Andra viktiga näringar

Östergötland har en lång och stolt tradition av olika former av tillverkningsindustri. Den är viktig, och ska utvecklas och bevaras. Samtidigt ser vi behov av att peka på ytterligare några näringar där vi ser stor utvecklingspotential.

Ett sådant område är besöksnäringen

Östergötland är ett län som har det mesta. Skog, slätt, skärgård och insjölandskap. Stora och små städer, och allt däremellan. Flera stora konferenscentrum. Historia och moderna upplevelseindustrier, landets största djurpark, och andra natur-, kultur- och idrottsupplevelser av allehanda slag. Kort sagt finns utmärkta förutsättningar för att locka turister, affärsresenärer och utveckla besöksnäringen på flera områden. Genom ett samarbete mellan offentliga aktörer och näringslivet i branschen kan vi skapa både företag, arbetstillfällen och tillväxt för länet.

Besöksnäringen är speciell på så sätt att det som lockar besökare ofta inte är detsamma som generar de stora intäkterna och arbetstillfällena. I många fall är det som genererar mest intäkter sådant som boende, resor, mat, shopping och liknande. Det som lockar besökare kan däremot vara exempelvis kulturupplevelser, idrottsevenemang, naturupplevelser och andra mer gemensamma nyttigheter som i sig själva ofta inte är företagsekonomiskt lönsamma, men däremot samhällsekonomiskt. Genom att exempelvis stödja kulturen och idrotten och bevara viktiga naturmiljöer kan på så sätt samhället även bidra till besöksnäringens utveckling.

Samordning är ytterligare en viktig uppgift. Genom att exempelvis offentliga (eller samägda) marknadsföringsbolag satsar på att marknadsföra hela eller delar av Östergötland som besöksmål gentemot tänkbara besökare kan stora samordningsvinster göras och det blir enklare även för kunderna att hitta information om vårt län. Detsamma gäller tillskapande av exempelvis gemensamma bokningssystem, som både underlättar för den enskilde och kan skapa samordningsvinster för företagen.

Ett ytterligare steg i samordning och marknadsföring vore att skapa ett ”östgötakort” där fritt resande med kollektivtrafiken under en kortare period kombineras med fritt eller rabatterat inträde till intressanta regionala och lokala besöksmål.

Samtidigt behövs också mer direkt stöd till företagandet. Det kan handla om företagarutbildningar, kanske också nischade sådana mot besöksnäringen, och inte minst om att garantera tillgången på riskkapital för nysatsningar i branschen. Här ser vi att ALMI kan ha en viktig roll.

Vi vill utveckla dialogen med branschen om hur det offentliga ytterligare kan bidra till samordning och utveckling för att skapa tillväxt inom området.

 

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Satsa på besöksnäringen och turismen.
  • Skapa ett ”östgötakort” för att utveckla turismen i länet.
  • Genom ALMI garantera riskkapital till angelägna satsningar inom området.
  • Utveckla dialogen med besöksnäringen.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-22 09:40