Medarbetarna - vårdens viktigaste resurs

Den kanske viktigaste resursen i sjukvården är personalen. Med engagerade, kunniga och kompetenta medarbetare skapas också en bra sjukvård.

Sjukvården är en mycket kunskapsintensiv bransch. Det ställer krav på ständig utveckling av kompetens, kunskap och arbetssätt. För att detta ska fungera måste det utvecklas bättre strukturer för kunskapsspridning i vården, som kan ta till sig nya innovationer och sprida dem i vårdorganisationen. Vare sig det handlar om Universitetssjukhuset eller en vårdcentral i en mindre kommun så ska alla anställda ha tillgång till och kunna använda sig av den senaste vetenskapliga kunskapen och kompetensen inom sitt område. Kompetensutvecklingen ska formas kring patienternas behov snarare än efter traditionella organisationsgränser i vården. Detta kräver också att resurser avsätts till kompetensutveckling. Alla medarbetare ska ha goda möjligheter att, om de så önskar, delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Även om forskningen är koncentrerad till Universitetssjukhuset ska forskning och utveckling ske även på andra sjukhus liksom på vårdcentraler.

Sjukvården ska också kunna dra bättre nytta av forskningsmeriterade medarbetare. Detta gäller inte minst för att kunna utveckla och vidmakthålla evidensbaserade, alltså tydligt utvärderade och forskningsprövade, omvårdnadsinsatser.

En bra sjukvård, som kan anpassa sig till såväl ny kunskap som nya behov hos patienterna, förutsätter också delaktiga och engagerade medarbetare. Vi vill att sjukvårdens medarbetare ska ha inflytande över sin arbetssituation, och vara delaktiga i förbättrings- och utvecklingsarbete. Det är viktigt att alla medarbetares och yrkesgruppers kompetens och erfarenheter tas till vara.

Sjukvården behöver kompetenta medarbetare från många olika yrken och specialiteter. Utan kunnig personal med rätt utbildning kan vi inte heller ge en bra vård. Svårare än så är det inte. De kommande åren kommer stora pensionsavgångar inom många specialiteter att ställa krav på en aktiv politik från landstingets sida för att kunna rekrytera nya medarbetare som ska ersätta dessa. Här är det en ovärderlig tillgång att ha Hälsouniversitetet, där många av dessa utbildas. Flera utbildningar, inte minst den för läkare, behöver dock ta in fler studenter för att vi ska kunna få tillräckligt många utbildade för att täcka upp de luckor som pensionsavgångarna kommer att lämna. Landstinget måste ta sitt ansvar och inrätta de AT- och ST-block för läkare under utbildning som krävs.  Även gymnasiala utbildningar har en viktig roll. Landstinget ska därför delta aktivt i samarbetet kring Vård- och omsorgscollege Östergötland.

Flerspråkighet ska ses som en viktig kompetens vid rekrytering av nya medarbetare. Detta är viktigt inte minst i vården av äldre med invandrarbakgrund, som kan tappa kunskaperna i svenska vid hög ålder.

För att kunna rekrytera medarbetare måste landstinget också kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser. Vi vill att alla arbetsplatser inom sjukvården och landstinget ska vara så bra att de kan kallas mönsterarbetsplatser. Med detta menas att det ska finnas kompetensutveckling, att det ska finnas ett gott ledarskap och ett utvecklat medarbetarskap, ett väl fungerande jämställdhets- och mångfaldsarbete, en god arbetsmiljö och inte minst trygga anställningsvillkor.

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Vi har en aktiv medarbetarpolitik för att säkerställa möjligheter till kompetensutveckling, och kompetensförsörjning inför framtiden för sjukvårdsverksamheten.
  • Vi utvecklar bättre strukturer för kunskapsspridning i vården, så att alla anställda kan använda sig av de senaste rönen inom sina respektive områden.
  • Kompetensutveckling sker för att kunna möta brukarnas behov oberoende av var dessa befinner sig.
  • Det finns goda möjligheter för alla medarbetare att delta i forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Vården kan dra nytta av forskningsmeriterade medarbetare inom alla yrkesgrupper.
  • Alla medarbetare, ur alla yrkesgrupper, känner delaktighet och inflytande över såväl sin personliga arbetssituation som i förbättrings- och utvecklingsarbetet på arbetsplatsen.
  • Samarbetet med Hälsouniversitetet utvecklas.
  • Samverkan inom ramen för Vård- och omsorgscollege Östergötland utvecklas.
  • Landstinget ser flerspråkighet som en viktig kompetens vid rekrytering.
  • Alla arbetsplatser inom landstinget blir mönsterarbetsplatser.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:42