Månadsbrev januari 2006

Sonia Karlsson

Riksdagens sista arbetsvecka i december hade jag arbete ”över öronen”. Under eftermiddagen den 16 december hade vi flera telefonsammanträden med Göran Persson som var i Bryssel och förhandlade om det finansiella perspektivet (EU:s långtidsbudget) Sista sammanträdet i EU-nämnden hölls under natten, mellan kl. 01.40 till kl. 02.50. När vi avslutade telefonsammanträdet hade vi förhoppningen att förhandlingarna skulle ros i hamn. Däremot hann inte Göran Persson komma hem till Sverige och informera riksdagen om förhandlingarna. Utan Göran Persson kom och informerade EU-nämnden (i riksdagens ställe) tisdagen den 20 december vid ett öppet sammanträde.

Vi såg det som mycket positivt att medlemsländerna hade kommit fram till en godtagbar kompromiss vad gäller EU:s långtidsbudget mellan 2007 – 2013. För svensk del har det varit särskilt viktigt att vi har kunnat reducera Sveriges nettoposition, vad gäller EU:s långtidsbudget. Vi har fått ytterligare drygt 1 miljard kronor per år till landsbygdsstöd och ca 418 miljoner kronor i en årlig extra rabatt på EU-avgiften.

Efter julledigheten var vi ett antal ledamöter från Östgötabänken och besökte Industrikompetens i Hackefors. Det var ett intressant möte där vi samtalade om industrins betydelse för vår försörjning i Östergötland och lite om att jobba i industrin. De ledande företrädarna i detta arbete, som vi träffade, är Thomas Nygren, VD Industrikompetens, Harry Nylund, projektledare Kompetensgapet och Jorge Palma ombudsman Metall avd 83.

Den 12 januari var jag hos Motala Metallpensionärer på möte i Gamla Folkets Hus. Vi diskuterade om olika åtgärder och förslag som nu kommer att genomföras i och med 2006 års statsbudget. Bland annat att budgeten innehåller ett massivt sysselsättningspaket och strategiska satsningar på företag och tillväxt. Sysselsättningspaketet ger 55 000 personer jobb, utbildning och praktik i både privat och offentlig sektor. Vi hade en bra diskussion, som ett problem framfördes att det var besvärligt för de pensionärer som har lägst pension. I årets budget så förbättrar vi bostadstillägget. Det är en viktig åtgärd för de ekonomiskt svagaste pensionärerna och det innebär en ökning med ca 150 kronor per månad som ger 1 800 kronor per år.

Riksdagen återupptog arbetet efter jul- och nyårsledigheten den 17 januari. I partiledardebatten den 18 januari aviserade statsminister Göran Persson att det kommer att göras en justering i vårbudgeten för bostadstilläggen till de sämst ställda pensionärerna. Det är 300 000 som kommer att få sitt bostadstillägg höjt från 91% av hyran upp till 93% av hyran. Detta kommer ytterligare att förbättra situationen för de pensionärer som har lägst pensioner.

Fredagen den 20 januari var jag på årets första Riksbanksfullmäktige, där vi fick träffa den nye riksbankschefen Stefan Ingves och vice riksbankschef Svante Öberg. Det var dagen efter riksbankens beslut om en höjning av reporäntan med 0.25% till 1.75%. Även om en höjning, så har vi fortfarande vid jämförelse internationellt en låg ränta.

Måndagen den 23 januari var jag på möte hos Metallpensionärerna i Linköping. Vi talade om innehållet i årets statsbudget, samt därutöver om aktuella politiska frågor.

Torsdagen den 26 januari hade finansutskottet sitt första sammanträde för året. Vi tog preliminär ställning till motioner om vissa förvaltningspolitiska frågor, samt motioner om bank- och försäkringsfrågor, kreditupplysning m.m. Fortsättning följer nästa månad.

Louise Malmström

Under december och januari har utbildningsutskottets och kulturutskottets ledamöter besökt folkhögskolor i landet för att försöka sätta fingret på det unika med folkbildningen och skapa oss en bild av villkoren och utmaningarna i framtiden inför den folkbildningsproposition som Lena Hallengren aviserat till våren. Jag har besökt de sju folkhögskolor som ligger i Östergötland och det har varit trevliga turer runt i länet. Nu är det dags att rapportera om våra besök till de på departementet som ska arbeta fram folkbildningspropositionen.

De folkhögskoleelever jag träffade vittnade om en särskild anda präglad av samarbete. För första gången fick de ta ansvar för helheten och stötta varandra i ett lärande som byggde på allas tidigare erfarenheter. De fick lära sig saker i sin egen takt och utvecklades inte bara kunskapsmässigt utan även socialt. Flera berättade om ett demokratiskt uppvaknande som lett till att de på olika sätt ville göra sig hörda, deras röst räknades ju lika mycket som alla andras. Många beskrev sitt nya självförtroende och fortsatta studieplaner, trots att de aldrig haft en tanke på högskolan förut eftersom de inte uppfattat sig ha läshuvud.

Det mest intressanta var dock hur de beskrev folkhögskolorna som en plats för människor som inte passar in någon annanstans eller är udda. Folkhögskoleelever har inte sällan lång arbetslöshet, missbrukarbakgrund, specialdiagnoser, kriminalitet, handikapp, mobbning eller ätstörningar i bagaget. På frågan om vad de hade gjort i dag om de inte hade gått på folkhögskola svarade de flesta att det faktiskt inte funnits några alternativ för just dem. Detta styrker oss i vår uppfattning att det är viktigt att värna en folkbildning som ju kräver en relativt liten insats för att ge stora vinster tillbaka, både mänskligt och ekonomiskt.

De utskottsmöten som gått av stapeln hittills i år har präglats av en del osäkerhet kring vilka förslag som ska få majoritet. Till exempel har högskolepropositionen bordlagts ett par gånger till följd av fördjupade diskussioner med samarbetspartierna kring innehållet. Oppositionen och Miljöpartiet förbereder också skrivningar kring fri etableringsrätt för förskolor som sannolikt kommer att få majoritet i kammaren och stora konsekvenser för kommunerna. Över huvud taget kan man säga att det i just utbildningspolitiken finns stora skillnader mellan (s) och (mp) vilket gör att det blir svårt att bedriva en effektiv nationell utbildningspolitik. Här skulle vi verkligen behöva ett annat parlamentariskt läge än dagens.

Slutligen vill jag uppmärksamma er på att ytterligare en nationell matematiksatsning kommer att genomföras i år för att angripa problemet med niornas försämrade matematikkunskaper. Nu handlar det om att se till att det finns matematikutvecklare med statligt stöd och ett särskilt stödmaterial i samtliga kommuner. Tidigare har beslut om en kompletterad examensordning för lärare med fördjupade läs-, skriv- och matematikkunskaper fattats, universiteten har fått 30 miljoner extra för att stärka matematikens ställning och Skolverket har fått i uppdrag att justera kursplanen för matematik. Allt för att förbättra grundskoleelevernas kunskaper i matematik efter att den internationella TIMSS-undersökningen visat på försämrade resultat hos våra 15-åringar.

Johan Löfstrand

Jul och nyår var ett välbehövligt avbrott i allt arbete. För egen del reste jag med min bror till Tanzania i Afrika. Där jag besteg Kilimanjaro (Afrikas högsta berg). Det var en otrolig upplevelse och totalt annorlunda mot att skriva betänkanden och debattera bolagsrätt. Jag var också på en kortare safari och jag rekommenderar alla att besöka Tanzania då det är ett fantastiskt land.

Men nu åter i vardagen har arbetet dragit igång med besked. Lagutskottet kommer under det här verksamhetsåret att behandla ca 25 propositioner vilket slutligen genererar totalt 35-40 betänkanden. Av dessa är förhållandevis många kopplade antingen till bolagsrätt eller konkursrätt som är mina ansvarsområden så våren innebär mycket arbete. Året före ett val brukar alltid vara innehållsrikt men den här våren har justitiedepartementet extra många propositioner som ska beslutas.

Förutom arbetet i utskottet kommer stora delar av vårens arbeta att bedrivas hemma i Östergötland. Med åtta månader kvar till valet är det viktigt att så många socialdemokrater som möjligt är ute och propagerar för vår politik. Januari och februari innehåller också många interna partimöten. Som arbetarkommunens ordförande i Linköping är man inbjuden till många föreningsmöten och fackliga möten vilket jag tycker är något av det roligaste med uppdraget. Under den sista veckan i januari så besökte jag Handels, Metall och SAAB:s s-föreningar. Komma ut till ett föreningsmöte och få prata politik, bryta idéer och samtala kring de framtida socialdemokratiska visionerna är oerhört inspirerande.

Billy Gustafsson

Denna gång tänker jag göra några korta nedslag i vad som förevarit den senaste månaden.

Mycket tid har gått till arbete i mitt utskott, konstitutionsutskottet (KU), där den allt överskuggande frågan varit regeringens hantering av tsunamikatastrofen. Man kan säga att det framför allt handlat om två delar: dels att fånga in hur ser det konstitutionella ansvaret ser ut för regeringen, dels vilka utfrågningar som är behövliga.

Det kan i sammanhanget behöva noteras att utskottets hantering inte är en rättegång eller i den meningen en juridisk prövning utan en konstitutionell granskning. Därav följer att den bild av dramatik som i alla fall delvis har byggts upp i media inte är helt rättvisande. Bland annat har uttrycket ”förhör” används felaktigt och leder tanken fel. Det är istället ett sätt för utskottet att via utfrågningar komplettera ett oerhört omfattande skriftligt faktaunderlag.

Många tror nog också att det är KU som behandlar frågan om misstroendeförklaring mot regeringen eller enskilt statsråd skall ställas. Så är inte fallet utan det är i riksdagen av dess ledamöter som misstroendeförklaring ställs. Ett yrkande om misstroendeförklaring måste väckas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För att ett yrkande skall vinna bifall måste mer än hälften av ledamöterna rösta för den. Självfallet kan misstroendeförklaring ställas i riksdagen med utgångspunkt från kritik av KU.

Inom ramen för mitt arbete i EU-nämnden har jag deltagit i överläggningar med företrädare för Bulgarien och Rumänien om deras ansökan om medlemskap i unionen.

Jag har också haft diskussioner med olika intresseorganisationer och från dessa kan nämnas träff med fackförbundet ST:s förbundsledning.

På hemmaplan har arbete med uppläggning av den kommande valrörelsen dominerat. Bland annat har vi haft en planeringskonferens en fredag – lördag. Det har också varit en del olika medborgarkontakter.

Anne Ludvigsson

Det politiska arbetet fick ett kort uppehåll under en välkommen julledighet.

Dagarna före jul var jag med Carin Jämtin i Riga för att inom SIW, socialistinternationalens kvinnoutskott, få igång samarbetet med våra systrar i de baltiska länderna. I början av januari var det dags för ett seminarium i Tallinn tillsammans med kvinnor från bl.a. Ryssland, Moldavien och Ukraina. Kvinnor runtom i världen ser Sverige som förebild och är imponerade av vad vi gjort i Sverige. Det är tre områden som kvinnor från dessa länder ser som det viktigaste att arbeta med, kvinnors politiska makt, våld mot kvinnor och prostitution/sexslavhandel. Vår sexköpslag diskuterade vi mycket. Att mycket återstår även i Sverige har de svårt att förstå. Men så är det ju faktiskt. Vi har samma prioriterade frågor men utgår från en helt annan plattform naturligtvis.

Det går bra för Sverige. Den ekonomiska utvecklingen är just nu mycket god. I budgetpropositionen gjorde finansdepartementet bedömningen att tillväxten skulle hamna på 3 procent i år. Med den utveckling som nu avtecknar sig kommer vi att skriva upp tillväxten till över 3,5 procent. Det sker samtidigt som de offentliga finanserna förstärks genom lägre utgifter för sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. Dessutom ökar skatteinkomsterna markant. Sammantaget förbättras de offentliga finanserna betydligt och kommer även i år att visa ett överskott på omkring två procent av BNP.

En stor fråga för svensk industri nu och i framtiden och som lyftes vid besöket på Industrikompetens i Linköping, är behovet av tekniskt utbildad arbetskraft. Intresset för tekniska utbildningar har minskat bland pojkar och bland flickor har det av flera skäl aldrig varit stort. Ett intressant koncept för att öka intresset är KomTek.

KomTek är ett sätt att tidigt väcka flickors och pojkars intresse för teknik och stödja deras kreativitet och företagsamhet. KomTek har kommunala musik- och kulturskolan som förebild. På KomTek kan flickor och pojkar på sin fritid bygga, konstruera och uppfinna. KomTek är en lustfylld väg till utveckling, där flickor och pojkar får möjlighet att se sig själva som framtidens ingenjörer, uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. Den svenska idén har på några år resulterat i tio KomTek. Jag har varit med i detta arbete från början och medverkade vid starten i Örebro 2003 och nu senast vid invigning i Järfälla. Hoppas också kommunerna i Östergötland blir intresserade. Den östgötska industrin är i stort behov av tekniskt utbildade människor.

Conny Öhman

För min del har januari månad till största delen handlat om tre aktiviteter.

Uppdraget i Europarådet har tagit sju arbetsdagar plus restid under månaden. Först två dagar i London. Min kommitté i Europarådet har alltid januarisammanträdet i London. Där ligger nämligen kontoret för EBRD. Detta är en europeisk bank för utveckling av central- och östeuropa.  Man kan jämföra med Nordiska Investerings banken. Banken ska alltså låna ut pengar till strategiska investeringar i denna region samt till små och medelstora företag. Europarådet är den parlamentariska basen för banken. Verksamheten går mycket bra och bidrar positivt till den ekonomiska utveckling som nu sker i denna del av Europa.

Programmet innehöll även ett besök på ett av världens största återförsäkringsbolag. Vid stora naturkatastrofer eller exceptionellt stora olyckor så är de flesta försäkringsbolag återförsäkrade i andra bolag. Detta för att sprida riskerna. Säkerheten i försäkringsbolagen ökar därmed kraftigt. Bland annat fick vi en redogörelse över hanteringen kring skadorna efter orkanen i New Orleans.

Besöket i London blev dock tre dagar eftersom Kastrups flygplats stängdes på fredagskvällen när jag skulle hem.

Europarådet har dessutom haft en veckosession i Strasbourg denna månad.  För svensk del var besöket av ambassadör Jan Eliasson veckans höjdpunkt. Han var inbjuden att hålla ett anförande kring reformarbetet i FN. Eliasson är ju för närvarande ordförande för FN:s 60:e  generalförsamling. Vår svenska delegation fick vid ett frukostmöte med Eliasson en intressant belysning av de problem som uppdraget innebär. Det är som att få 191 katter att sitta samtidigt sammanfattade han arbetsuppgiften. FN har 191 medlemsländer. Eliassons besök var mycket uppskattat av alla jag träffade i Strasbourg. Besöket innebar bra pr för både FN och Sverige.

För det andra har jag varit på ett antal besök hemma i länet under månaden.  Försäkringskassans kundråd (representanter för handikapprörelsen), Industrikompetens i Hackefors samt Folåsa behandlingshem utanför Vikingstad är exempel på besök

Årets första träff var på Östergötlands Nykterhetsförbunds årliga träff med politiker. Under ett stort antal år har ÖNF arrangerat denna träff mellan nyår och trettonhelgen.  Heder åt nykterhetsrörelsen.  Jag känner inte till någon organisation som så regelbundet försöker påverka politiker med sitt budskap.

I riksdagen har mesta tiden handlat om ett betänkande kring legitimation och skyddad yrkestitel för ett antal personalkategorier i sjukvården. Betänkandet handlar om att ge rätt till legitimation för audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer samt att skyddad yrkestitel införs för legitimationsyrkena optiker, kiropraktor och naprapat. Socialutskottet föreslår dessutom att regeringen snarast ska återkomma med förslag om att cytodiagnostiker ska ges rätt till legitimation.

Eftersom bandysäsongen pågår för fullt har jag självfallet passat på att se ett antal matcher.  Men jag måste erkänna att jag även varit på en LHC-match under månaden.

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-03-21 12:35