Sjukvårdens utformning och organisation

Sjukvårdens organisation ska utformas för att kunna leva upp till kraven på en god vård. Det innebär enligt socialstyrelsen att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

Den goda vården kommer av en stark ställning för patienten. Politikens huvuduppgift är att skapa goda förutsättningar för hälso- och sjukvården att kunna möta upp mot patienternas behov på ett bra och professionellt sätt. Det är viktigt att detta innebär att se de enskilda patienternas behov, och inte bara stora gruppers behov. 

För att kunna fullgöra uppdraget om en god hälso- och sjukvård med utveckling mot en professionell vårdorganisation krävs lokala mandat med ansvar och befogenheter långt ut i organisationerna. Det är en nyckel för att stärka vården i hela länet. En decentraliserad organisation nära patienten där vårdbeslut fattas och genomförs gynnar all vård. Samverkan kring patientvård stärks liksom möjlighet till samverkan mellan samhällets övriga vårdaktörer.

Vi ser att förutsättningarna för att utveckla hälso- och sjukvården blir bättre om vi tillsammans med andra regioner bildar en större regionkommun. Vi kommer därför att arbeta aktivt för att en regionbildning ska ske efter valet 2014.

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 16:09