Folkhälsa

En god hälsa är grunden för ett gott liv, och är en förutsättning för att både kunna arbeta och delta i samhällslivet i stort. Hälsa är mer än frånvaron av sjukdom – det handlar om såväl fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Ett av de främsta verktygen för att nå dit är en trygg och rättvis vård. Målet för vår socialdemokratiska politik är en god och jämlik hälsa för alla.

Ohälsa är ett problem både för den enskilde och för samhället. Det försvårar möjligheten att försörja sig själv, och därmed också möjligheten att kunna styra över sitt eget liv. Ohälsa skapar också ofrihet och otrygghet.

Hälsa är en klassfråga. Vi vet att det finns ett starkt samband mellan å ena sidan sociala och ekonomiska skillnader och klyftor, och å andra sidan skillnader i hälsa. Inte minst kan stor och långvarig arbetslöshet skapa problem. Detta är väl belagt i forskning och har varit en grund för svensk folkhälsopolitik under många år.

Med denna syn så räcker inte sjukvården till för att skapa hälsa. Vi menar att alla samhällsaktörer, statliga, regionala och lokala, måste hjälpas åt och samverka för att bekämpa orsakerna till ohälsa och främja det som skapar hälsa. Inte minst handlar det om att alla ska ha möjlighet att försörja sig, kunna vara del av en social gemenskap och ha möjlighet till kulturella upplevelser. Även de som har begränsad arbetsförmåga ska ha rätt att arbeta heltid efter egen förmåga. Även andra politiska områden är viktiga i folkhälsoarbetet, inte minst stadsplaneringen.

Just att ha ett arbete är en mycket viktig del. Det skapar möjlighet till egenförsörjning och trygghet, samt ger en del i en social gemenskap. Därmed kommer också bättre förutsättningar för exempelvis regelbunden fysisk aktivitet och sunda matvanor.

Det handlar också om att aktivt främja hälsa och förebygga sjukdom, för att underlätta för människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Det arbetet måste börja tidigt, eftersom vi vet att förutsättningarna för hälsa grundläggs tidigt. Mycket bra görs redan i våra skolor, men mer måste till och samverkan mellan skolorna och sjukvården behöver bli bättre. En god och bred utbildning rustar oss också för ett långt liv i ett allt mer komplicerat samhälle. Vi måste också försöka främja trygga och goda uppväxtförhållanden för alla barn, liksom att ge alla barn möjlighet att bli sedda, lyssnade på och få möjlighet till fysiska aktiviteter i sin närmiljö.

Det förebyggande arbetet är också viktigt senare i livet, inte minst för våra äldre. Vi socialdemokrater vill tillsammans med regionens kommuner, och i samverkan med frivilligorganisationer, investera i en äldrehälsovård för att förstärka det förebyggande arbetet.

När förutsättningarna varierar måste också insatser och arbetssätt kunna göra det. För att kunna utjämna skillnader i hälsa vill vi i högre grad än tidigare arbeta med riktade strategier mot områden och befolkningsgrupper. Det gäller inte minst vården av människor som har sin bakgrund i andra länder och kulturer, som på grund av de sociala och ekonomiska klyftorna i vårt samhälle allt för ofta har sämre hälsa än andra. Här är arbetet med Hälso¬kommunikatörerna som hjälper och lotsar in i sjukvårdens och samhällets olika delar ett bra exempel på hur man kan arbeta.

Vi socialdemokrater ser också ett starkt samband mellan hälsa och tillväxt. En befolkning med god hälsa bidrar mer till vårt gemensamma bästa. Samtidigt bidrar människors intresse för att ta ansvar för sin egen hälsa också till att skapa en växande marknad för hälsorelaterade tjänster och produkter. Vi ser att detta kan bidra till tillväxt och arbetstillfällen.

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Förstärka det folkhälsopolitiska arbetet.
  • Förstärka och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.
  • Bekämpa arbetslöshet och sociala klyftor.
  • Ge alla barn möjlighet till en trygg uppväxt, delaktighet och inflytande.
  • Stärka folkbildningen som en viktig aktör i folkhälsoarbetet.
  • Investera i äldrehälsovården tillsammans med kommunerna och frivilligorganisationer .
  • Utveckla riktade arbetsformer mot grupper med stor ohälsa.
  • Utveckla marknaden för hälsorelaterade produkter och tjänster.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 17:46