En trygg och rättvis hälso- och sjukvård

Målet för vår socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitik är en god och jämlik hälsa för alla. Hälsa är mer än frånvaron av sjukdom – det handlar om såväl fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Ett av de främsta verktygen för att nå dit är en trygg och rättvis vård.

Trygg för att man ska kunna lita på att den finns där när man behöver den, utan att behöva oroa sig för om man har råd med den eller inte. Sjukvården ska finansieras solidariskt, via skatten.

Tryggheten ligger också i att veta att den hälso- och sjukvård som ges är bland de allra bästa i världen, med kompetent personal som använder sig av avancerade metoder och medicinsk teknik som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Svensk hälso- och sjukvård är och ska fortsätta vara bland de bästa i världen, och den östgötska vården ska vara bland de allra bästa i Sverige.

Vården ska vara rättvis och fördelas solidariskt efter behov. Störst behov går först, oavsett rikedom eller ställning i samhället. Villkoren ska vara lika för alla.

Rättvisan kommer också av att vi aktivt arbetar för att utjämna skillnader i hälsa mellan såväl befolkningsgrupper som länsdelar och stadsdelar. Det kan exempelvis handla om kön, klass, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Skillnader i såväl hälsa som i hur väl man blir bemött av vården är oacceptabla.

Den vård som ges ska utgå från patienten, inte från hur sjukvården för tillfället är finansierad, organiserad eller vilken samhällsaktör som är ansvarig för vad. Organisations- och huvudmannagränser får inte vara hinder för en trygg, säker och jämlik vård.

Hälsa skapas dock inte främst i sjukvården. Det måste bland annat till utjämning av sociala och ekonomiska klyftor, förbättring av villkoren i arbetslivet, motverkande av bostadssegregation och bättre samverkan mellan alla aktörer för att påverka befolkningens hälsa.

Det finns tyvärr mycket kvar att göra för att nå upp till detta. Även om vår sjukvård har nått långt, har vi också misslyckats med vissa delar. Skillnaderna i hälsa och tillgänglighet till vård mellan befolkningsgrupper är för stora. Kvaliteten i vården kan variera mellan våra tre sjukhus, och mellan olika vårdcentraler. Tillgängligheten till vården behöver bli bättre. Vårdens organisation och arbetssätt är inte alltid anpassad efter patienternas behov. Allt för ofta går skarpa gränser mellan olika vårdgivare och sjukvårdsorganisationer, trots att patienter och behov är de samma. Utmaningarna är många, men vi vill ta oss an dem.

Vi vill att vården skall genomsyras av några viktiga principer som skall vägleda allt arbete. Vår politik syftar till att medborgaren ska kunna leva:
- ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas.
- ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas
- ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet
- ett liv med autonomi (självständighet), värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Målet är en god och jämlik hälsa.
  • Vi arbetar aktivt för att utjämna skillnader i hälsa mellan kön, befolkningsgrupper och länsdelar.
  • Resurserna i sjukvården fördelas efter behov.
  • Hälso- och sjukvården upplevs som bra, trygg och rättvis.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:56