Integration

Många östgötar har sin eller sina föräldrars bakgrund i ett annat land. Vi social­demokrater tror på mångfald; på att vi alla är olika men också på att olikheter inspirerar och utvecklar. Samtidigt som människor från andra länder blir en del av det svenska samhället drar vi också nytta och lärdom av deras erfarenheter, och samhället utvecklas till allas förtjänst.

Detta ställer dock krav på samhället och på politiken som vi som politiker inte alltid lyckats leva upp till. Idag går allt för många med utländsk bakgrund arbetslösa, eller har ett arbete som egentligen är långt under deras faktiska kompetensnivå. Många av dessa har lång yrkeserfarenhet och kvalificerade utbildningar med sig från sina ursprungliga hemländer. Orsakerna kan vara flera. En är tyvärr ren diskriminering och fördomar, som måste motverkas och bekämpas. 

Det handlar dock också om vår politik för introduktion och språkundervisning när man först kommer till Sverige. En kombination av bra språkundervisning och en tidig kontakt med arbetslivet är en viktig start. Även om man till att börja med inte alltid kan få ett arbete måste så ofta som möjligt någon form av praktikplats eller arbetsplatsförlagt lärande till. Genom att vistas i miljöer där man naturligt pratar svenska går språkutvecklingen snabbare, speciellt om man lyckas hitta en praktikplats eller liknande inom det yrkesområde som en person tidigare arbetat och är utbildad inom.

Möjligheten att validera yrkeskompetens och översätta betyg måste utvecklas. Vi måste också ge bättre möjligheter till att kunna komplettera utbildningar utan att behöva läsa om exempelvis en hel ingenjörs- eller läkarutbildning, och till riktad yrkessvenska inom vissa områden.

Arbete är alltså en nyckelfråga. Genom arbetet skapas möten mellan människor från olika bakgrunder, man får möjlighet till egenförsörjning och får en naturlig väg in i samhället. Att bekämpa arbetslösheten och skapa fler jobb är därför den kanske enskilt viktigaste frågan för att främja integrationen. 

Verklig mångfald skapas i möten mellan människor. Det är därför också viktigt hur våra bostadsområden ser ut och är planerade. Genom en väl genomtänkt planering och blandade upplåtelseformer och hyresvärdar i olika bostadsområden skapar vi också förutsättningar för en blandad befolkning i dessa områden. På så sätt skapas än fler naturliga möten, på skolor och vårdcentraler, på innergårdar och i kön till den lokala matbutiken.

Vi tror också att föreningslivet har en viktig roll att spela, som på flera sätt kan motsvara den som ett arbete har. Genom att mötas för ett gemensamt intresse utvecklas värdefulla möten och kontakter. 

Genom ett regionalt samarbete om bland annat flyktingmottagande och validering  av tidigare kunskaper kan vi skapa en likvärdighet över länet för den enskilde medborgaren, och verksamheter i olika kommuner kan dra nytta av varandras erfarenheter. Förutsättningarna för att etablera sig i det svenska samhället ska inte bero på var du bor.

 

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Se arbete och jobbskapande som grunden för en lyckad integrationspolitik.
  • Förbättra möjligheten till att snabbt få jobb eller praktik när man som nyanländ kommer till Sverige.
  • Att invandrade får sin yrkeskompetens validerad och betygen översatta till svenska.

 

 

 

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter