Infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikationer i Östergötland

Kollektivtrafik och bra infrastruktur – både inom och till länet - är helt avgörande för sysselsättning och tillväxt. Ytterst handlar det om att östgötarna skall leva ett gott liv. Vi måste i ökad utsträckning resa ”grönt”. Kollektivtrafik är det avgjort bästa färdsättet eftersom det är miljövänligt, säkert och tryggt.Glädjande nog har beslut fattats om att bygga Ostlänken.

Det kommer på sikt att ta cirka en timma mellan Stockholm och Östergötland. Samtidigt underlättas ökad spårkapacitet för våra pendeltåg. Ostlänken är en del av ett större projekt som i framtiden ska leda till höghastighetståg hela vägen mellan Göteborg och Stockholm. Byggandet kommer pågå i många år och om vi redan nu utbildar kompeten arbetskraft ger vi förutsättningarna för att jobben kommer till östgötska företag istället för företag i låglöneländer. I förlängningen innebär det också en kompetenshöjning hos arbetskraften i Östergötland. Det är också viktigt att ha en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik i anslutning till resecentrum. Vi ser en väl utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik som en del i arbetskraftsförsörjningen. Snabba och effektiva kommunikationer underlättar för näringslivet att rekrytera personal och lockar sannolikt företag till nya investeringar och etableringar. Det handlar inte enbart om tåg och vägar utan även se till att flyg- och sjötransporter stärks både för person- och godstrafik. Dessutom krävs satsningar på modern teknik och infrastruktur för att öka kapaciteten och möjligheterna att arbeta på den plats man befinner sig. IT-infrastrukturen måste förbättras och ökas i hela länet. Satsningarna på bredband och andra tekniska möjligheter för att säkerställa tillgången till både internet och mobila nätverk är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle, oavsett om man bor i staden eller på landsbygden.

Därför är det viktigt att arbetsgivare har en positiv inställning till flexibelt arbete och arbete på distans.


• Bygg ut kollektivtrafiken
• Skapa förutsättningar för arbetstagare i regionen att kunna ta de jobb som skapas när ostlänken byggs
• Förbättra IT-infrastrukturen
• Utbyggd kollektivtrafik på så kallade obekväma tider

 

 

Till Näringslivspolitiskt program >>

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-20 10:36