Ungdomars arbete

Idag står allt för många unga utanför arbetsmarknaden. För många innebär de första kliven in i vuxenlivet tyvärr också de första kliven in i långvarig arbetslöshet. De främsta hindren för unga i deras jobbsökande är otillräcklig utbildning och liten eller obefintlig arbetslivserfarenhet. Ungdomar som lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg, det vill säga utan sin gymnasieexamen, löper dubbelt så stor risk att bli arbetslösa.

Samhället, där skolan ingår, har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till en gymnasieexamen. Förskolan och grundskolan lägger grunden för detta, där ska elever få rätt stöd till sin egen utveckling redan från början – med kompetenta pedagoger som har tid för eleven. Samhället får aldrig ge upp på ett enda barn. Sommarskola, praktik på arbetsplats kombinerat med skolgången och läxhjälp som en rättighet för alla barn är andra insatser Socialdemokraterna står bakom. Sommarjobb till alla unga bör vara en målsättning för alla kommuner. Likaså bör kommunerna bli mer offensiva vad gäller exempelvis traineeplatser och mentorskapsprogram. Offentlig sektor står inför stora pensionsavgångar och här finns stor potential att låta äldre medarbetare överföra sina erfarenheter och sin kompetens. För ungdomar som står allra längst från arbetsmarknaden måste flexibla lösningar användas. Goda exempel finns att hämta från exempelvis Södertälje, där kommun, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet funnit goda lösningar för att erbjuda unga både arbete och studier. Unga som står utanför arbetsmarknaden står också oftast utanför våra gemensamma trygghetssystem. Dessa system är uppbyggda och anpassade till dem som redan befinner sig på arbetsmarknaden – en förutsättning för att omfattas är att man haft jobb tidigare. Konsekvenserna av detta är att arbetslösa unga inte fångas upp av trygghetssystemen. Den enda källan till försörjning blir då ekonomiskt bistånd (före detta socialbidrag). Kraven för att erhålla ekonomiskt bistånd är hårda – vilket är rimligt då det ska vara det sista skyddsnätet – men innebär också att den som uppbär biståndet har svårt att leva ett autonomt liv. Det är därför djupt olyckligt att ungdomar hänvisas till denna form av försörjning vid arbetslöshet. Här ska samhället gå in och garantera någon form av sysselsättning inom 90 dagar. Det kan vara genom arbete, praktik eller utbildning.

• Kommuner och landsting ska ta större ansvar för att ordna sommarjobb
• Unga östgötar ska erbjudas någon form av sysselsättning inom 90 dagar
• Alla ungdomar ska lämna gymnasiet med gymnasieexamen

 

 

Till Näringslivspolitiskt program >>

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-20 10:34