Möt den psykiska ohälsan tidigt

De problem vi ser med psykisk ohälsa bland ungdomar fortsätter ofta upp i åren. Många människor mår allt för dåligt. Exempelvis vet vi att mellan trettio och fyrtio procent av dem som söker hjälp på våra vårdcentraler i grunden gör det för någon form av psykosociala bekymmer. Trots det är vården inte organiserad eller bemannad för att möta dessa behov. Samtidigt vet vi att den mer specialiserade psykiatrin är har långa väntetider och brist på vårdplatser. Utrymme behöver skapas för ett bättre omhändertagande. 

Det behövs betydligt mer av vård och stöd för psykisk ohälsa närmare människors vardag. Våra vårdcentraler ska bli bättre rustade för att kunna möta behoven av psykosociala åtgärder. Även samverkansformer som exempelvis Ungdomshälsorna är ska uppmuntras och vidareutvecklas. Det är också viktigt att de metoder som används är evidensbaserade och därmed bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Då är det självklart att vården, genom handlingsplaner och vårdprogram, arbetar enligt de nationella riktlinjer som finns, exempelvis för depressions- och ångestbehandlingar. Vi måste se till att på allvar kunna möta den psykiska ohälsan närmare människors vardagsmiljöer. Vården måste bli bättre på att uppmärksamma och möta psykisk ohälsa också hos äldre patienter.

För dem som är svårast sjuka krävs en utbyggd samverkan mellan de insatser som görs av kommun och landsting. Ofta finns sammansatta behov som kräver insatser från olika samhällsorgan.

Missbruks- och beroendevården omfattar såväl psykisk som social och medicinsk ohälsa. Antalet personer med missbruks- och beroendeproblem har ökat, och vården klarar idag inte av att leva upp till de behov som finns. De nationella riktlinjer som finns för att åstadkomma en bra och evidensbaserad vård inom området efterlevs ännu inte. För att lösa detta tror vi att det behövs både nya sätt att arbeta på, och mer resurser. Den som har hamnat i, eller riskerar att utveckla missbruk eller beroende ska så tidigt som möjligt erbjudas vård och samordnade insatser från såväl den landstingsdrivna sjukvården som den kommunala socialtjänsten. En god samverkan är en förutsättning för att missbruks- och beroendevården ska kunna fungera bra.

Vi vill också att landstinget i samverkan med kommunerna skapar ett nytt verksamhetsnära behandlings- och kunskapscentrum för missbruks- och beroendevården i Norrköping. Till ett sådant centrum knyts naturligt forsknings- och utvecklingsarbete på området. 

Hälso- och sjukvården måste hela tiden vara beredd på att möta nya diagnoser och nya typer av missbruk. Det kan exempelvis handla om spelmissbruk eller olika sorters dator- och internetmissbruk.

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Sjukvården är organiserad för att möta de behov som patienterna har.
  • Vi genomför en satsning för att förstärka vård och stöd för människor med psykisk ohälsa, närmare deras vardagsmiljöer, som innebär både mer resurser och ändrade organisationsformer. 
  • De nationella riktlinjerna för depressions- och ångestvård läggs till grund för den typen av vård . 
  • Missbruks- och beroendevården tillförs mer resurser.
  • De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården läggs till grund för missbruksvård i länet. 
  • Det skapas ett behandlings- och kunskapscentrum för missbruks- och beroendevård i Norrköping. Till detta ska forsknings- och utvecklingsarbete knytas. 
  • Vården är beredd på att möta nya typer av missbruk och diagnoser.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:34