Jobb och regional utveckling

Östergötland ska vara Sveriges mest attraktiva län att leva och arbeta i. Här finns boendemiljöer av vitt skilda slag – från Norrköpings och Linköpings tätbebyggelse och storstadsliv till landsbygdens och skärgårdens enskildhet och frihet, och allt däremellan. Den fjärde storstadsregionen innehåller olika miljöer och har stora möjligheter.

Vi socialdemokrater vill att du som östgöte ska vara fri att välja var i länet du vill bo, och ändå kunna ta del av arbetsmarknad, utbildningsutbud, kultur- fritids- och idrottsupplevelser med mera från hela länet. Kommungränser får inte vara ett hinder, och genom en väl utbyggd kollektivtrafik blir det också praktiskt möjligt att ta sig mellan kommunerna. Tågförbindelser såväl norrut mot Stockholm som söderut mot Småland och vidare till kontinenten förbinder Östergötland med omvärlden och öppnar nya arbetsmarknadsregioner för östgötarna.

Alla östgötar ska också ha möjlighet att gå till ett arbete. För oss socialdemokrater kommer jobben först! Det förutsätter ett starkt näringsliv, och att vi får fler och större företag. Vi vill stimulera nyföretagande och underlätta för företag att växa.

Arbetslöshet drabbar ungdomar extra hårt, och är därför extra viktig att motverka för unga. Genom praktikplatser, sommarjobb och bra utbildningar ger vi unga en entrébiljett till arbetsmarknaden.

Alla regionala frågor ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Vare sig det handlar om kollektivtrafik, arbetsmarknadspolitik, utbildning eller något annat ska vi sträva efter att ge både män och kvinnor rättvisa och jämlika möjligheter.

Östergötland ska vara en lärande region, med möjlighet att lära och lära om under hela livet. Genom ett väl utbyggt samarbete mellan kommuner, regionala aktörer och universitetet ger vi alla östgötar möjlighet att utbilda sig. Yrkesutbildningar på gymnasiet och i yrkeshögskolan, kommunal vuxenutbildning och universitetsutbildningar är alla viktiga delar i en socialdemokratisk utbildningspolitik för både jobb och bildning. För att en utbildning ska leda till jobb är det viktigt att den utformas i samverkan med företag och fackliga organisationer inom den bransch man utbildar sig till. Folkbildningen har också en viktig roll.

Östergötland ska också vara ett län där alla har möjlighet att vara friska och uppleva hälsa. Detta kräver ett aktivt folkhälsoarbete, för hälsa skapas inte främst i sjukvården. Alla offentliga aktörer som kommuner, landsting och statliga myndigheter måste hjälpas åt för att bekämpa orsakerna till ohälsa, vare sig det handlar om arbetslöshet, sociala klyftor, dåliga levnadsvanor eller något annat. Det förebyggande arbetet behöver bli bättre. Vi ser också positivt på att marknaden för hälsorelaterade tjänster och produkter växer, och vill stödja detta.

Hälso- och sjukvårdens uppgift är att bidra till en god och jämlika hälsa hos befolkningen. Sjukvården i länet, med både Hälsouniversitet och Universitetssjukhus i centrum, kan leverera vård av världsklass men behöver samtidigt bli bättre på flera områden. Detta kräver dock även mer resurser. Vi skriver mer om detta i vårt Hälso- och sjukvårdspolitiska program.

En bra hälso- och sjukvård förutsätter dock högteknologiska produkter, läkemedel och hjälpmedel som föds ur den avancerade forskning som finns vid ett universitetssjukhus, men oftast utvecklas färdigt av en entreprenör. Vi vill ytterligare stödja och förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i anslutning till vården.

Vårt län är och ska vara ett kulturlän av hög klass. För oss socialdemokrater är möjligheten att kunna ta del av och utöva kultur en självklar rättighet för alla. I Östergötland ska vi ha både våra högklassiga kulturinstitutioner och ett rikt fritt och ideellt kulturliv i föreningsform, med folkbildningen som en viktig stöttepelare. Vi ser att det fria kulturlivet behöver utvecklas och tillföras mer resurser.

Kulturen bidrar också till tillväxten. Dels genom att locka turister och besökare till länet, men också genom företagandet inom de kulturella och kreativa näringarna. Detta vill vi utveckla och stödja. Även idrotten är en viktig del av länets förenings- och kulturliv. Vi behöver både spets- och breddidrott i Östergötland, och de två förutsätter varandra.

Östergötland har, och behöver ha, ett varierat och starkt näringsliv. Tillverkningsindustrin är stark sedan länge och ska fortsätta att utvecklas och värnas, men även andra näringar behöver bidra till tillväxt och arbetstillfällen. Ett exempel är att Östergötland har goda förutsättningar för att utvecklas som transport- och logistikcentrum.

Besöksnäringen är ett annat viktigt område. I länet finns både storstad, landsbygd och skärgård. Här finns kultur- och naturupplevelser som kan locka många besökare och turister. Förutsättningarna är goda för att utveckla besöksnäringarna för att skapa fler företag och arbetstillfällen.

Andra områden som är viktiga för länet är jord- och skogsbruket, tjänstesektorn och den försvarsrelaterade högteknologiska industri som finns här.

Vi vill att Östergötland ska vara ett föregångslän i att möta klimat- och miljöhoten. Genom en miljöteknisk industri i framkant bidrar vi till att lösa stora samhälls- och världsproblem samtidigt som vi skapar arbetstillfällen och tillväxt i vår region. Vi ser också att kollektivtrafiken har en viktig roll i att minska utsläppen, och att offentlig verksamhet måste vara en föregångare i att bli miljövänlig och klimatsmart.

Många östgötar har sin bakgrund i ett annat land. Det är en enorm tillgång för vårt län. Vi socialdemokrater tror på mångfald, att olikheter kan mötas, utvecklas och berika varandra. Samtidigt ser vi en stor orättvisa och ett slöseri att många välutbildade människor med invandrarbakgrund idag går arbetslösa eller har ett arbete långt under deras kompetensnivå. Vi måste med aktiva åtgärder bryta denna utveckling. Nyckeln till en lyckad integrationspolitik är att få alla människor i arbete, och därigenom både få möjlighet till egenförsörjning och få en plats för naturliga möten mellan människor med olika bakgrund. Även föreningslivet kan spela en viktig roll.

Vi tror att förutsättningarna för att bedriva såväl en bra och högkvalitativ hälso- och sjukvård som en stark tillväxt- och utvecklingspolitik förstärks genom att vi tillsammans med andra län bildar en större regionkommun.

Detta är ett försök att kort sammanfatta vad vi vill göra med Östergötland om vi får förtroendet att leda landstinget och regionförbundet under kommande mandatperiod.

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter