Investera i en bra sjukvård för äldre

En stor del av dem som utnyttjar och behöver sjukvården är äldre. Det är fullt naturligt. I takt med att vi åldras följer normalt nedsättning av funktioner i kroppen. För många sker denna förändring till en början långsamt för att så småningom övergå till en period med allt snabbare funktionsförsämring. För de flesta kompliceras denna fas i livet också av sjukdom och behovet av både omsorg och vård ökar. Vi vet samtidigt att sjukvården inte är organiserad att möta detta på bästa sätt.

Ansvarsgränser gentemot den kommunala äldreomsorgen är under denna period ofta otydlig. Därför vill vi genom samverkan ge uppdrag om en Äldrehälsovård på våra vårdcentraler, där sjukvården och den kommunala omsorgen tillsammans arbetar förebyggande. Där kan äldre medborgare erbjudas hälsoundersökning, få råd om goda levnadsvanor samt tips och hjälp med att anpassa och förebygga risker i hemmiljön. Frivilligorganisationer bör också erbjudas vara med i arbetet. Det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan den offentliga vården och frivilligorganisationerna är tydlig. Frivilligt arbete ska komplettera vården som utförs av professionella medarbetare i vården, inte ersätta den. Det kan handla om föreningar som erbjuder möjlighet till rörelse och friskvård, patientföreningar för de med kroniska sjukdomar eller andra föreningar som erbjuder sociala insatser och en möjlighet till meningsfull sysselsättning för den enskilde. Vården ska förmedla kontakter med de ideella föreningar som kan vara till glädje och nytta för patienten när så behövs.

För att så långt som möjligt undvika tröttande och icke nödvändiga sjukhusbesök vill vi förstärka möjligheten att få sjukvård i hemmet. Fler medicinska bedömningar bör göras i hemmet. När en sjuk, äldre person, ofta med nedsatt rörelseförmåga, behöver träffa sjukvården är det mera logiskt att den friska och lättrörliga personalen kommer till patienten än tvärtom. För att mer av vård skall kunna ske i hemmet måste också trygga omsorgsformer tillförsäkras. Detta kräver en fortsatt utveckling av samarbetet med kommunerna och den kommunala äldreomsorgen, såväl i olika boenden som inom hemtjänsten. Patienten ska aldrig märka av att olika aktörer är huvudmän för olika delar av den vård och omsorg som man behöver.

Vid de tillfällen när sjukhusvård är nödvändig, ska man mötas av en vård som är anpassad och organiserad för att möta sina behov av ett snabbt och värdigt mottagande och en god och trygg vårdsituation. Långa väntetider på akutmottagning bör undvikas och äldre med komplexa vårdbehov ska ha möjlighet att få ett särskilt och bättre omhändertagande.

En förstärkning av sjukvården för äldre handlar om att utöka uppdraget och ändra organisationsformer och arbetssätt för flera delar av sjukvården. Samtidigt tror vi inte att det går att göra utan att också utöka resurserna. Det kan komma att krävas både omfattande kompetensutveckling och i vissa fall fler medarbetare i vården för att klara av detta.

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Sjukvården i alla led är anpassad för äldres behov och förutsättningar. Detta kan kräva förändrade organisationsformer. 
  • Sjukvården i hemmet förstärks så att flera medicinska bedömningar kan göras i hemmet. Detta förutsätter bland annat en utökad läkarbemanning i hemsjukvården. 
  • Vi genomför en satsning på Äldrehälsovård tillsammans med kommunerna och frivilligorganisationer som kan förstärka det förebyggande arbetet. 
  • Vården av äldre tillförs mer resurser
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:35