Sjukvårdens utveckling och utmaningar

Sjukvårdens utveckling är fantastisk. Vi lever idag längre än någonsin i mänsklighetens historia, och flera sjukdomstillstånd kan botas, lindras och rehabiliteras än tidigare. Tillstånd som för tio år sedan var dödliga går idag att leva med, och i vissa fall bota helt. Nya tekniska hjälpmedel gör att människor som på grund av funktionsnedsättningar tidigare var helt utelämnade till andras hjälp och omsorg idag kan leva med en allt högre grad av autonomi och självbestämmande. Utvecklingen har inte heller stannat av– tvärtom går den fortare och fortare. Ständigt kommer nya behandlingar, läkemedel och andra innovationer som kan förbättra och förlänga livet för fler människor. Detta är i grunden en fantastisk utveckling som för mänskligheten framåt och som skapar förutsättningar för ett långt och ett bra liv.

Samtidigt ställer den stora krav på sjukvården och på samhället. Det faktum att vi blir fler som lever längre innebär också att vi är i behov av sjukvårdens resurser och stöd under längre tid. De nya innovationer som förbättrar vården ersätter inte heller alltid något gammalt, utan nya behov kan tillgodoses och sjukvårdens möjligheter ökar. Det behövs strukturer som kontinuerligt och rutinmässigt utmönstrar äldre, mindre effektiva sjukvårdsinsatser. Utvecklingskraften förutsätter samtidigt att vi har strukturer för att ta in ny kunskap och nya forskningsrön för att omsätta dem i praktisk sjukvård såväl på våra tre sjukhus som på alla vårdcentraler. Sammantaget ställer detta stora och kraftigt ökande krav på resurser.

Det får inte vara så att de som har det sämre ställt får nöja sig med en andra klassens sjukvård, leva med en högre grad av ohälsa och dö betydligt tidigare än de som har det bättre ställt. För oss socialdemokrater kan det aldrig vara acceptabelt att nya läkemedel, hjälpmedel och behandlingar bara blir tillgängliga för de som kan betala för dem själva. Hälsa och livslängd får inte vara en klassfråga

Tyvärr är detta verklighet idag. Utvecklingen måste brytas. Det handlar både om vårdens kvalitet, och om medborgarnas förtroende för den.

Vi ser också flera stora medborgar- och patientgrupper vars behov av vård inte är tillgodosedda idag. Det handlar om människor, främst barn och unga, vars psykiska ohälsa inte möts på ett tillräckligt bra sätt av sjukvården. Det handlar om våra äldre, vars behov allt för ofta inte möts på ett tillräckligt bra och anpassat sätt av sjukvården. Det handlar också om människor med missbruks- och beroendeproblematik som idag inte får den vård de behöver. Ska vården klara av att möta dessa rättmätiga krav måste flera lösningar prövas.

Vi måste ha en effektiv och professionell sjukvårdsorganisation som arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. En god ekonomisk utveckling och tillväxt kan hjälpa till, men kommer aldrig att kunna lösa hela resursproblemet. Långsiktigt behöver sjukvårdens andel av samhällets resurser öka.

Vi behöver också göra omfördelningar av resurser för att kunna ta in de nya innovationerna i vården och för att säkerställa insatser till de viktigaste behoven. Detta skall ske genom rättvisa och påverkbara processer med stor delaktighet för vårdens medarbetare, för medborgarna och för deras företrädare.

Uppgiften för en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik är därför att fördela de gemensamma resurserna så att de med de största behoven, inte de största ekonomiska resurserna, får tillgång till den bästa vården.

Detta innebär en socialdemokratisk politik där:

  • Hälsa och livslängd inte får vara en klassfråga.
  • Nya läkemedel och metoder kommer alla som behöver dem till del, inte bara de som har råd med dem själva.
  • Vi verkar för en professionell och effektiv sjukvårdsorganisation som arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.
  • Sjukvårdens andel av samhällets ekonomiska resurser långsiktigt ökar.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 15:00