Det går bra för Sverige!

Målet för oss socialdemokrater är full sysselsättning. Så har det alltid varit. Så kommer det fortsätta att vara. Alla har rätt till ett arbete. Sedan 1994 har 300 000 fler människor fått ett arbete. Den svenska ekonomin går bra. Tillväxten är hög. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Men det räcker inte.

Med fler människor i arbete ökar rättvisan och människors frihet. Därför satsar vi på att fler människor ska komma i arbete. Fler och växande företag. Vi genomför den största enskilda satsningen på integration någonsin. Krafttag mot diskriminering och segregation! Vi genomför en stor satsning på ungdomar – jobb, utbildning och bostäder.

Nu när ekonomin går bra satsar vi på kunskap och utbildning åt alla. Mer resurser till elever som har svårt att klara kunskapsmålen i skolan. När alla får del av det livslånga lärandet så ökar rättvisan och Sverige klarar den internationella konkurrensen.

Nu när ekonomin går bra förbättrar vi äldreomsorgen. Den som har jobbat och slitit i hela sitt liv har rätt att känna sig trygg inför sitt åldrande. Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Och vi förbättrar tandvårdsförsäkringen så att alla kan gå till tandläkaren. Tänderna får inte bli ett klassmärke.

När det går bra för Sverige har vi råd att rusta för framtiden. Det gör vi genom att investera i människors kunskap och kreativitet. Det gör vi genom att minska klyftorna och öka kvaliteten i välfärden. Det gör vi genom att bygga det gröna folkhemmet. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

Vårbudgeten 2006: Fokus på äldre, ungdomar, nya jobb och integration

Budgeten innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt en tilläggsbudget för 2006. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Den svenska ekonomin utvecklas starkt. Tillväxten bedöms bli 3,6 procent 2006 och 3,0 procent 2007. Det är en upprevidering i förhållande till bedömningen i budgetpropositionen för 2006. Inflationen väntas öka gradvis från dagens låga nivåer för att 2007 vara nära Riksbankens mål på 2 procent. Ökningen väntas dock dämpas av låga hyresökningar, starkare krona och sjunkande oljepris.

Sysselsättningen vände uppåt under hösten 2005 till följd av en stark inhemsk konjunktur och aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sammantaget väntas sysselsättningen öka med omkring 80 000 personer 2006 och cirka 40 000 personer 2007, varav cirka 65 procent i den privata sektorn. Med de satsningar som föreslås i vårpropositionen väntas den öppna arbetslösheten falla till cirka 4,5 procent i slutet av 2006. Det innebär att arbetslöshetsmålet, enligt SCB:s tidigare beräkningsmetoder, nås i slutet av 2006.

Under 2006 beräknas statsskulden minska både som andel av BNP och i kronor. Sedan överskottsmålet infördes 2000 och fram till och med 2008 beräknas den offentliga sektorns finansiella sparande i genomsnitt uppgå till 2,0 procent av BNP. Därmed klaras överskottsmålet.

För 2006 och 2007 uppgår utgiftstaket till 907 respektive 949 miljarder kronor. Med förslagen i vårpropositionen uppgår marginalen till utgiftstaket till 2,7 miljarder kronor 2006 respektive 9,7 miljarder kronor 2007, vilket är väl i linje med de budgeteringsmarginaler som presenterades i budgetpropositionen för 2006.

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2006-04-18 16:12