Vården ska finnas där när den behövs

När någon behöver hjälp av vården ska den ges snabbt och utan orimliga väntetider. Det är extra viktigt att den första kontakten går så snabbt som möjligt. Ofta sker detta på vårdcentralen. Det kan också vara via sjukvårdsrådgivningen på internet eller telefon, som dessutom har en viktig roll i att snabbt ge hjälp för egenvård av lättare åkommor. Det första besöket hos läkare eller annan sjukvårdspersonal ska också ske i snar anslutning till denna kontakt. En ökad tillgänglighet handlar också om att man ska kunna komma på olika tider på dygnet, och inte bara mitt på dagen på vardagar.

Detta fungerar allt för ofta inte idag, och tillgängligheten varierar för mycket mellan olika vårdcentraler. Det måste åtgärdas.

Vårdgarantin, rätten till såväl snabb första sjukvårdskontakt som rätten att få planerad vård inom som mest nittio dagar, ska självklart gälla inom Östergötland. Den ska utvidgas till att gälla alla processer i vårdkedjan, inklusive utredning och rehabilitering. Tillgänglighetsarbetet måste också omfatta mer än det gör idag. En stor del av vården är akut, och där behöver såväl uppföljningen av som utvecklingsarbetet med tillgänglighet förbättras. Det handlar exempelvis om väntetiderna på akutmottagningarna, som idag kan vara orimligt långa. Ett annat exempel är cancervården, där ledtiderna mellan olika delar i vårdkedjan ofta ur ett patientperspektiv är för långa. Det handlar även om tillgängligheten för kroniker och funktionshindrade till olika rehabiliteringsinsatser.

En viktig del av tillgänglighetsarbetet handlar också om information. När patienten måste vänta ska man ha rätt till information om hur länge och varför väntetiden uppstår. Handlar det om en planerad operation ska man få information om det planerade datumet direkt när operationen bokas in. Sjukvården ska i högre grad än idag möjliggöra för patienter att få ta del av information om sin egen vård via internet.

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Tillgängligheten till vården är god.
  • Vårdgarantin, med ”0-7-90-90”, samt ”30-30” för barn- och ungdomspsykiatrin, ska gälla i Östergötland. Detta innebär att man ska få sin första telefonkontakt med sjukvården samma dag som man ringer, komma till sjukvården senast inom sju dagar, samt få specialistläkarbesök och behandling inom maximalt 90 dagar, eller 30 för barn- och ungdomspsykiatrin. Självklart är detta maxtider och ambitionen ska vara att det går så snabbt som möjligt. 
  • Vårdgarantin ska utvidgas till att även omfatta utrednings- och rehabiliteringsinsatser.
  • Skillnader i tillgänglighet mellan olika vårdcentraler följs upp och vid behov åtgärdas.
  • Vi bedriver ett aktivt arbete för att följa upp och korta väntetiderna på våra akutmottagningar. Om väntetider uppstår på akutmottagningen skall man som patient alltid få upplysning om orsaken och om hur länge väntetiden förväntas bli.
  • Patienten har rätt till ”tid direkt”. Besked ska ges om tidpunkt för nästa steg i vårdkedjan vid besöket på vårdcentralen.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:39