En bra och likvärdig vård för alla

Behoven skiftar mellan individer såväl som mellan grupper i befolkningen och mellan olika geografiska områden. Hälso- och sjukvården måste i alla delar vara anpassad efter detta. Likvärdighet i hälsa och vård förutsätter att vi kan hantera att behoven skiftar.

Resursfördelningen är strategiskt viktig. Den ska ske efter behov, såväl mellan befolkningsgrupper som mellan länsdelar eller delar i en kommun.

En likvärdig vård förutsätter en bra uppföljning av kvalitet och medicinska resultat på alla vårdenheter i Östergötland. Detta ska ske både genom egna mätningar i landstinget och genom att man deltar i Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Landsting liksom i Socialstyrelsens kvalitetsregister. Skillnader ska följas upp och utvärderas. Det är inte acceptabelt att vården för en del av befolkningen i Östergötland är sämre än den är för andra. Socialstyrelsens riktlinjer för vården inom olika områden ska följas.  All vård som ges i Östergötland ska vara god vård.

Det är också viktigt att uppmärksamma och utvärdera eventuella skillnader i kvalitet och bemötande i vården som kan förekomma beroende på exempelvis socioekonomisk status, kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning. Om skillnader kan påvisas ska de också systematiskt åtgärdas, med målet att alla ska få en god och likvärdig vård.

Hälso- och sjukvården måste också kunna uppmärksamma och bidra till att motverka fysiskt och psykiskt våld mot utsatta grupper.

Vi vill stödja och uppmuntra såväl forskning om såväl ojämlikheter i vården som utvecklingsarbete kring hur sådana ojämlikheter kan åtgärdas.

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

Resurserna fördelas efter behov.

  • Vi använder kvalitetsmätningar i vården för att följa upp och åtgärda otillräckliga resultat.
  • Socialstyrelsens riktlinjer för olika typer av vård ska följas på ett likvärdigt sätt i hela länet.
  • Vi arbetar för att all vård i Östergötland ska vara god vård.
  • Man följer upp och motarbetar påvisade skillnader i kvalitet och bemötande i vården mellan olika grupper i befolkningen.
  • Vi stödjer forsknings- och utvecklingsarbete kring att uppmärksamma och åtgärda ojämlikheter i vården.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:40