Näringslivspolitiskt program

2015-2018

 

Förord

 I arbetet med att ta fram ett nytt näringslivspolitiskt program har vi både omprövat och förnyat vår politik för jobb och företagande. Vi är framtidspartiet i svensk politik och vår målsättning är att skriva ett program som behandlar dagens och framtidens utmaningar för jobb och näringsliv i Östergötland. Vi påstår inte att det är heltäckande. Men vi har en väldigt bra grund för att tillsammans med andra partier, näringsliv, arbetstagarorganisationer, akademien och andra föra ett samtal om framtiden.

Socialdemokraterna har av tradition högt förtroende när det gäller till växt och nya jobb. Det är av högsta vikt att förvalta det förtroendet och visa att vi har en modern och framåtsyftande näringslivspolitik för hela Östergötland. En politik som innebär att fler får möjlighet att packa sin matlåda och cykla till jobbet, att fler vågar starta nya företag och att befintliga företag får möjlighet att expandera. Distriktsstyrelsens förslag till näringslivspolitiskt program har skickats ut på remiss till organisationer, företag och privatpersoner för synpunkter.

Många kloka synpunkter har kommit in under remissrundan. Vissa har blivit inarbetade i det förslag du nu läser, andra kommer att beaktas när våra företrädare formulerar konkreta förslag och budgetar för kommuner, regionfullmäktige och riksdagen framöver.

Med vänliga hälsningar

Lena Micko
ordförande
Socialdemokraterna Östergötland


Inledning

Full sysselsättning skapar välfärd för både individen och samhället. Det är en grund för den ekonomiska tillväxten, och skapar utrymme för de reformer som behöver genomföras. Att fler kommer i arbete och att fler timmar arbetas totalt, är en förutsättning för ett bra samhälle. Därför är jobb- och arbetsmarknadsfrågorna centrala för samhällets utveckling. För att skapa förutsättningar för välfärden krävs satsningar på nya branscher och på bra villkor för företagen, fokus på utbildning och ungdomars arbete, samt satsningar på väl fungerande infrastruktur och trygghetssystem.


Nya och expansiva branscher

Fler jobb skapas genom växande företag i kombination med att det finns tillgång till rätt kompetens. Kunskap och utbildning utgör också grunden för nya idéer som kan omvandlas till arbetstillfällen. Politiska mål och beslut kan skapa bättre förutsättningar för fler jobb att växa fram i nya yrkesgrenar och i branscher där jobben kan expandera och bli fler. Några sådana framtidsbranscher som med rätt förutsättningar kan växa och bli än mer bärande av den ekonomiska tillväxten är kultursektorn, medicin, miljöteknik och andra gröna jobb och servicetjänster.

Vi socialdemokrater vill förbättra förutsättningarna och investera i skapandet av nya gröna jobb i Östergötland. Vi vill se en arbetsmarknad präglad av nya klimatsmarta produkter och tjänster som växer fram och exporteras. I vår region har det redan skett en stor omställning på arbetsmarknaden. Många arbetstillfällen inom exempelvis tillverkningsindustrin har försvunnit, men det finns utrymme för en större och mer kunskapsintensiv industriell sektor med betoning på miljö- och klimatsmarta lösningar. Det kräver dock en politisk vilja att ställa om och möta dagens utmaningar genom investeringar som är hållbara också
imorgon.

De hushållsnära servicetjänsterna har blivit allt vanligare förekommande. Fler vita jobb har skapats inom denna bransch. Servicesektorn har en potential att expandera och erbjuda sysselsättning åt ännu fler östgötar.

Genom att bredda ROT-avdraget så det även innefattar flerfamiljshus och allmännyttiga byggnader så skapar vi en efterfrågan på miljörenoveringar, upprustningar och anpassningar även till boende i lägenheter. Det genererar arbetstillfällen, positiva miljöeffekter samt möjlighet för alla i samhället att ta del av ROT.

• Öka stödet till företag som arbetar med klimatsmarta produkter
• Vi vill ha ett centrum i länet, en så kallad inkubator, för nystartade miljövänliga företag, där de kan få stöd och hjälp
• Utvidga ROT till att även innefatta flerfamiljshus och allmännyttiga byggnader

Företagandets villkor

Att regionens företag växer och utvecklas är viktigt för finansieringen av välfärden. Samtidigt är välfärden grunden för välmående företag. De är beroende av varandra. Det är viktigt med stöd till människor som vill starta företag, både när det gäller trygghet och rådgivning. Puffen eller hjälpen för att kunna och våga göra sin första anställning behöver utvecklas. Många företagare måste idag belåna hus och hem för att kunna investera i sitt företag eller idé. Det är mycket tydligt att det behövs regionalt riskkapital. Trygga människor vågar. Därför är det viktigt att också egenföretagare kan känna ekonomisk trygghet när livet förändras, exempelvis vid sjukdom eller föräldraledighet.

Det behövs stöd och hjälp för att göra de stora generationsväxlingar som många företag står inför. Offentliga regelverk behöver förändras och förenklas både när det gäller statliga, regionala och lokala myndigheter. Bristen på mötesplatser mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi är stor i dag. Att skapa mötesplatser är ett sätt att skapa grogrund för företag att växa. Spetskompetensen och de nya idéerna finns i akademin.

Tryggheten och långsiktigheten finns hos de offentliga aktörerna. Hos näringslivet finns kapital och affärskunskap. När man kombinerar dessa tre olika aspekter finns det möjligheter för nya affärsidéer att växa.

Vi vill skapa nya mötesplatser mellan akademi och näringsliv. På det sättet ges bättre förutsättningar för att stärka Östergötlands näringsliv. Kapital för innovationer är en bristvara. Därför vill också att de får uppdraget att skapa en fond för att stärka innovationskapital i Östergötland, främst riktade till mindre företag. Vi vill också öka möjligheten till distansutbildningar i de mindre orterna i länet. Det leder i sin tur till en ökad matchning av arbetskraft till näringslivet.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är ofta komplicerad och utgör ett hinder för små och medelstora företag att finnas med i upphandlingsprocessen. Genom att förenkla reglerna och kraven kan vi ge större förutsättningar för lokala företag att vara med och konkurrera mot de stora koncernerna.

• Underlätta generationsväxlingen
• Stöd till företag som vill starta och utvecklas
• Utred hur riskkapital kan bli tillgängligt för mindre företag
• Vidga möjligheterna att få tillgång till riskkapital
• Förenkla LOU så små och medelstora företag ges större möjlighet


Matchning

Vår målsättning är att företagens behov av utbildad arbetskraft snabbt ska matchas med arbetssökande som får rätt utbildning. Alltför många går arbetslösa idag, samtidigt som företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Metoden för att nå matchning är ett nära samarbete mellan skola, näringsliv och vuxenutbildning, samt fler collegevarianter som exempelvis vård- och teknikcollege.

De som står långt från arbetsmarknaden och är långtidsarbetslösa är i behov av olika stödåtgärder. Arbetsmarknadsutbildningarna har visat sig kunna ha positiva effekter för långtidsarbetslösa. Vår målsättning är att Östergötland ska ha lägst antal långtidsarbetslösa i landet i förhållande till folkmängd. Metoder för att nå dit är att alla har kommit in i arbetsmarknadsutbildning samt anställningsstöd inom ett år efter påbörjad arbetslöshet. Istället för Fas 3 kan exempelvis extratjänster vara ett bra alternativ. Dessutom krävs ett gemensamt ansvar från coachningsföretag, arbetsförmedling, vuxenutbildning och individen för att det är rätt utbildning som genomförs och att det finns jobb efter att utbildningen slutförts. Vi ser gärna försök med arbetsförmedlingar i en annan regi. Det skulle exempelvis kunna vara arbetsförmedlingar drivna av en kommun, en bransch eller fackliga organisationer.Vi vill också införa ett regionalt innovationsråd där företag, myndigheter och universitet kan mötas för att tillsammans stärka konkurrenskraften och förmåga att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer.

• Prova Östergötland som pilotlän för arbetsförmedlingar i alternativ regi
• Öka insatserna på utbildning inom bristyrken
• Ett regionalt innovationsråd ska bildas 


Ungdomars arbete

Idag står allt för många unga utanför arbetsmarknaden. För många innebär de första kliven in i vuxenlivet tyvärr också de första kliven in i långvarig arbetslöshet. De främsta hindren för unga i deras jobbsökande är otillräcklig utbildning och liten eller obefintlig arbetslivserfarenhet. Ungdomar som lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg, det vill säga utan sin gymnasieexamen, löper dubbelt så stor risk att bli arbetslösa.

Samhället, där skolan ingår, har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till en gymnasieexamen. Förskolan och grundskolan lägger grunden för detta, där ska elever få rätt stöd till sin egen utveckling redan från början – med kompetenta pedagoger som har tid för eleven. Samhället får aldrig ge upp på ett enda barn. Sommarskola, praktik på arbetsplats kombinerat med skolgången och läxhjälp som en rättighet för alla barn är andra insatser Socialdemokraterna står bakom. Sommarjobb till alla unga bör vara en målsättning för alla kommuner. Likaså bör kommunerna bli mer offensiva vad gäller exempelvis traineeplatser och mentorskapsprogram. Offentlig sektor står inför stora pensionsavgångar och här finns stor potential att låta äldre medarbetare överföra sina erfarenheter och sin kompetens. För ungdomar som står allra längst från arbetsmarknaden måste flexibla lösningar användas. Goda exempel finns att hämta från exempelvis Södertälje, där kommun, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet funnit goda lösningar för att erbjuda unga både arbete och studier. Unga som står utanför arbetsmarknaden står också oftast utanför våra gemensamma trygghetssystem. Dessa system är uppbyggda och anpassade till dem som redan befinner sig på arbetsmarknaden – en förutsättning för att omfattas är att man haft jobb tidigare. Konsekvenserna av detta är att arbetslösa unga inte fångas upp av trygghetssystemen. Den enda källan till försörjning blir då ekonomiskt bistånd (före detta socialbidrag). Kraven för att erhålla ekonomiskt bistånd är hårda – vilket är rimligt då det ska vara det sista skyddsnätet – men innebär också att den som uppbär biståndet har svårt att leva ett autonomt liv. Det är därför djupt olyckligt att ungdomar hänvisas till denna form av försörjning vid arbetslöshet. Här ska samhället gå in och garantera någon form av sysselsättning inom 90 dagar. Det kan vara genom arbete, praktik eller utbildning.

• Kommuner och landsting ska ta större ansvar för att ordna sommarjobb
• Unga östgötar ska erbjudas någon form av sysselsättning inom 90 dagar
• Alla ungdomar ska lämna gymnasiet med gymnasieexamen

 

Infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikationer i Östergötland

Kollektivtrafik och bra infrastruktur – både inom och till länet - är helt avgörande för sysselsättning och tillväxt. Ytterst handlar det om att östgötarna skall leva ett gott liv. Vi måste i ökad utsträckning resa ”grönt”. Kollektivtrafik är det avgjort bästa färdsättet eftersom det är miljövänligt, säkert och tryggt.Glädjande nog har beslut fattats om att bygga Ostlänken. Det kommer på sikt att ta cirka en timma mellan Stockholm och Östergötland. Samtidigt underlättas ökad spårkapacitet för våra pendeltåg. Ostlänken är en del av ett större projekt som i framtiden ska leda till höghastighetståg hela vägen mellan Göteborg och Stockholm. Byggandet kommer pågå i många år och om vi redan nu utbildar kompeten arbetskraft ger vi förutsättningarna för att jobben kommer till östgötska företag istället för företag i låglöneländer. I förlängningen innebär det också en kompetenshöjning hos arbetskraften i Östergötland. Det är också viktigt att ha en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik i anslutning till resecentrum. Vi ser en väl utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik som en del i arbetskraftsförsörjningen. Snabba och effektiva kommunikationer underlättar för näringslivet att rekrytera personal och lockar sannolikt företag till nya investeringar och etableringar. Det handlar inte enbart om tåg och vägar utan även se till att flyg- och sjötransporter stärks både för person- och godstrafik. Dessutom krävs satsningar på modern teknik och infrastruktur för att öka kapaciteten och möjligheterna att arbeta på den plats man befinner sig. IT-infrastrukturen måste förbättras och ökas i hela länet. Satsningarna på bredband och andra tekniska möjligheter för att säkerställa tillgången till både internet och mobila nätverk är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle, oavsett om man bor i staden eller på landsbygden.

Därför är det viktigt att arbetsgivare har en positiv inställning till flexibelt arbete och arbete på distans.


• Bygg ut kollektivtrafiken
• Skapa förutsättningar för arbetstagare i regionen att kunna ta de jobb som skapas när ostlänken byggs
• Förbättra IT-infrastrukturen
• Utbyggd kollektivtrafik på så kallade obekväma tider


Trygghet på arbetsmarknaden

I dagsläget är oron på arbetsmarknaden stor. Hög arbetslöshet, återkommande varsel och lågkonjunktur visar hur viktig tryggheten är för den anställde. Den som tillfälligt ställs utanför arbetsmarknaden ska inte bestraffas, utan åtgärder ska sättas in för att man åter ska komma snabbt i arbete. Det handlar om stöd för kompetensutveckling, så att man återigen är attraktiv på arbetsmarknaden. Det handlar också om att det finns ett system som skapar trygghet under den tid som man behöver ställa om – alltså en väl fungerande trygghetsförsäkring som kan användas under den tid man hamnar utanför arbetsmarknaden.

Under det borgliga regeringsinnehavet har det skett en maktförskjutning på arbetsmarknaden där arbetstagarnas ställning har blivit svagare. Vi vill skapa ordning och reda på arbetsmarknaden genom förstärkt lagstiftning
och förbättrade möjligheter att teckna kollektivavtal.

Kommuner och landsting upphandlar för miljarder varje år. Oftast är priset den avgörande faktorn och det är svårt att som beställare ställa krav på exempelvis schyssta arbetsvillkor. Vid alla typer av upphandlingar ska
köparen kunna sätta kriteriet på kollektivavtal hos säljaren.

• Alla ska ha en väl fungerande omställningsförsäkring
• Möjlighet att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar införs 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-20 10:03