En sammanhållen vård kring patienten

Sjukvårdens många delar måste bli bättre på att samverka med varandra. Det gäller för sjukhusvård och vårdcentraler, och mellan landstingets vård och kommunens äldre- och handikappomsorg och andra aktörer  . För att skapa bästa möjliga vård för patienten krävs att alla delar samverkar. Det finns goda exempel att lära sig av. Sjukvårdens organisation får inte vara statisk och oföränderlig, utan måste kunna ändra sig och vara flexibel för att möta olika patientgruppers behov. Många patienter har sammansatta behov där flera olika medicinska specialiteter och organisationer behöver samverka för att möta dem. Gränserna mellan dem får inte sätta hinder i vägen.

Vi vill testa och utveckla nya samverkansformer kring bland annat äldrevården och kring barn och ungas psykiska hälsa. Också formerna för den politiska samverkan kring hälso- och sjukvårdspolitiska frågor i länet behöver utvecklas. 

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Sjukvårdens organisation och arbetssätt är flexibla och utgår från patienternas behov och inte historiska arv och mönster.
  • Huvudmännens olika organisationsformer inom vården inte upplevs som gränser för patienten.
  • Vi utvecklar samverkansformerna såväl mellan sjukvårdens olika verksamheter som mellan landstinget och länets kommuner.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:44