Satsa på hälsan och på att förebygga sjukdom

Om vi ser hälsa som något mer än frånvaron av sjukdom, som såväl fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande, så räcker inte sjukvården till för att uppnå detta. Orsakerna till ohälsa återfinns ofta i sociala och ekonomiska ojämlikheter och klyftor. Inte minst kan stor och långvarig arbetslöshet skapa sådana problem. För att alla människor ska uppleva tillvaron meningsfull, begriplig och påverkbar måste alla samhällsaktörer, statliga, regionala och lokala hjälpas åt att bekämpa orsakerna till ohälsa. Inte minst handlar det om att alla ska ha möjlighet att försörja sig, kunna vara del av en social gemenskap och ha möjlighet till kulturella upplevelser. Även de som har begränsad arbetsförmåga ska ha rätt att arbeta heltid efter egen förmåga.

Det handlar också om att aktivt främja hälsa och förebygga sjukdom. Det arbetet måste börja tidigt. Mycket bra görs redan i våra skolor, men mer måste till och samverkan mellan skolorna och sjukvården behöver bli bättre. En god och bred utbildning rustar oss också för ett långt liv i ett allt mer komplicerat samhälle.

När förutsättningarna varierar måste också insatser och arbetssätt kunna göra det. För att kunna utjämna skillnader i hälsa vill vi i högre grad än tidigare arbeta med riktade strategier mot områden och befolkningsgrupper. Det gäller inte minst vården av människor som har sin bakgrund i andra länder och kulturer. Här är arbetet med Hälsokommunikatörerna ett bra exempel på hur man kan arbeta

En viktig del i det förebyggande arbetet är att arbeta skadepreventivt. Även detta måste genomföras gemensamt mellan olika samhällsaktörer. En god fysisk miljö i såväl hem som på arbetsplatser är en viktig del i detta arbete, liksom möjligheten för alla människor att ha goda levnadsvillkor och möjlighet till fysisk aktivitet. Genom ett aktivt skadepreventivt arbete kan många olyckor och skador förebyggas, till gagn för såväl den enskilde patienten som för sjukvården. Det är också viktigt att ett gediget forskningsarbete genomförs inom detta område.

Perspektivet måste också stärkas i själva sjukvården. Människors måste ges möjlighet att själva får vara delaktiga i sin vård och att själva kunna påverka sin hälsa. Genom att arbeta hälsofrämjande kan sjukdomar och skador ofta förhindras eller lindras innan de bryter ut. Det är bättre för den enskilde och mer effektivt för vården. Att ge motion på recept är exempel på en insats vården kan göra.

Hälsa och tillväxt hör också ihop. Dels genom att en befolkning med god hälsa bidrar mer till vårt gemensamma bästa, och dels genom att skapa en marknad för hälsorelaterade tjänster och produkter.

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Sjukvården arbetar för att skapa hälsa, snarare än att endast bota eller lindra sjukdomar.
  • Sjukvården betonar och utvecklar det friska, även hos den som lider av långvarig sjukdom eller funktionshinder.
  • Sjukvården i högre grad än idag arbetar med att främja en hälsosam livsstil med en sund kosthållning och fysisk aktivitet, fri från missbruk av tobak, alkohol eller andra droger.
  • Sjukvården arbetar hälsofrämjande och skadeförebyggande tillsammans med övriga delar i samhället.
  • Det förebyggande arbetet börjar tidigt i barn och ungas liv.
  • Vi arbetar riktat mot viktiga områden för att utjämna skillnader i hälsa.
  • Det skadepreventiva arbetet och forskningen är prioriterade områden.
  • Folkhälsoperspektivet är en del av alla politikområden.
  • Vi uppmuntrar och stödjer en marknad för hälsorelaterade produkter och tjänster, bland annat genom samarbetet Hälsans Nya Verktyg där landstinget ingår. 
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:32