan subvention från staten.

Kostnader för deltagande:

Under en projektperiod är ungdomarna inskrivna i verksamheten som ombesörjer administration och kontinuerlig handledning/utbildning.

Ungdomarna får en föreslagen månadslön som överensstämmer med gällande avtal och marknadsmässiga villkor, vilket också är det belopp som företaget ansöker om anställningsstödet för, se separat kalkyl. Vidare kan vi finansiera utbildningsinsatser via de reguljära utbildningssystemen Ungdomarna ska vara ute i en praktik/anställning som präglas av arbetsplatsförlagd och kontinuerligt lärande.

Statistik från AMS avseende maj 2005

Ålder    Kategori    Östergötland   Linköping
18-19 Öppet arbetslösa    
Kommunal   Ungdomspraktik  73  8
20-24Öppet arbetslösa  3 733   1 269
 Ungdomsgaranti   192 15

Tillgängliga medel för anställningsstöd/ungdomar 55 miljoner kronor i länet

Vi utmanar arbetsgivare, privata såväl som offentliga, i länet att anställa ett antal ungdomar!
Vi utmanar myndigheter  att samverka för en verksamhet som ger ungdomar inträde på arbetsmarknaden!

Sidan uppdaterades senast: 2006-04-04 16:27