Kollektivtrafik, transporter och infrastruktur

 

Kollektivtrafik är viktigt både för oss som privatpersoner och för samhällsutvecklingen. En väl utbyggd kollektivtrafik, anpassad efter behoven, ger den enskilda människan frihet och större möjligheter och ett rikare liv. Grunden är att bekvämt kunna ta sig till arbete eller studier, men det kan också handla om kultur, idrott eller andra fritidsaktiviteter. Genom en väl utbyggd kollektivtrafik får östgötarna tillgång till hela länets arbetsmarknad, till ett mycket större utbud av utbildningar och inte minst till kultur, natur, idrott och andra fritidsupplevelser. För företagen ökar utbudet av tillgänglig arbetskraft och möjligheten att kunna rekrytera anställda med rätt kompetens. Likaså ökar utbudet av besökare för kulturinstitutioner och företag inom upplevelse- och besöksnäringen. Genom en mer välfungerande arbetsmarknadsregion, och bättre förutsättningar för exempelvis handel och turism, kan på så sätt tillväxten öka. .

I en och samma familj kan det finnas flera helt olika behov av resor och resmål. För daglig pendling är det tidsåtgången ”från dörr till dörr” som är avgörande och vi vet att för de allra flesta går smärtgränsen vid en timmas enkel restid. Det är därför avgörande att kollektivtrafikens olika delar underlättar omstigningar och minimerar väntetider.

Pendeltågen är ryggraden i resandet inom länet. Ett nät av anslutande express- och stadsbusstrafik, där man lätt kan byta till och från tågen, ger fördelar för hela Östergötland. Varje kommun kan på så sätt kopplas till systemet och alla får förutsättning att utvecklas i en flerkärnig region. Genom att bygga Ostlänken, med två nya spår genom länet, blir den nuvarande stambanan tillgänglig för ökat pendeltågsresande och utbyggnad av fler stationer. Vi behöver också snabbare och modernare tåg för att leva upp till morgondagens krav.

Samhället är med och finansierar flera olika typer av resor. Det kan förutom den vanliga kollektivtrafiken handla om exempelvis skolskjutsar och färdtjänst Genom att samordna och integrera olika typer av resor kan vi både underlätta för enskilda resenärer och samtidigt spara resurser för samhället. Beställningscentraler utgör en viktig funktion och ska vara bemannade med personal som har god förmåga att lösa kundernas transportbehov.

 

Boende och miljö

En bra kollektivtrafik har även andra fördelar. Den ökar också den enskildes valfrihet när det gäller att välja var man ska bo. Det är därför viktigt att samhällsplaneringen tar hänsyn till detta och underlättar byggnation i nära anslutning till stationslägen.

Det är också en viktig klimatfråga. Genom att när det är möjligt ersätta bilresor med resor med kollektivtrafiken minskar vi utsläpp, energiförbrukning och klimatpåverkan. Vi måste väga in miljöaspekter när vi planerar för framtidens samhälle. Vi socialdemokrater har ambitionen att kollektivtrafiken ska ta en större andel av det totala resandet. Med den politiken har Östergötland bra förutsättningar att medverka till att klimatmålen kan uppnås.

Resor utanför länet

Vi måste kunna resa både inom och utom vår region. Kopplingen till omvärlden blir allt viktigare. Det är självklart att östgötarna ska ha möjlighet att resa med olika trafikslag. Flyg, tåg, bil, buss, båt är alla sätt att resa som måste finnas i vår nära omgivning. Arbetspendling blir en viktig faktor när världen krymper och andra arbetsmarknadsregioner kommer närmare.

Ostlänken är en tågsatsning som förbinder Östergötland med Mälardalen med attraktiva restider. Bättre kommunikationer med Stockholm är viktigt för att behålla regionens konkurrenskraft. Götalands- och Europabanorna kopplar söderut ihop vår region med kontinenten, via Göteborg och Malmö. Alla dessa investeringar kommer också att ge östgötarna tillgång till flera nya studie- och arbetsmarknadsområden på pendelavstånd.

Länsgränsen får inte vara en praktisk gräns för människor i deras vardag. Idag kan olika biljettsystem i olika läns kollektivtrafik försvåra och fördyra för enskilda resenärer som pendlar över gränserna. Vi vill underlätta för resenärerna genom att arbeta för att skapa gemensamma biljett- och kortsystem med kollektivtrafiken i andra, omkringliggande län.

Lands- och glesbygd

All trafik kan inte flyttas över till spår och det finns delar av länet som inte kan täckas av busstrafik. Bilen kommer därför att fortsätta att ha stor betydelse och det är viktigt för landsbygden att inte vägunderhållet eftersätts. Samtidigt krävs också annan infrastruktur i form av olika tekniker för bredbandsuppkoppling till Internet. Detta för att möjliggöra permanentboende i glesbygds- och skärgårdsområden och skapa möjlighet till distansarbete. Genom de fast boende skapar vi en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt samt möjligheter att ha levande och bärkraftiga områden hela året om.

Logistik och transporter

Östergötland har ett bra läge och bra förutsättningar för att fungera som logistik- och transportcentrum. Våra vägar, järnvägar, flygplatser och Norrköpings hamn är alla viktiga delar i att skapa och underlätta tillväxt i hela länet. Det är viktigt för det östgötska näringslivet att ha tillgång till transportnoder och terminaler även utanför Östergötland.

 

Östgötakortet

För att stödja en expanderande turist- och besöksnäring bör det införas ett ”Östgötakort” enligt modell från Stockholm och Göteborg. Kortet ska också ge fritt eller rabatterat inträde på intressanta turistmål i länet.

 

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Påskynda utbyggnaden av Ostlänken.
  • Öppna upp stationslägen i Åby, Malmslätt, Skänninge och Motala
  • Skaffa nya, moderna pendeltåg.
  • Att olika samhällsbetalda resor ska samordnas och integreras.
  • Ha närhet till goda kommunikationer för ökad valfrihet i boende i hela regionen.
  • Att tillgång till bredbandsuppkoppling ska finnas över hela länet.
  • Öka möjligheten att bo i gles- eller skärgård.
  • Satsa på Östergötland som logistik- och transportcentrum.
  • Införa ett ”Östgötakort” för att främja turismen. 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-22 09:24