Valfrihet och inflytande på människors villkor, inte på marknadens

Som patient ska man ha en självklar rätt till inflytande över den vård man får. Så är det inte alltid idag. En viktig del är den självklara rätten att välja vårdcentral. Någon kanske vill ha den vårdcentral som ligger närmast där man bor, eller en som ligger närmare jobbet. Någon kanske vill behålla en vårdcentral man är nöjd med när man flyttar, eller vill välja bort en för att den inte är tillräckligt bra. Det kanske finns en vårdcentral som specialiserat sig på en viss typ av patientbehov. Oavsett anledning ska rätten att välja vara självklar. Vi säger därför ja till ett vårdvalssystem inom primärvården i Östergötland.

Vi säger samtidigt nej till det system med fri etableringsrätt som införts av den borgerliga regeringen. Det kan aldrig vara acceptabelt att ge privata bolag fri tillgång till skattemedel för sin verksamhet. Detta riskerar att leda till en koncentration av sjukvårdens resurser till våra stora kommuners innerstäder, och därmed en utarmning av vården i bostadsområden och på landsbygden. Så får det inte bli. Den fria etableringsrätten ska avskaffas i primärvården och inte införas inom några andra delar av vården.

Det är viktigt att ett vårdvalssystem är utformat så att det alltid ska finnas resurser för alla vårdcentraler att möta sina patienters behov, även om behoven är stora och komplicerade. Vårdcentraler i utsatta områden måste få de resurser de behöver för att klara sina uppdrag. Uppdragen måste också kunna variera efter de behov som finns bland vårdcentralernas olika patientgrupper.

Inflytandet för patienten får aldrig begränsas till bara rätten att välja vårdcentral. Det handlar om så mycket mer. Vi vill att patienten ska få vara delaktig i utformningen av sin egen vård, för att den bättre ska bli anpassad efter de egna förutsättningarna och behoven. Det är extra viktigt om man ofta eller under längre perioder är beroende av vårdens insatser.

Alla verksamheter i sjukvården ska arbeta systematisk med brukarinflytande och brukarsamråd. Ett sätt kan vara att det finns brukarråd knutna till olika vårdverksamheter. På så sätt kan man föra en dialog med patienter om vårdens utformning och villkor. Patient- och handikappföreningarnas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas tillvara. Dessa föreningar har en viktig roll som kravställare och påtryckare gentemot såväl sjukvårdsverksamheten som mot politiken.

Brukarföreningarna kan också spela en viktig roll i att utbilda och stärka patienter med långvariga eller kroniska sjukdomar. Genom information och kunskap om sin sjukdom eller funktionsnedsättning ökar möjligheten till egenvård och till att förebygga skador eller förvärrande av sjukdomstillståndet. Detta informations- och utbildningsarbete fungerar som bäst när det utförs av föreningarna, men med stöd av och i samverkan med sjukvården.

Utbildning om egenvård och för att öka möjligheten att ta eget ansvar för sin hälsa kan också med fördel utföras i samverkan med andra aktörer som exempelvis Apoteket eller olika friskvårdsentreprenörer.

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Patienten har en självklar rätt till inflytande över den vård man får.
  • Medborgaren alltid får välja vilken vårdcentral man vill ha som sin fasta sjukvårdskontakt.
  • Vi avskaffar den fria etableringsrätten för vårdföretag inom primärvården.
  • Resursfördelningssystemen inom sjukvården ser till att det finns tillräckliga resurser för att möta stora behov hos patientgrupper och i bostadsområden.
  • Alla verksamheter i sjukvården arbetar systematiskt med brukarinflytande och – samråd. 
  • Landstinget uppmuntrar och stöttar såväl brukarråd knutna till verksamheter som patient- och handikappföreningar.
  • Utbildningsinsatser om egenvård och egenansvar för hälsan utförs i samverkan med såväl brukarorganisationer som andra externa aktörer.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:40