Resurser och skatter på rätt nivå

Vi har redan konstaterat att sjukvårdens resursbehov är stort på både kort och lång sikt. Vi ser idag stora befolknings- och patientgrupper vars behov av vård inte är tillgodosedda. På längre sikt ökar behoven kraftigt.
 
Vår bedömning är att detta inte fullt ut kan klaras av med effektiviseringar av sjukvårdsorganisationen. Om vi skulle lösa problemet endast genom att minska det offentliga åtagandet för vilka sorters sjukvård som ska erbjudas skulle konsekvenserna bli oacceptabla.

Vi ser därför att sjukvårdens resurser måste öka. Att låta patienterna betala mer via avgifter är för oss inget alternativ. Vi vet att utsatta grupper har en sämre hälsa, och skulle därför få betala orimligt mycket för sin vård. Konsekvenserna av en stor avgiftshöjning blir därför oacceptabla. Det som då återstår är att vi gemensamt och solidariskt tillför resurser, via en skattehöjning eller omfördelningar av de skattepengar som idag går till andra områden.

Det bästa vore om detta kunde ske via staten, som har möjlighet att ta ut skatt på ett fördelningspolitiskt bättre sätt än landsting och kommuner. Samtidigt vet vi att det på statlig nivå finns stora och kostsamma utmaningar bland annat med att återställa de sociala trygghetssystemen och återupprätta den aktiva arbetsmarknadspolitiken för att skapa fler jobb. Statliga tillskott är välkomna och angelägna, men vi kan inte räkna med att de räcker till de utmaningar vi ser framför oss.

Vi har därför kommit till slutsatsen att vi vill be östgötarna att bidra mer till sjukvården genom en höjning av landstingsskatten. Den östgötska landstingsskatten är idag näst lägst i landet, och samtidigt har den borgerliga regeringen under den gångna mandatperioden sänkt skatterna med många miljarder kronor. Av de anledningarna ser vi detta som rimligt.

Samtidigt är vi angelägna om att inte höja mer än nödvändigt för att möta de behov vi ser finns.

Det är också viktigt att poängtera att vi inte vill höja skatten för att täcka tillfälliga underskott. När vi ber östgötarna att betala mer, ska de också kunna förvänta sig mer. Inom sjukvården handlar det om de områden vi pekat ut i detta program: framför allt att kunna möta den psykiska ohälsan hos främst, men inte enbart, barn och unga samt att kunna möta upp behovet av en bättre vård för äldre liksom för de med missbruks- och beroendeproblem. Därmed innebär en skattehöjning inte att kraven på en vård som är kostnadseffektiv på något sätt minskar.

Vi vill inte idag specificera någon nivå på en skattehöjning. Nivån beror på exakt hur mycket som behövs för att möta de behov vi ser, liksom på hur stora eventuella tillskott från staten blir. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella kommunala skattehöjningar i länet så att inte enskilda kommuners invånare får en orimlig börda att bära. Vi vill inte höja skatten mer än nödvändigt, och ska inte ligga märkbart över våra näraliggande landsting, men en höjning ser vi som angelägen. De positiva effekter för hälsa och sysselsättning vi kan uppnå med de resurser som kommer till uppväger i våra ögon de negativa effekter en skattehöjning kan ha. 

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:48